Hợp đồng bảo hiểm xây dựng

3022 Lượt xem

Trong bài viết này có mẫu hợp đồng bảo hiểm xây dựng Bảo hiểm Petrolimex đã từng bảo hiểm cho công trình Vinhome Tân cảng giá trị 1 tỷ đô la. Vui lòng xem bên dưới. nhưng trước đó hãy xem những nội dung chính của một hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng, Nội dung hợp đồng bảo hiểm xây dựng sẽ đầy đủ nội dung trong một hợp đồng dân sự. 

hop dong bao hiem xay dung, hợp đồng bảo hiểm, mẫu hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Các căn cứ của hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Phần này trình bày các căn cứ của hợp đồng bảo hiểm xây dựng như các luật,nghị định,thông tư liên quan đến bảo hiểm xây dựng, Quy tắc bảo hiểm xây dựng của công ty bảo hiểm Petrolimex và yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Tham khảo thêm: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Thông tin của hai bên trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Thông tin chi tiết của bên mua bảo hiểm

Thông tin của Công ty bảo hiểm Petrolimex- PJICO

Các định nghĩa trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Giải thích rõ nghĩa của các từ ngữ trong hợp đồng

Quyền lợi được bảo hiểm

Có thông tin cụ thể của dự án được bảo hiểm như thời gian thi công, địa điểm của công trình

Phạm vi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, mức trách nhiệm, mức khấu trừ

Điều khoản bổ sung

Chi tiết các điều khoản bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng.

Quy định về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm sẽ được Bên A (Người được bảo hiểm) thanh toán cho Bên B (Người bảo hiểm) bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản thành 01 kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Trong trường hợp bên A không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng bảo hiểm hoặc các thỏa thuận thanh toán khác đã được hai bên đồng ý bằng văn bản, hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm sẽ mặc nhiên chấm dứt vào ngày kế tiếp bên A phải đóng phí theo thoả thuận của Hợp đồng bảo hiểm hoặc các sửa đổi/ phụ lục bổ sung kèm theo (nếu có).

Tham khảo thêm: bảo hiểm xây dựng công trình

Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 Hợp đồng này nhưng sau đó Bên A đóng phí bảo hiểm và yêu cầu tiếp tục được bảo hiểm cho tài sản của mình, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm khách hàng đóng phí. Bên B sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết tự động chấm dứt hiệu lực trước thời hạn đến thời điểm Bên A thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm đến hạn theo quy định của Hợp đồng.

Hồ sơ yêu cầu thanh toán bao gồm:

Tham khảo thêm: Các loại trừ bảo hiểm xây dựng

Thông báo thu phí.

Hóa đơn tài chính

Và các tài liệu có liên quan khác (nếu có)

Quy trình bồi thường bảo hiểm xây dựng

Thông báo tổn thất xảy ra

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt này, bên A phải lập tức thông báo ngay cho bên B bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố bên B không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo cho bên B theo điều kiện này, bên A có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Trong mọi trường hợp khác, đại diện của bên B sẽ có mặt để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế các hư hỏng đó. Nếu đại diện của bên B không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế (72 giờ) thì bên A có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế và khi đó bên B phải chấp nhận biên bản hiện trường do bên A và công an/ chính quyền địa phương lập

Tham khảo thêm: bảo hiểm xây dựng 2022

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, bên A phải:

-Lập tức thông báo ngay cho bên B bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

-Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất hay thiệt hại ở mức thấp nhất.

-Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho người đại diện hay giám định viên của bên B giám định các bộ phận đó.

-Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của bên B.

-Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp, cướp giật.

-Cung cấp các tài liệu liên quan tới việc sửa chữa, khôi phục tài sản thiệt hại.

-Yêu cầu khiếu nại bồi thường của bên A; và

-Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Bên B sẽ chỉ bồi thường sau khi đã nhận được từ bên A đầy đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ rằng việc sửa chữa được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Bên A cần cung cấp các hồ sơ khiếu nại sau:

 • Thông báo tổn thất (theo mẫu).

 • Báo cáo vụ việc (bao gồm diễn biến và nguyên nhân tổn thất).

 • Công văn khiếu nại chính thức (trong đó liệt kê chi tiết giá trị, khối lượng và số tiền khiếu nại).

 • Dự toán, thiết kế gốc của hạng mục thiệt hại (thuyết minh và bản vẽ, bản cứng và bản mềm); báo cáo địa chất, thủy văn; thư chấp thuận của chủ đầu tư, hợp đồng (của nhà thầu chính, nhà thầu phụ,…).

 • Bản tiến độ thi công được duyệt, biện pháp thi công được duyệt (bao gồm bản vẽ) cho các hạng mục liên quan, bản sao tài liệu hoàn công liên quan tới hạng mục tổn thất.

 • Nhật ký thi công (Bao gồm các thông tin về thời tiết, nhân công, máy móc và hạng mục thi công).

 • Hợp đồng thầu phụ gồm chi tiết công việc, giá.

 • Bản vẽ khảo sát chi tiết các hạng mục trước và sau tổn thất; hình ảnh chụp trong quá trình tổn thất, sau khi tổn thất (nếu có); biện pháp sửa chữa được duyệt; biện pháp thi công/lắp đặt chi tiết bao gồm bản vẽ và thuyết minh; báo giá sửa chữa.

 • Tất cả các tài liệu liên quan, hóa đơn chứng từ,….chứng minh thương tật thân thể và/ hoặc tổn thất tài sản bên thứ 3 tùy từng trường hợp cụ thể.

 • Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc sửa chữa hoặc thay thế đã được thực hiện, tùy từng trường hợp cụ thể.

 • Hồ sơ chứng từ liên quan đến các chi phí khác (nếu có).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường và bên bảo hiểm Petrolimex đã nhận được báo cáo giám định cuối cùng (trong trường hợp có giám định độc lập), Bên B có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho Bên A. Nếu vụ tổn thất phức tạp thuộc trách nhiệm bảo hiểm , sau khi có đề nghị của bên A, Bên B xem xét tạm ứng trước một khoản tiền tối đa là 50%/ tổng số tiền bồi thường ước tính cho Bên A để Bên A nhanh chóng ổn định tình hình và đảm bảo tiến độ thi công.

Quy định về trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên mua bảo hiểm xây dựng

 • Kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ các thông tin có liên quan đến tài sản bảo hiểm theo yêu cầu của Bên bảo hiểm Petrolimex.

 • Tuân thủ và thực hiện đúng các nghĩa vụ được qui định trong Quy tắc bảo hiểm xây dựng, Hợp đồng bảo hiểm, các sửa đổi, bổ sung đính kèm Hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan.

 • Thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn cho Bên bảo hiểm Petrolimextheo đúng thoả thuận tại khoản 3.1 Điều 3 Hợp đồng này.

 • Trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, nếu có bất cứ sự thay đổi nào về tài sản được bảo hiểm và các yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ rủi ro được bảo hiểm hoặc kéo dài thời hạn bảo hiểm so với thời hạn đã thỏa thuận, Bên A phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên bảo hiểm Petrolimexđể hai bên xem xét, điều chỉnh các điều kiện, điều khoản bảo hiểm và phí bảo hiểm (nếu có).

 • Tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộ của Bên bảo hiểm Petrolimex trong việc khảo sát đánh giá rủi ro công trình tại bất cứ thời điểm nào, trước và trong khi bảo hiểm hay khi có tổn thất xảy ra.

 • Thông báo cho bên B ngay lập tức khi có tổn thất xảy ra.

-Cung cấp toàn bộ hồ sơ, chứng từ, tài liệu, tiến độ thi công, hồ sơ dự toán, quyết toán công trình … liên quan đến đối tượng bị tổn thất như hoá đơn mua nguyên vật liệu, vật tư máy móc thiết bị, tờ khai hải quan (nếu nguyên vật liệu, thiết bị nhập khẩu), sổ sách tính khấu hao,… theo yêu cầu của bên B để Bên B có cơ sở giải quyết bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm.

Trách nhiệm của Bên bán bảo hiểm xây dựng- Bảo hiểm PJICO

-Tuân thủ theo các điều kiện trong Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm Xây dựng, các điều khoản Sửa đổi bổ sung kèm theo đã ký kết giữa hai bên và các quy định pháp luật có liên quan.

-Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo có tổn thất, Bên B hoặc đại diện của Bên bảo hiểm Petrolimexphải có mặt tại hiện trường để cùng Bên A tiến hành giám định hiện trường và lập biên bản giám định hiện trường.

 • Bên B có trách nhiệm phối hợp cùng Bên A và các bên liên quan thu thập hồ sơ làm cơ sở cho việc giải quyết bồi thường khi có tổn thất xảy ra.

 • Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể các yêu cầu về lập hồ sơ khiếu nại cần thiết để yêu cầu bồi thường tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm.

Bồi thường thiệt hại cho Bên A trong trường hợp xảy ra rủi ro tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm PJICO không vượt quá giá trị của mỗi hạng mục thi công được kê khai theo Hợp đồng này khi xảy ra rủi ro tổn thất đối với hạng mục đó và cộng gộp lại cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Các thỏa thuận chung của hợp đồng.

Bằng việc những người đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết Hợp đồng này, hai bên xác nhận đã đọc, hiểu và nắm rõ nội dung, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt này và các vấn đề pháp lý có liên quan khác. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các vấn đề quy định trong Hợp đồng này.

Người được bảo hiểm cần phải tuân thủ luật và/hoặc quy định của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ trường hợp bào không tuân thủ hoặc vi phạm theo luật và/hoặc quy định sẽ thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm không phải là Công ty bảo hiểm Petrolimex – PJICO.

Mọi sự thay đổi bất cứ nội dung nào của Hợp đồng này phải được các bên ký kết bằng văn bản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này

Mua bảo hiểm công trình xây dựng ở đâu ?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài: 1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *