Những điểm mới của Nghị định 67/2023/NĐ-CP

853 Lượt xem

Những điểm mới của Nghị định 67/2023/NĐ-CP Ngày 06/09/2023 Quy định về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Những điểm mới của Nghị định 67/2023/NĐ-CP

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới

Quy định rõ hơn, làm rõ hơn câu từ về hành khách được bảo hiểm

Quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về nồng độ cồn

Nghị định 67 không quy định việc thời hạn bảo hiểm phụ thuộc vào thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới

nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp
nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp

Chủ xe cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bán xe

Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ hoàn phí bảo hiểm cho bên mua tương ứng với thời gian còn lại theo hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ cho bệnh viện

Nghị định 67 bổ sung mức thương tật ước tích từ 81% trở lên được tạm ứng 30%. Ngoài ra. Nghị định quy định rõ các mức tỷ lệ thương tật tương ứng với tỷ lệ % số tiền tạm ứng thay cho việc quy định một cách chung chung của Nghị định 03

Nghị định 67 bổ sung Bên mua bảo hiểm cung cấp Giấy yêu cầu bồi thường trong hồ sơ bồi thường. Ngoài ra, Nghị định 67 phân định rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trong việc cung cấp các giấy tờ tài liệu. Theo đó, Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này.

Nghị định 67 quy định mã số, mã vạch thể hiện tại giấy chứng nhận bảo hiểm được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật thay vi chỉ tuân thủ quy định của Bộ khoa hoạc và Công nghệ nhưng trước đây.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

THAY ĐỔI

Nghị định 67 quy định mức sàn và trần cho việc tăng giảm phí. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, căn cứ vào mức đội rủi ro của đối tượng bảo hiểm, điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có quyền thỏa thuận về mức phí trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp tái bảo hiểm đứng đầu xác nhận và trong mọi trường hợp thỏa thuận giảm phí không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng (x) 75% tỷ lệ bảo hiểm quy định tại phụ lục của NĐ

Nghị định 67 bổ sung quy định về mã số, mã vạch tại giấy chứng nhận bảo hiểm. Theo đó, giấy chứng nhận bảo hiểm phải thể hiện mã số, mã vạch để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và định danh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp
nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp

Điều chỉnh tỷ lệ giảm trừ số tiền bồi thường theo hướng tăng. Số tiền giảm trừ bồi thường tối đa lên đến 20% so với 10% theo quy định trước đây.

Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

THAY ĐỔI

Bảo hiểm bắt buộc trong thời gian chờ xây dựng

Quy định thay đổi tham chiếu theo các văn bản cập nhật.

Xem thêm: 9 Vụ cháy nổ lớn thiệt hại nhiều tài sản 2022

Chuyển quy định tại  Thông tư 50/2022/TT-BTC (khoản 2, Điều 7) vào Nghị định.

Quy định chi tiết và bổ sung nhiều trường hợp loại trừ bảo hiểm so với Nghị định 119/2015/NĐ-CP.

Nghị định 67 bổ sung 2 nội dung “d) Tổn thất hoặc thiệt hại của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm có tên trong danh sách cấm vận.

đ) Tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến dịch bệnh theo công bố của cơ quan có thẩm quyền.”

Nghị định 67 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức phí bảo hiểm đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1000 tỷ đồng trở lên  với điều kiện theo quy định.  Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí và mức khấu trừ  ngoài tỷ lệ cố định của Nghị Định với các điều kiện theo quy định.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

Thay vì quy định số tiền tối thiểu, Nghị đinh đổi thành giới hạn trách nhiệm. Theo tinh thần này, trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ngang bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng, không phụ thuộc báo số tiền bảo hiểm.

Điều 42. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng.

Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Xem thêm : Cổ phiếu FLC và những bài học

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp
nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp

b) Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị hợp đồng tư vấn trên 80 tỷ đồng hoặc các công trình không áp dụng mức phí bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ cho Trường học

Trường hợp thời gian thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận về phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, quy định tăng hoặc giảm phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và tương ứng với thời gian thực hiện công việc tư vấn kéo dài.

Nghị định 67 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức phí bảo hiểm đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1000 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị hợp đồng tư vấn trên 80 tỷ đồng hoặc các công trình không áp dụng mức phí bảo hiểm theo quy định  với các điều kiện theo quy định.

Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục IIIban hành kèm theo Nghị định này.

b) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục IIIban hành kèm theo Nghị định này.

c) Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên quy định tại điểm a, điểm b khoản này: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận.

Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này.

nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp
nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp

Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc khoản 1 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này).

d) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này:

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này.

Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này:

Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục IIIban hành kèm theo Nghị định này và quy định tại khoản 2 Điều này, tỷ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng thời gian xây dựng công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tố rủi ro khác.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí và mức khấu trừ  ngoài tỷ lệ cố định của Nghị Định với các điều kiện theo quy định (ngoài mức 25).

Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường

Thay vì quy định số tiền tối thiểu, Nghị đinh đổi thành giới hạn trách nhiệm.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí và mức khấu trừ  ngoài tỷ lệ cố định của Nghị Định với các điều kiện theo quy định.

Bổ sung một số điểm loại trừ.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Thay vì quy định số tiền tối thiểu, Nghị đinh đổi thành giới hạn trách nhiệm.

nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp
nhung-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-67-2023-ndcp

Mức khấu trừ (trước đây k hông quy định) bằng 5% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có), hoặc 20 triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí và mức khấu trừ ngoài tỷ lệ cố định của Nghị Định với các điều kiện theo quy định.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm bổ sung trong trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài.

Liên hệ mua bảo hiểm cháy nổ trường học hiện nay :

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Trường học có phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không ?

Trả lời: Có. Thông thường khi kiểm tra định kỳ công an PCCC sẽ nhắc nhở bạn mua.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho trường học giá bao nhiêu?

Trả lời: Còn tùy thuộc vào giá trị của tài sản bạn liên hệ báo giá 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm cháy nổ từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *