Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

3671 Lượt xem

Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng tên đầy đủ chính xác là thông tư số Số: 329/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ký ngày 26 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

bảo hiểm xây dựng bắt buộc,thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng,thông tư 329 bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không

Cùng tìm hiểu 1 số nội dung chính liên quan Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng đặc biệt với các chủ đầu tư, các nhà thầu có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Các chủ đầu tư sau cần phải quan tâm:

Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp (trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 119/2015/NĐ-CP).

  Tính Phí Bảo Hiểm

  chi phí bảo hiểm công trình 2020,chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 2020,quy định về bảo hiểm công trình xây dựng,chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

  Để xem công trình của mình có thuộc diện phải mua bảo hiểm theo thông tư này không vui lòng tham khảo bài viết của Bảo hiểm Petrolimex : bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không

  Những căn cứ của Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

  Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12;

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng,chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 2019,định mức chi phí bảo hiểm công trình,chi phi bao hiem cong trinh

  Giải thích từ ngữ trong Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

  Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

  Bàn giao là việc bàn giao công trình xây dựng quy định tại Điều 124 Luật xây dựng.

  Bên mua bảo hiểm là các tổ chức, cá nhân sau đây:

  a) Chủ đầu tư (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

  b) Nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

  c) Nhà thầu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường).

  Bên thứ ba (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng) là bên bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản có liên quan đến việc thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

  quy định về mua bảo hiểm công trình xây dựng,thời gian bảo hiểm công trình xây dựng,quy định về bảo hiểm công trình,phí bảo hiểm công trình xây dựng

  Bệnh nghề nghiệp là bệnh được quy định tại Điều 143 Bộ luật lao động.

  Chủ đầu tư là chủ đầu tư xây dựng hoặc nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).

  Chủ đầu tư xây dựng giải thích ở bên trên.

  Công trình trong thời gian xây dựng là công trình xây dựng quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật xây dựng.

  Đưa vào sử dụng là việc đưa công trình xây dựng vào vận hành, khai thác.

  Mức khấu trừ là số tiền cố định hoặc tỷ lệ phần trăm (%) của số tiền bồi thường bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, cụ thể như sau:

  a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Mức khấu trừ quy định tại tiết c điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này) hoặc tiết c điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

  b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

  Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Điều này.

  Người được bảo hiểm là các tổ chức, cá nhân sau đây:

  a) Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (nhà thầu chính và nhà thầu phụ), các tổ chức, cá nhân khác có quyền và lợi ích liên quan đến công trình trong thời gian xây dựng (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

  b) Nhà thầu tư vấn, các tổ chức, cá nhân khác tham gia vào công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

  c) Nhà thầu thi công xây dựng, bao gồm nhà thầu chính và nhà thầu phụ (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường).

  Người lao động là các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động.

  Tai nạn lao động là tai nạn được quy định tại Điều 142 Bộ luật lao động.

  Sự cố công trình xây dựng là sự cố quy định tại khoản 34 Điều 3 Luật xây dựng

  Bảo hiểm PetrolimexBảo hiểm PJICO là công ty bảo hiểm cho các công trình xây dựng từ năm 1995 tới nay.

  tư vấn thêm Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Quy định về bảo hiểm công trình hiện nay là gì?

  Trả lời: Đó là thông tư 329 và nghị định 119 vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận file.

  ⭐️ bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *