Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1679 Lượt xem

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo như thông tư Số: 50/2017/TT-BTC về phí bảo hiểm cháy nổ. Nếu vi phạm những quy định về thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ theo quy định này hợp đồng bảo hiểm có thể bị mất hiệu lực. Rất nhiều người không để ý đến vấn đề này có thể bị thiệt hại khi có rủi ro cháy nổ xảy ra

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định

Thông tư này quy định thời gian đóng phí cụ thể như sau:

Khi hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài có thỏa thuận với bên mua bảo hiểm về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm (bao gồm cả thời gian gia hạn). Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm phải được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như sau:

– Trường hợp đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc một lần: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 30 ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm.

Tham khảo thêm : mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 【Những điều bạn chưa biết 】

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ( bảo hiểm petrolimex ), chi nhánh nước ngoài hạch toán doanh thu khoản phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải đóng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

– Trường hợp đóng phí bảo hiểm theo kỳ: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên không vượt quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Các kỳ thanh toán phí bảo hiểm tiếp theo được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết ban đầu. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ- bảo hiểm PJICO, chi nhánh nước ngoài hạch toán doanh thu khoản phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của kỳ đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đầu tiên khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và chỉ hạch toán doanh thu khoản phí bảo hiểm của các kỳ đóng phí bảo hiểm tiếp theo khi bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm

– Trường hợp bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm, nếu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài không có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí theo quy định tại tiết d điểm 1.1 khoản này, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt khi hết thời hạn thanh toán phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người). Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài được hưởng doanh thu phí bảo hiểm tương ứng với thời gian hợp đồng bảo hiểm phát sinh trách nhiệm.

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Trường hợp bảo hiểm hàng hóa vận chuyển cho khách hàng có nhiều chuyến hàng tham gia bảo hiểm trong năm hoặc bảo hiểm cho khách hàng có nhiều chuyến du lịch tham gia bảo hiểm trong năm, nếu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài và bên mua bảo hiểm có ký hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc (hay hợp đồng bảo hiểm bao) về cách thức tham gia bảo hiểm và phương thức thanh toán thì thời hạn thanh toán phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm bắt đầu trong tháng này không được chậm hơn ngày 25 của tháng kế tiếp.

Xin mời tham khảo thêm: Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

d) Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, việc nợ phí phải được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và chỉ được áp dụng khi bên mua bảo hiểm có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm.

– Trường hợp nợ phí có tài sản bảo đảm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

– Trường hợp nợ phí có bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm, tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm phải có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh và phải có hợp đồng bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm.

đ) Khi hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc về việc đóng phí bảo hiểm theo kỳ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe hạch toán doanh thu số phí bảo hiểm tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí bảo hiểm đã phát sinh, không hạch toán doanh thu số phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên mua bảo hiểm phải đóng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Xin mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

1.2. Trường hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán vào doanh thu khoản thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm.

1.3. Trường hợp nhận tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm hạch toán vào doanh thu phí nhận tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhận tái bảo hiểm theo bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận.

1.4. Trường hợp nhượng tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm hạch toán phí nhượng tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm cùng kỳ với kỳ kế toán quý ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc gốc hoặc phí nhận tái bảo hiểm tương ứng.Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đối với các khoản thu còn lại:

doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán vào thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận thanh toán của các bên, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Xin mời tham khảo thêm: Nguyên tắc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1.6. Đối với các khoản phải chi để giảm thu: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán vào giảm thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận của các bên, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.

Doanh thu hoạt động tài chính: Theo quy định chung về chế độ kế toán doanh nghiệp đối với doanh thu hoạt động tài chính.

Thu nhập hoạt động khác :

Theo quy định chung về chế độ kế toán doanh nghiệp đối với thu nhập hoạt động khác.

Kho hàng ở Sài Gòn cháy lớn lúc rạng sáng

Rạng sáng 31-3-2020, lực lượng PCCC&CNCH CATP kịp thời chỉ huy, khống chế ngọn lửa tại một kho hàng trên đường Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình).

Khoảng 5 giờ sáng 31-3, người dân phát hiện có cháy tại kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận Khang Minh Hy nằm trên đường Bạch Đằng
Đám cháy đã không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại khoảng 800m2/5.200 m2 kho hàng. Hiện cơ quan chức năng đang thông kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tư vấn thêm về Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị của tài sản mua bảo hiểm.

⭐️ Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

3 thoughts on “Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  1. Pingback: Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc – baohiempetrolimex.com

  3. Pingback: Nguyên tắc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *