quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

1813 Lượt xem

Bảo hiểm Petrolimex- PJICO xin giới thiệu quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy , một số quy định có thể bạn quan tâm. Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan ban ngành của nhà nước liên quan đến công an phòng cháy chữa cháy mọi người chú ý đặc biệt đến trách nhiệm của Bộ công an. Quy định chính hiện nay về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là nghị định số 23/2018/NĐ-CP của chính phủ.

Giới thiệu

quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bảo hiểm pccc bắt buộc,bảo hiểm phòng chống cháy nổ

Mức thu, nộp từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mức thu từ Bảo hiểm Petrolimex triển khai bảo hiểm phòng cháy chữa cháy trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề.

Tham khảo thêm:bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2022

Bảo hiểm Petrolimex triển khai bảo hiểm phòng cháy chữa cháy thực hiện nộp số tiền quy định tại khoản 1 Điều này vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương theo thời hạn sau:

quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bảo hiểm pccc bắt buộc,bảo hiểm phòng chống cháy nổ

a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nộp số tiền còn lại quy định tại khoản 1 Điều này.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo minh bạch, đúng mục đích theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bảo hiểm pccc bắt buộc,bảo hiểm phòng chống cháy nổ

Hàng năm, Bộ Công an lập dự toán thu, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy gửi Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

Nguồn thu từ  cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 40% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của bảo hiểm PJICO trong năm tài chính.

quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bao hiem phong chay chua chay, bao hiem pccc bat buoc, bao hiem phong chong chay no

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy; chữa cháy và bảo hiểm phòng cháy chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 30% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong các hoạt động sau: Điều tra nguyên nhân vụ cháy; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này không vượt quá 20% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

d) Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 10% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy,bao hiem phong chay chua chay, bao hiem pccc bat buoc, bao hiem phong chong chay no

Số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy cuối năm chưa sử dụng hết cho từng nội dung quy định tại khoản 3 Điều này được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trách nhiệm của Bộ Tài chính -quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này.

3 Xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trách nhiệm của Bộ Công an- Quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Công bố danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ các cơ sở liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện bảo hiểm phòng cháy chữa cháy theo quy định của Nghị định này.

Trách nhiệm ca Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an tổ chức thực hiện bảo hiểm phòng cháy chữa cháy và áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo đối với bảo hiểm phòng cháy chữa cháy theo quy định sau:

a) Báo cáo nghiệp vụ:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ quý, năm (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

– Báo cáo quý: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

– Báo cáo năm: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm.

b) Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

– Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm.

– Báo cáo năm: Chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tài chính kế tiếp.

c) Ngoài các báo cáo theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Hàng năm, nộp 1% tổng số phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Thông cáo báo chí 9 tháng đầu năm 2020

Thông cáo báo chí 9 tháng đầu năm 2020 Số vụ cháy và thiệt hại do cháy 9 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 2.530 vụ cháy nhà dân, cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới, làm chết 56 người, bị thương 107 người, thiệt hại về tài sản ước tính 416,15 tỷ đồng; xảy ra 306 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 1.094 ha; xảy ra 27 vụ nổ, làm 09 người chết, bị thương 32 người. So với cùng kỳ năm 2019, số cháy giảm 86 vụ, giảm 08 người chết, thiệt hại tài sản ước tính giảm 552,05 tỷ đồng.

Số vụ cháy xảy ra ở khu vực nông thôn chiếm 47,71% (1.207 vụ). Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ nguyên nhân 1.188 vụ (chiếm 46,95%). Trong đó, số vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện 793 vụ (chiếm 66,75%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 261 vụ (chiếm 21,96%); do sự cố kỹ thuật 38 vụ (chiếm 3,19%), còn lại là các nguyên nhân khác như: vi phạm quy định về PCCC, tai nạn giao thông, tác động của các hiện tượng thiên nhiên…

Số vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, chiếm 15,29% (387 vụ/2.530 vụ)… Đáng chú ý, số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng chỉ chiếm 1,34% tổng số vụ cháy (34/2.530 vụ) nhưng thiệt hại về tài sản chiếm 43,8% tổng thiệt hại do các vụ cháy gây ra (182,3/416,15 tỷ đồng)

Đình chỉ hàng loạt cơ sở kinh doanh vì không bảo đảm PCCC

10:19:17 PM 11/18/2022

Công an TP Đà Nẵng vừa công khai danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

quy-dinh-bao-hiem-phong-cha-chua-chay-2023
quy-dinh-bao-hiem-phong-cha-chua-chay-2023

Ngày 18-11-2022, Công an TP Đà Nẵng vừa công khai danh sách một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và cơ sở có loại hình tương tự trên địa bàn bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH).

Theo Công an TP Đà Nẵng, danh sách cơ sở kinh doanh bị đình chỉ, tạm đình chỉ bao gồm:

Khách sạn Sunflower,

Cửa hàng Điện Máy Xanh (quận Sơn Trà);

Khách sạn One Star (quận Hải Châu);

Tòa nhà Hải Vân Palace,

Cửa hàng gas Đức Hải (quận Thanh Khê);

Karaoke Alo (quận Liên Chiểu);

Công ty TNHH TM&DV Hà Giang,

Karaoke Kitty (huyện Hòa Vang).

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra PCCC-CNCH của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã ra quân, kiểm tra toàn diện, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao như: khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại,…

Cụ thể, Công an TP Đà Nẵng tập trung kiểm tra các nội dung: Trách nhiệm về PCCC-CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

Các điều kiện an toàn PCCC-CNCH đối với cơ sở theo quy định, như: các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng;

giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC-CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan…; Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC-CNCH.

Trước đó, tại HĐND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình HĐND với cử tri lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2021-2026), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết qua kiểm tra, nhận thấy người dân hết sức chủ quan, nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh nên điều kiện về PCCC chưa đầy đủ. Giai đoạn đầu, lực lượng chủ yếu nhắc nhở, đề nghị trang bị những thiết bị chữa cháy….

“Đặc biệt, đối với karaoke và quán bar, công an đã triển khai kiểm tra quyết liệt, qua đó đình chỉ hơn 10 cơ sở, nhắc nhở nhiều trường hợp.

Cái đáng lo là các vụ cháy hầu hết là quán karaoke. Các quán karaoke chủ yếu là thuê rồi đầu tư vật cách âm rẻ tiền, đường điện không đảm bảo. Hầu hết khi lửa bùng phát thì cháy rất nhanh”, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phân tích.

Được biết, kế hoạch tổng tra, rà soát bắt đầu từ ngày 15-10 đến ngày 15-12-2022.

Tư vấn thêm về quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy liên hệ

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Quy định về bảo hiểm phòng cháy hiện nay là gì?

Trả lời: Quy định chính hiện nay về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là nghị định số 23/2018/NĐ-CP của chính phủ.

⭐️ Mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy của PJICO có uy tín không?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm cả nước.

3 thoughts on “quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

  1. Pingback: Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2022 – baohiempetrolimex.com

  3. Pingback: quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *