Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

2444 Lượt xem

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng thêm nhiều quyền lợi như việc thay đổi bổ sung tài sản, sửa chữa, điều khoản điều chỉnh điều kiện hang năm áp dụng cho các đơn bảo hiểm dài hạn trên một năm.

Điều khoản về xác định giá trị của tài sản, điều khoản quy định về công ty tính toán và phân bổ tổn thất, điều khoản về kiến trúc sư, giám định viên và chuyên gia tư vấn, điều khoản mở rộng điều khoản về tác phẩm nghệ thuật, đồ quý hiếm, Điều khoản tự động bảo hiểm cho tài sản thêm mới, điều khoản mở rộng thời hạn bảo hiểm, điều khoản tự động khôi phục hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng
Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Đây là những điều khoản bổ sung tăng thêm quyền lợi cho bên mua bảo hiểm nhà xưởng. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cho nhà xưởng không muốn thêm một trong các điều khoản này có thể bỏ ra.

ĐIỀU KHOẢN VỀ THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG TÀI SẢN

Các bên thoả thuận và hiểu rằng Đơn bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng áp dụng cho việc thực hiện các công việc thay đổi, bổ sung và sửa chữa những ngôi nhà, nhà xưởng, hệ thống trang thiết bị nội thất cố định và máy móc (loại trừ bất cứ thiết bị chữa cháy tự động nào) và các sản phẩm dở dang còn đang trong quá trình sản xuất với điều kiện là các công việc đó được thực hiện bởi Người được bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

Trong trường hợp, Người được bảo hiểm mời chủ thầu từ bên ngoài để thực hiện các công việc nói trên, bảo hiểm theo Đơn/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được mở rộng đối với các công việc như vậy trên cơ sở giá trị mỗi hợp đồng không vượt quá mức giới hạn được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải thông báo trước việc này cho (Bảo hiểm Petrolimex), bên có quyền quyết định về phụ phí bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải đóng để mở rộng bảo hiểm cho các hợp đồng như vậy.

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng
Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

ĐIỀU KHOẢN VỀ THAY ĐỔI, SỬA CHỮA/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LẮP ĐẶT

Các bên thoả thuận và đồng ý rằng Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho các tài sản được bảo hiểm trong quá trình sửa chữa, nâng cấp, thay thế trong phạm vi địa điểm được bảo hiểm. Luôn với điều kiện là giá trị hợp đồng sửa chữa, nâng cấp, thay thế không vượt quá hạn mức ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Nếu giá trị hợp đồng của các công việc đó vượt quá giá trị đã được đề cập ở trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty bảo hiểm và Công ty bảo hiểm có thể sẽ thu thêm một khoản phí bổ sung hợp lý nếu cần thiết.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng giá rẻ

3.ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG NĂM – ÁP DỤNG CHO ĐƠN BẢO HIỂM DÀI HẠN TRÊN 1 NĂM

Các bên cam kết và đồng ý rằng cứ sau 12 tháng Bảo hiểm Petrolimex được quyền xem xét và sửa đổi các Điều kiện, Điều khoản của Đơn bảo hiểm này trong những trường hợp sau:

Có bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào liên quan đến các hoạt động hoặc mức độ rủi ro liên quan đến của Người được bảo hiểm.

Có bất kỳ quy định pháp lý hay điều luật luật mới hoặc được sửa đổi có ảnh hưởng quan trọng đến  mức độ rủi ro và/ hoặc phạm vi  bảo hiểm được cung cấp theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này

Các bên đồng ý và hiểu rằng phí bảo hiểm được trả hàng năm tại đầu mỗi kỳ hạn bảo hiểm và/hoặc theo điều khoản thanh toán quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng. Phí bảo hiểm hàng năm sẽ được sửa đổi tương ứng với Số tiền được bảo hiểm hoặc các thông tin thực tế tại thời điểm đầu mỗi kỳ hạn bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng
Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Các bên cũng đồng ý thêm rằng phí bảo hiểm hàng năm sẽ được điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận giữa Bảo hiểm Petrolimex và Người được bảo hiểm nếu tỷ lệ tổn thất xảy ra vượt quá 50%.

Giá trị tổn thất xảy ra sẽ bao gồm những khoản sau:

  1. tất cả các tổn thất đã thực sự được trả bồi thường,

  2. các khoản dự phòng bồi thường chưa trả theo ước tính

  3. lãi tích lũy phát sinh tiếp theo quyết định không chấp nhận yêu cầu của Người được bảo hiểm

  4. các chi phí phân bổ tổn thất, định nghĩa chi tiết như sau:

“Chi phí phân bổ tổn thất” có nghĩa là các khoản thanh toán thực tế  và dự phòng cho các chi phí pháp lý, loại trừ các  chi phí điều tra và tính toán khiếu nại đòi bồi thường, nhưng bao gồm các khoản phí cho luật sư, chi phí tòa án, lãi, các khoản chi phí nhằm lấy ý kiến chuyên gia, hoặc các khoản chi phí khác phải chịu theo quy định trong Đơn bảo hiểm này, ngoại trừ các khoản tại mục 1, 2 và 3 nêu trên.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG NĂM – ÁP DỤNG CHO ĐƠN BẢO HIỂM DÀI HẠN TRÊN 1 NĂM

Người bảo hiểm ghi chú và đồng ý cấp đơn bảo hiểm thời hạn 24 tháng, có hiệu lực kể từ ngày có ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Các bên thỏa thuận và thống nhất rằng mỗi bên tham gia trong hợp đồng này có quyền yêu cầu điều chỉnh các điều kiện điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ tại thời điểm bắt đầu hiệu lực bảo hiểm cho năm thứ 2.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng
Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Các điều kiện khác tuân thủ quy định của đơn bảo hiểm

ĐIỀU KHOẢN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Nếu tổng số tiền khiếu nại đối với bất kỳ một tổn thất nào không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng, Bảo hiểm PJICO sẽ không yêu cầu bất cứ một sự kiểm kê hoặc định giá đặc biệt nào đối với các tài sản khác không bị thiệt hại.

Nếu có hai hoặc nhiều hơn các tòa nhà được tính gộp vào cùng một hạng mục riêng lẻ, Điều khoản mở rộng này sẽ áp dụng cho loạt tòa nhà được bảo hiểm theo hạng mục.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CÔNG TY TÍNH TOÁN TỔN THẤT

Các bên thoả thuận và tuyên bố rằng bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong Đơn bảo hiểm này sẽ được đánh giá bởi một Công ty tính toán tổn thất do hai bên thoả thuận hoặc bất kỳ một công ty tính toán tổn thất nào khác được Công ty bảo hiểm và Người được bảo hiểm thống nhất lựa chọn.

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng
Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CHO KIẾN TRÚC SƯ, GIÁM ĐỊNH VIÊN, CHUYÊN GIA TƯ VẤN, KỸ SƯ

Điều khoản bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm cho các chi phí trong việc thuê các chuyên gia như Kiến trúc sư, Giám định viên, chuyên gia tư vấn, Kỹ sư và các chi phí khác (nhưng không vượt quá các định mức chi phí do các cơ quan có chức năng của Việt Nam quy định được áp dụng tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại) để thực hiện các công tác dự tính, lập  kế hoạch, định lượng, lập các danh mục, đấu thầu và giám sát mà những chi phí này cần thiết phải bỏ ra trong quá trình khôi phục các tài sản được bảo hiểm sau khi bị hư hại  hoặc phá hủy gây ra bởỉ rủi ro được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này (nhưng không áp dụng đối với chi phí lập hồ sơ khiếu nại), với điều kiện là trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với các chi phí này không vược quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng và tổng trách nhiệm đối với sự phá hủy hoặc hư hại ấy và chi phí này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

8. ĐIỀU KHOẢN VỀ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT VÀ ĐỒ QUÝ HIẾM 

Điều khoản bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm cho các tác phẩm nghệ thuật cho đến hạn mức trách nhiệm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng, bị hư hại gây ra bởi hỏa hoạn, sét, nổ, máy bay rơi, bạo động, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, hành động ác ý, xe cộ hoặc súc vật đâm va, động đất, giông bão, lũ lụt, vỡ, tràn hay rò rỉ bồn nước, thiết bị hoặc đường ống và trộm cướp có sử dụng sức mạnh hoặc bạo lực để thâm nhập hoặc tẩu thoát.

Cơ sở giải quyết bồi thường đối với hạng mục này là chi phí phục hồi hoặc sửa chữa để đạt điều kiện về cơ bản tương tự như trước khi tổn thất cộng với phần giá trị thị trường bị sụt giảm do bị hư hại. Khi việc phục hồi hoặc sửa chữa không thực hiện được thì cơ sở giải quyết bồi thường đối với hạng mục này sẽ là giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm ngay trước khi bị thiệt hại.

ĐIỀU KHOẢN VỀ TỰ ĐỘNG BẢO HIỂM CHO TÀI SẢN BỔ SUNG/ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM TỰ ĐỘNG CHO TÀI SẢN MỚI

Phạm vi bồi thường theo Bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được tự động áp dụng đối với toàn bộ những tài sản mới hoặc được bổ sung như miêu tả trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng kể từ thời điểm việc xây dựng hoặc tiếp nhận những tài sản như vậy được hoàn tất hoặc Người được bảo hiểm đã được chuyển giao quyền sở hữu hoặc có trách nhiệm pháp lý đối với những tài sản đó (trừ khi những tài sản đó được bảo hiểm bởi các Đơn bảo hiểm có tính chất đặc thù hơn), tuy nhiên trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO theo điều khoản này sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng cho mỗi vụ tổn thất.  Các bên đồng ý rằng Người được bảo hiểm sẽ phải thông báo về tất cả những tài sản mới hoặc được bổ sung đó cho Bảo hiểm PJICO trong vòng 30 ngày kể từ khi phát sinh quyền lợi và thanh toán khoản phụ phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ do Bảo hiểm PJICO yêu cầu.

10.ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG MỞ RỘNG THỜi HẠN BẢO HIỂM (GIỚI HẠN 30 NGÀY)

Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng, bất kể tồn tại những điểm nào trái ngược trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, thời hạn bảo hiểm theo Đơn này sẽ được tự động mở rộng với một khoản phụ phí bảo hiểm cho thời hạn bổ sung kể từ ngày kết thúc hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở yêu cầu của Người được bảo hiểm với điêù kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm PJICO về thời hạn yêu cầu thêm đó và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm PJICO.

ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm (bảo hiểm Petrolimex) sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp khách hàng không thanh toán phí theo đúng cam kết trong Hợp đồng này. Tuy nhiên, sau đó khách hàng vẫn thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm và với điều kiện chưa xảy ra tổn thất thì hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm tự động được khôi phục kể từ ngày  (bảo hiểm Petrolimex) nhận được phí bảo hiểm của khách hàng.

12. ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Cho dù có bất kỳ điều gì trái ngược được nêu ra tại đây, các bên tuyên bố và nhất trí rằng điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm bồi thường theo Hợp Đơn Hiểm này, Giấy Chứng Nhận Tái Tục Bảo Hiểm, Sửa Đổi Bổ Sung hay Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Tạm Thời là bất kỳ khoản phí bảo hiểm đến hạn nào đều phải được thanh toán và được nhận đủ bởi Công Ty Bảo Hiểm, các nhà môi giới hay đại lý có đăng ký kinh doanh mà thông qua các kênh đó Đơn này được thu xếp, trong thời hạn quy định dưới Tiêu đề “Điều Khoản Thanh Toán” trên Hợp Đồng Bảo Hiểm, Giấy Chứng Nhận Tái Tục Bảo Hiểm, Sửa Đổi Bổ Sung hay Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Tạm Thời.

Khi bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào được đề cập ở trên không được thanh toán đầy đủ như đã quy định ở trên cho Công Ty Bảo Hiểm, Môi Giới hay Đại Lý có đăng ký kinh doanh, theo phương thức và thời hạn quy định trên đây (“Thời Hạn Cam Kết Trả Phí Bảo Hiểm”), thì việc bảo hiểm theo Đơn Bảo Hiểm, Giấy Chứng Nhận Tái Tục Bảo Hiểm hay Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Tạm Thời này sẽ bị coi là chấm dứt kể từ ngày hết thời hạn cam kết thanh toán phí và Công Ty Bảo Hiểm sẽ được miễn tất cả các trách nhiệm tính từ thời điểm này trở đi nhưng không phương hại tới bất kỳ trách nhiệm nào đã phát sinh trước ngày này và Công Ty Bảo Hiểm sẽ được hưởng khoản phí bảo hiểm tương ứng với tỷ lệ thời gian đã bảo hiểm với mức phí tối thiểu là US$100.

Tuy nhiên, nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thời Hạn Cam Kết Trả Phí Bảo Hiểm hết hạn, phí bảo hiểm được trả và Công ty Bảo Hiểm không từ chối phí bảo hiểm từ Người Được Bảo Hiểm, hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm này sẽ tự động được hồi phục như trước ngày hết hạn Thời Hạn Cam Kết Trả Phí Bảo Hiểm. Với điều kiện là Công Ty Bảo Hiểm sẽ không chi trả cho bất kỳ khiếu nại nào đã xảy ra hoặc cho bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến tổn thất trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn  Thời Hạn Cam Kết Trả Phí Bảo Hiểm đến ngày trả phí bảo hiểm trễ. Trong mọi tình huống, cam kết này sẽ không vượt quyền của bất kỳ giới hạn hoặc nghĩa vụ nào đang có hiệu lực theo Luật Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

#Tư vấn thêm Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *