Tờ trình bồi thường bảo hiểm xây dựng

2159 Lượt xem

Tờ trình bồi thường bảo hiểm xây dựng là văn bản quan trọng trong bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng . Sau khi có kết quả của giám định viên bồi thường viên sẽ xem xét mức độ tổn thất phạm vi bảo hiểm và làm tờ trình lãnh đạo bồi thường cho bên mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Xem thêm: Bản thanh toán bồi thường

Xem thêm: Thông báo bồi thường

Xem thêm: Thế quyền bồi thường

Tờ trình bồi thường bảo hiểm xây dựng

Tờ trình bồi thường bảo hiểm xây dựng

============= *****===============

Đơn vị trình : …………

TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO

Tổn thất ……………… tên hạng mục bị tổn thất………………….

 Hạng mục bị tổn thất                ……………………………………………………..

Địa điểm xảy ra tổn thất         ……………………………………………………..

Thời điểm xảy ra tổn thất      ……………………………………………………..

Thời gian giám định                  ……………………………………………………

Thời hạn bảo hi ểm                ……………………………………………………..

Giấy chứng nhận bảo hiểm     ……………………………………………………

Loại hình bảo hiểm                   ……………………………………………………

Người được bảo hiểm               ……………………………………………………

Người bảo hiểm                         ……………………………………………………

Số tiền bảo hiểm                        ……………………………………………………

Mức khấu trừ                             ……………………………………………………

Loại hình tổn thất                     ……………………………………………………

Đơn vị giám định                       ……………………………………………………

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tài liệu và Báo cáo giám định………., Đơn vị trình nhận thấy như sau :

1/ Trách nhiệm bảo hiểm  

            Căn cứ vào Báo cáo giám định và thỏa thuận bảo hiểm đã cấp nêu rõ những điểm sau :

            – Diễn biến tổn thất và sơ bộ thiệt hại xảy ra                  

            – Kết luận nguyên nhân tổn thất và tổn thất xảy ra có phải là bất ngờ và không lường trước được hay không?

            – Căn cứ theo thỏa thuận bảo hiểm và các quy định khác liên quan kết luận tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không?         

2/ Phương án giải quyết :

            Căn cứ vào Báo cáo giám định và tính toán tổn thất Phòng nghiệp vụ nhận thấy phương án giải quyết hợp lý như  sau:

            – Giá trị khiếu nại

            – Giá trị thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm 

            – Giá trị thu hồi  nếu có

            – Mức khấu trừ và chế tài

            – Số tiền bồi thường

            – Số tiền thu đòi và phương thức nếu có 

            – Những chi phí giám định và chi phí khác nếu có

Đơn vị trình kính trình Lãnh đạo đồng ý với phương án giải quyết cụ thể là gì?

            

 CÁN BỘ TRÌNH

 

…………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN VỊ TRÌNH

 

 

#Tư vấn thêm về tờ trình bồi thường bảo hiểm xây dựng 

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *