Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

3091 Lượt xem

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm theo thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng. Bài viết này bảo hiểm Petrolimex– PJICO cũng giới thiệu thêm một phần chính khác đó là quy định về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm tức là khi hợp đồng đã ký phí bảo hiểm đã được bên mua thanh toán nhưng vì một lý do nào đó mà một trong hai bên muốn hủy hợp đồng.

Giới thiệu quy trình chung

Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định sau:

a) Điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu quy định như sau:

– Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

– Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường: Mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn

b) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu liên quan nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm (nếu có) theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bước 2: Căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu liên quan (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm xem xét, đánh giá rủi ro trước khi quyết định nhận bảo hiểm.

Bước 3: Doanh nghiệp bảo hiểm (bảo hiểm PJICO) và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, cụ thể:

a) Hợp đồng bảo hiểm phải đảm bảo có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

b) Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng), Phụ lục 5 (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng), Phụ lục 6 (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường) ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham khảo thêm : Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 15 (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng), khoản 5 Điều 22 (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng), khoản 5 Điều 29 (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường), khoản 3 Điều 34 (đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba) Thông tư này, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự chấm dứt kể từ khi hết thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

Tham khảo thêm: bảo hiểm  đối với người lao động thi công trên công trường

b) Bên mua bảo hiểmBảo hiểm Petrolimex có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về việc hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm căn cứ vào thời điểm tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm: Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật. 

c) Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

a) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, bên mua bảo hiểm phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Chi tiết bảo hiểm công trình theo thông tư 329

Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

b) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng thừa (nếu có) tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm thiếu (tương ứng với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm), bên mua bảo hiểm phải đóng bổ sung phần phí bảo hiểm còn thiếu.

Mời tham khảo thêm: Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

c) Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.

Tham khảo thêm Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Quy định về bảo hiểm công trình?

Trả lời: Nghị định 119 và thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng.

⭐️ Bảo hiểm xây dựng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại công trình thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm xây dựng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bán bảo hiểm xay dựng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

One thought on “Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

  1. Pingback: Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *