Thế quyền bảo hiểm công trình xây dựng

2325 Lượt xem

Thế quyền bảo hiểm công trình xây dựng là văn bản trong bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng . Sau khi đền bù cho bên mua bảo hiểm nếu trách nhiệm có liên quan đến bên thứ ba thì người được bảo hiểm sẽ ủy quyền cho bên Bảo hiểm Petrolimex đi đòi lại của bên thứ ba đã gây ra thiệt hại đó.

Xem thêm: Bản thanh toán bồi thường

Xem thêm: Tờ trình bồi thường

Xem thêm: Thông báo bồi thường

 

THƯ CHẤP NHẬN BỒI THƯỜNG

CHUYỂN QUYỀN KHIẾU NẠI

Kính gửi : Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

– Căn cứ những thiệt hại thực tế của vụ tổn thất .……….xảy ra ngày … / … / …….

– Căn cứ vào các điều kiện điều khoản của Đơn bảo hiểm số …………..… cấp ngày … / … / …….

– Căn cứ vào Công văn số …………. ngày … / … / ……. của Quý Công ty về việc thông báo giải quyết bồi thường vụ tổn thất nêu trên.

Chúng tôi đồng ý chấp nhận số tiền bồi thường cuối cùng cho vụ tổn thất nêu trên là …………………..(Bằng chữ :…..…………………), đồng thời chúng tôi cam kết sẽ không còn bất cứ khiếu nại gì nữa về tổn thất này khi được thanh toán đầy đủ số tiền nêu trên vào tài khoản sau :

– Người thụ hưởng : …………………………………….…..

– Tài khoản số        : …………………………………………

– Ngân hàng            : …………………………………………

            Chúng tôi cam đoan tài sản đã được bồi thường không được bảo hiểm theo bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác Đơn bảo hiểm nêu trên, và chúng tôi là Người đại diện quyền lợi hợp pháp và duy nhất đối với tài sản này.

            Sau khi nhận được đầy đủ số tiền bồi thường vào tài khoản nêu trên, chúng tôi đồng ý chuyển cho Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex(sau đây gọi tắt là Công ty PJICO) quyền khiếu nại Bên thứ ba liên quan gây ra tổn thất nêu trên với mức độ về quyền lợi, lợi ích liên quan đến đối tượng bảo hiểm bị thiệt hại được chấp nhận bồi thường. Chúng tôi cũng cho phép Công ty PJICO sử dụng toàn bộ quyền hạn và hỗ trợ Công ty PJICO bất cứ công việc, biện pháp nào mà PJICO yêu cầu một cách hợp lý trong việc thực thi quyền khiếu nại Bên thứ ba này trên danh nghĩa của Công ty PJICO và với chi phí do Công ty PJICO chịu.

Trận trọng cảm ơn.

Xác nhận của Người được bảo hiểm

(Ký tên, đóng dấu)

======================= *****=========================

Thế quyền bảo hiểm công trình xây dựng
Thế quyền bảo hiểm công trình xây dựng

#Tư vấn thêm về thế quyền bảo hiểm công trình xây dựng 

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *