Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

1456 Lượt xem

Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Bài viết này Bảo hiểm Petrolimex xin giới thiệu mẫu hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp mới nhất năm 2023. Trên hợp đồng này có đầy đủ các nội dung của một hợp đồng bảo hiểm cần có. Cần tham khảo về nội dung và mẫu hợp đồng vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi để được cung cấp nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí

Mẫu hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– ————–

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Số: P-23/SGO/P05/3304/0000

Các căn cứ của bảo hiểm suất ăn công nghiệp 2023

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số: 61/2010/QH12 được Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010.

– Căn cứ “Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ/TSC/TGĐ ngày 27/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO);

Xem thêm: bảo hiểm suất ăn công nghiệp

– Căn cứ nhu cầu, chức năng và nhiệm vụ của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2023 tại PJICO Sài Gòn, Chúng tôi gồm có:

Người được bảo hiểm: CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

 (Sau đây gọi tắt là bên A)

Địa chỉ :

Điện thoại :          

Mã số thuế :

Do Ông/Bà :

Chức vụ :                                                             – làm đại diện

Người bảo hiểm:         TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX – PJICO

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO SÀI GÒN (Sau đây gọi tắt là bên B)

Địa chỉ : 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại  : (028) 38208355- 341-342-343           – Fax: (028) 38208344

Tài khoản  : 0511 000 789 789 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Sài Thành

Mã số thuế : 0 1 0 0 1 1 0 7 6 8 0 0 1

Do :

Ông / Bà :                                                – làm đại diện

Hai bên thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm Sản phẩm theo những nội dung dưới đây:

Các định nghĩa của hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp 2023

ĐIỀU 1:  CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ “in đậm” được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

 “Hợp đồng bảo hiểm” là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Danh sách người được bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm, Điều khoản sửa đổi, bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

 “Người được bảo hiểm” là tất cả các bên có tên tại phần mục Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và các nội dung khác theo yêu cầu.

 “Người bảo hiểm” là Công ty Bảo hiểm PJICO Sài Gòn – Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Người thứ ba Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác với Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm và là đối tượng trực tiếp của tổn thất hay thiệt hại từ sự cố thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm

 “Quy tắc bảo hiểm” là các tài liệu liên quan bao gồm các điều kiện chung, các điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm và là một phần cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm này.

 “Sửa đổi bổ sung/ phụ lục hợp đồng” là toàn bộ thỏa thuận được lập thành văn bản đính kèm nhằm làm rõ những thay đổi  liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.

“Sản phẩm của Người được bảo hiểm” có nghĩa là: Bất kỳ hàng hoá, sản phẩm hoặc tài sản nào sau khi Người được bảo hiểm đã chấm dứt quyền sở hữu hay giám sát, mà những hàng hoá, sản phẩm hay tài sản này được chế tạo, xây dựng, lắp đặt, lắp ráp, sửa chữa, phục vụ, xử lý, bán, cung cấp hay phân phối bởi Người được bảo hiểm (bao gồm cả các thùng đựng hàng của chúng loại trừ xe cơ giới).

Mời tham khảo thêm: Các loại trừ bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Trách nhiệm pháp lý là khi có đủ các yếu tố:

Có thiệt hại đối với bên thứ Ba.

Người được bảo hiểm có lỗi vô ý bất cẩn trong thiệt hại.

Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi của Người được bảo hiểm.

Có khiếu nại của bên thứ ba đối với Người được bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm.

Ngày là ngày dương lịch, bao gồm các ngày liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

“Mức khấu trừ” là khoản tiền Bên A tự gánh chịu trong trường hợp có tổn thất xảy ra

Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp 2023

ĐIỀU 2: QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm :           CÔNG TY

Địa chỉ :          

Ngành nghề kinh doanh :           Dịch vụ ăn uống, cung cấp suất ăn công nghiệp

Sản phẩm được bảo hiểm :           Suất ăn công nghiệp, thực phẩm, sản phẩm công ty cung cấp

Phạm vi địa lý :           Việt nam

Luật áp dụng :           Việt nam

Thời hạn bảo hiểm :           Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến ngày 20 tháng 03 năm 2024 (Giờ địa phương)

Phạm vi bảo hiểm :         

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:

thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

những tổn thất bất ngờ về tài sản

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định;

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Quy tắc áp dụng:Theo “Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ/TSC/TGĐ ngày 27/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Điều khoản sửa đổi bổ sung   :          

Loại trừ rủi ro khủng bố

Loại trừ chiến tranh, nội chiến

Loại trừ hạn chế và cấm vận thương mại

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

Loại trừ liên quan đến internet

Loại trừ bệnh truyền nhiễm

Mời tham khảo thêm : Bảo hiểm ngộ độc bánh trung thu

Loại trừ rủi ro an ninh mạng

Hạn mức trách nhiệm  : xxx,000,000,000 VND/mỗi vụ tổn thất

Mức trách nhiệm về người: xxx,000,000,VNĐ/ người.

Tổng mức trách nhiệm xxx,000,000,000 VND/ trong suốt thời hạn bảo hiểm

Mức khấu trừ: xxx,000,000 VND/ mỗi và mọi vụ khiếu nại bao gồm cả chi phí và phí tổn phát sinh (chỉ áp dụng về tài sản).

Doanh thu năm 2023: xxx,000,000,000 VND

Doanh thu kế hoạch trong năm bảo hiểm nêu trên là số tạm ước tính. Khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hai bên sẽ tiến hành đối chiếu trên cơ sở doanh thu thực tế của bên A trong năm bảo hiểm để điều chỉnh phí bảo hiểm cho phù hợp. Nếu bên A không đưa ra các văn bản chứng minh doanh thu tăng hoặc giảm trong năm so với doanh thu tạm tính nêu trên thì số này được coi là doanh thu bảo hiểm thực tế trong năm.

Tỷ lệ phí bảo hiểm: Phí tối thiểu

Phí bảo hiểm  

Thuế GTGT (10%)    

Tổng phí thanh toán               

 (Bằng chữ: đồng./.)

Thanh toán phí hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

ĐIỀU 3: THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Bên A cam kết sẽ thanh toán phí bảo hiểm cho Bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Trong trường hợp Bên A không thể thanh toán đúng thời hạn thanh toán nêu trên và có yêu cầu gia hạn nợ phí, Bên A phải có văn bản gửi cho Bên B trước ít nhất 05 ngày làm việc tính từ thời điểm hết hạn thanh toán. Việc nợ phí bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Bên A có bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm do Ngân hàng hoặc tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cấp. Việc nợ phí chỉ được Bên B chấp thuận trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký bởi đại diện hợp pháp của cả 2 bên.

Trong mọi trường hợp, nếu quá thời hạn nộp phí trên, Bên A không đóng phí bảo hiểm hoặc đóng phí bảo hiểm không đầy đủ cho Bên B và hai bên không có thoả thuận bằng văn bản về việc gia hạn nợ phí thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp phí;

Nếu Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại điểm 3 nêu trên và không xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm thì Bên B được hưởng phí bảo hiểm tương ứng với thời gian bảo hiểm. Thời điểm quyết toán phí bảo hiểm sẽ được hai bên thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm trước khi chấm dứt.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến hạn thanh toán mà tổn thất xảy ra thì Bên A phải có trách nhiệm nộp toàn bộ tổng số phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng này cho Bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo tổn thất. Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Bên A, phí bảo hiểm có thể được Bên B xem xét, khấu trừ vào giá trị bồi thường khi Bên B tiến hành bồi thường cho Bên A.

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng sau đó Bên A đóng đủ phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm bên A đã đóng đủ phí bảo hiểm quá hạn và đến hạn theo quy định của Hợp đồng. Bên B sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra trong thời gian tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết tự động chấm dứt hiệu lực trước thời hạn đến thời điểm Bên A đã đóng đủ phí bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Hồ sơ yêu cầu thanh toán bao gồm:

Thông báo thu phí.

Hóa đơn tài chính

Và các tài liệu có liên quan khác (nếu có)

Bồi thường quy định trong hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

ĐIỀU 4:  GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Hồ sơ khiếu nại bồi thường gồm có:

Văn bản khiếu nại đòi bồi thường của bên thứ ba bị thiệt hại

Thông báo tổn thất, khiếu nại của người được bảo hiểm gửi cho Bên bảo hiểm

Biên bản về sự cố gây thiệt hại cho bên thứ ba

Biên bản giám định thiệt hại hoặc Biên bản xác nhận về thiệt hại

Các tài liệu, chứng từ liên quan đến tới việc khắc phục sự cố

Biên bản hòa giải giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại

Phán quyết của tòa án hoặc trọng tài về giải quyết trách nhiệm dân sự giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại (nếu có)

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

Các giấy tờ chứng minh về số tiền hay giá trị hiện vật đã bồi thường cho bên thứ ba

Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến sự cố tổn thất theo yêu cầu của Bên bảo hiểm.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm nộp hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường đầy đủ và hợp lệ cho Bên bảo hiểm, Bên bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất cho Người được bảo hiểm.

ĐIỀU 5:  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

Trách nhiệm của Bên A

Có trách nhiệm thực hiện đúng những điều đã nêu trong Quy tắc và Hợp đồng bảo hiểm.

Kê khai trung thực các thông tin liên quan theo yêu cầu của bên B

Thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ, đúng theo thoả thuận của hợp đồng.

Thu thập các chứng từ cần thiết để hoàn tất hồ sơ yêu cầu bồi thường khi có khiếu nại xảy ra .

Thông báo ngay cho bên B khi có sự cố bảo hiểm gây thiệt hại cho bên thứ ba, cho dù sự cố đó có dẫn tới khiếu nại từ bên thứ ba đối với người được bảo hiểm hay không.

Xem thêm: Những vụ ngộ độc thực phẩm gần đây

Trách nhiệm của Bên B

Có trách nhiệm thực hiện đúng những điều đã nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.

Trách nhiệm của Bên B đối với tất cả các khoản bồi thường và các chi phí liên quan đến các khiếu nại được lập trong thời hạn hiệu lực của Đơn bảo hiểm này sẽ không vượt quá tổng giới hạn trách nhiệm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm,

Hướng dẫn và hỗ trợ bên B thu thập các chứng từ cần thiết để hoàn tất hồ sơ yêu cầu bồi thường khi có khiếu nại xảy ra.

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

ĐIỀU 6:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng. nếu có vướng mắc phát sinh hoặc tranh chấp. hai bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. thương lượng. Trường hợp hai bên không giải quyết được bằng thương lượng. mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

ĐIỀU 7: HỦY ĐƠN BẢO HIỂM TRƯỚC THỜI HẠN

Hợp đồng bảo hiểm này có thể chấm dứt theo yêu cầu của bên A hoặc Bên B. Bên B đồng ý hoàn trả lại phần phí bảo hiểm với điều kiện không có bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào có thể dẫn đến việc khiếu nại theo hợp đồng này tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng. Cơ sở của việc hoàn phí theo điều khoản này sẽ là:

Trong trường hợp chấm dứt theo yêu cầu của bên B: 100% số phí cho thời gian không có hiệu lực kể từ ngày chấm dứt.

Trong trường hợp chấm dứt theo yêu cầu của bên A: 80% số phí cho thời gian không có hiệu lực kể từ ngày chấm dứt.

ĐIỀU 8:  CÁC THOẢ THUẬN CHUNG

Bằng việc những người đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết Hợp đồng này, hai bên xác nhận đã hiểu và nắm rõ nội dung. các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Quy tắc bảo hiểm áp dụng cho Hợp đồng này và các vấn đề pháp lý có liên quan khác. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các vấn đề quy định trong hợp đồng này.

Các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên nếu không được đề cập trong Hợp đồng và Quy tắc bảo hiểm đính kèm Hợp đồng này sẽ được thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng đầu tiên.

Mọi sự thay đổi bất cứ nội dung nào của Hợp đồng này phải được các bên ký kết bằng văn bản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

ĐẠI ĐIỆN BÊN A                 ĐẠI DIỆN BÊN B

5 lọ thuốc giải độc cực hiếm đắt đỏ ra sao

Các ca bệnh ngộ độc Botulinum nghi do ăn cá chép muối ủ chua tại Quảng Nam đã được hỗ trợ điều trị bằng thuốc giải độc Botulinum cực kỳ quý hiếm gửi từ Bệnh viện Chợ Rẫy (ở TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc 10 ca bệnh ngộ độc Botulinum nghi do ăn cá chép muối ủ chua, trong đó có 1 ca tử vong xảy ra tại Quảng Nam, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi hội chẩn online đã quyết định cử các chuyên gia hàng đầu về chống độc và hồi sức đến Quảng Nam.

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

Đoàn chuyên gia đã mang theo 5 lọ thuốc giải độc Botulinum (rất quý hiếm) của bệnh viện ra Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

Vậy những lọ thuốc giải độc đắt đỏ này từ đâu mà có, thuốc đã được mua và bảo quản nghiêm ngặt ra sao?

Thuốc giải độc Botulinum quý hiếm ra sao?

Những ca bệnh do ngộ độc Botulinum từng xảy ra vào năm 2020. Thời điểm đó, các bệnh nhân sau khi ăn pate chay đã bị phát hiện nhiễm khuẩn độc khiến hàng loạt người nhập viện, nguy kịch. Ngành y tế đã phải nhập thuốc giải với giá hàng ngàn USD mỗi lọ để điều trị.

Loại thuốc giải độc cực kỳ quý hiếm này có tên là Botulism Antitoxin Heptavalent (hay còn gọi là thuốc BAT) có giá nhập khẩu khoảng 6.300 USD/lọ.Ngày 2.4.2021, Cục Quản lý dược Bộ Y tế có công văn gửi Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 (tức CPC1) về việc nhập khẩu thuốc BAT để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt với đơn hàng 30 lọ, cung ứng cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Thuốc này chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bệnh nhân.

Công ty TNHH EVD dược phẩm và y tế là đơn vị tìm ra nguồn thuốc BAT ở Canada và nhập về.

Lô thuốc BAT đầu tiên về đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 17.4.2021. Lô hàng gồm 6 lọ, mỗi lọ 50 ml được đóng thùng bảo quản kỹ, nhiệt độ bảo quản khi về đến Bệnh viện Chợ Rẫy là âm 37 độ C.

Sau đó, thuốc được bảo quản ở Bệnh viện Chợ Rẫy với nhiệt độ là âm 20 độ C.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy vào thời điểm đó, nhà sản xuất thuốc BAT (tại Canada) khuyến cáo thuốc được bảo quản âm sâu ở nhiệt độ từ âm 77 độ C đến âm 17 độ C, thuốc có thời hạn sử dụng là 30 tháng.

Do đó, vấn đề đảm bảo nhiệt độ trong quá trình vận chuyển thuốc BAT từ Canada về Việt Nam là rất nghiêm ngặt. Có 2 máy đo nhiệt độ theo dõi suốt quá trình vận chuyển thuốc.

Sau khi thuốc BAT nhập kho Bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả quá trình giao nhận, kể cả nhiệt độ đều phải báo cáo ngay về cho nhà sản xuất.

Chỉ riêng chiếc thùng chứa trong quá trình vận chuyển thuốc BAT cũng trị giá 1.200 USD.

Cảnh báo nóng sau vụ cá chép muối ủ chua

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua, sáng 19.3, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành y tế tỉnh đang phối hợp các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị cho các bệnh nhân.

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

Sau nhiều ngày điều trị, do diễn tiến quá nặng đã có 1 ca tử vong, các ca bệnh còn lại đang tiếp tục được theo dõi và chữa trị.

Trước đó, khoảng 12 giờ 16.3, nhóm 5 người ăn trưa tại rẫy keo của gia đình anh H.V.Đ (29 tuổi, ở thôn 2, xã Phước Kim, H.Phước Sơn, Quảng Nam).

Các món ăn gồm cá chép làm chua, chim nướng, cơm. Đến 19 giờ cùng ngày (16.3), người đầu tiên trong 5 người ăn có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, bụng chướng, choáng, chóng mặt. Sau đó, 3 người khác cũng mắc triệu chứng tương tự. Trong 5 người cùng ăn trưa, 1 người không ăn món cá làm chua thì không bị ngộ độc.

Các bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau khi chẩn đoán và làm các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ nhận định các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum.

Sau khi xảy ra các vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân và khảo sát các yếu tố liên quan để tìm nguồn lây, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Trước đó, sáng 7.3, bà Hồ Thị Nhương làm mâm lễ cúng đâm trâu với lý do trong nhà có người bệnh nặng, sau đó ăn tiệc. Có 11 người tham dự, bữa ăn gồm các món: thịt heo kho cá khô, món truyền thống cá chua (làm từ cá chép), canh cải nấu bí đỏ, mít xào và cơm.

Đến 13 giờ cùng ngày, 4 người dự bữa tiệc gồm chị Nguyễn Thị Thông (40 tuổi), anh Hồ Văn Tý (28 tuổi), chị Trương Thị Thương (41 tuổi) và chị Hồ Thị Điệp (27 tuổi, đều ở xã Phước Đức) được đưa đến Trung tâm y tế H.Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, khó thở, mắt mờ…

Sau đó, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 13.3, chị Nguyễn Thị Thông tử vong tại bệnh viện.

7 người còn lại liên quan đến bữa tiệc chung của gia đình bà Hồ Thị Nhương lại không có triệu chứng gì sau khi ăn.

Sau đó, Viện Pasteur Nha Trang đã có thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn liên quan vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận một mẫu thức ăn là món cá chép làm chua trong vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 7.3. Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung – Viện Pasteur Nha Trang đã kiểm nghiệm tác nhân nghi ngờ. Qua đó xác định, mẫu món cá chép làm chua dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E.

Cũng theo ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cùng với việc truy tìm nguyên nhân, ngành y tế Quảng Nam cũng phát đi khuyến cáo người dân không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan món cá chép ủ chua.

hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep
hop-dong-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep

Ngoài ra, không sử dụng các thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây, củ, quả rừng lạ, côn trùng; cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng…

66 học sinh ngộ độc sau chuyến tham quan được xuất viện

12:06:36 PM 03/29/2023

29/3/2023, có 66 học sinh trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc được ra viện, còn 7 em đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện Bạch Mai và Đống Đa.

Tính đến sáng nay, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội ghi nhận tổng cộng 73 học sinh ngộ độc nhập viện.

mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-o-dau
mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-o-dau

Trong đó, 38 trẻ cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, 7 học sinh vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, 26 em ở Bệnh viện Xây dựng, một trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một cháu vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Đại diện Bệnh viện Xây dựng cho hay toàn bộ các cháu điều trị tại đây đã được xuất viện. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa còn theo dõi 2 cháu. Bệnh viện Bạch Mai còn điều trị 5 cháu.

Như vậy, hiện còn 7 cháu nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Sáng cùng ngày, họp báo thông tin vụ việc, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang, cho biết có 951 học sinh hai khối 1 và 2 tham quan Nông trại Cánh buồm Xanh. Các học sinh bị ngộ độc thuộc khối lớp 2.

Bị ngộ độc do ăn suất ăn công nghiệp của công ty Ngôi sao

 Suất ăn trưa của học sinh hai khối là giống nhau, gồm cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo.

mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-o-dau
mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-o-dau

Suất ăn do đơn vị hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường là Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, ở huyện Đông Anh, chuẩn bị. Đơn vị này hiện bị tạm ngừng hoạt động.

Theo bà Bình, sau vụ ngộ độc, các học sinh vẫn đi học bình thường, kể cả các cháu xuất viện tối qua. “Bếp ăn bán trú bị dừng, trường sẽ tổ chức lại bán trú sớm nhất có thể”, bà Bình nói.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy mẫu nôn, mẫu thức ăn trưa dã ngoại, mẫu thức ăn học sinh ăn tại trường (cơm trắng, thịt xay sốt chua ngọt, đậu rán tẩm hành, bí xanh xào, canh chua nấu thịt, bánh Oreo) lưu tại trường, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia. Một số mẫu thức ăn tại Nông trại Cánh Buồm Xanh cũng được lấy để kiểm tra.

Dự kiến trong chiều nay có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan vụ ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc chưa được làm rõ.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, sáng 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, ở huyện Gia Lâm. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm tham quan.

mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-o-dau
mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-o-dau

Học sinh ăn trưa lúc 11h. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Khoảng 14h cùng ngày, đoàn về đến trường, một số học sinh đau bụng, nôn; 2 em kèm đi ngoài phân lỏng 2-3 lần. Ba giờ sau, hàng chục học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng, được chuyển đến 5 bệnh viện cấp cứu.

Tư vấn thêm về hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất hoặc hotline 0932377138.

⭐️ Giá Bảo hiểm suất ăn công nghiệp bao nhiêu ?

Trả lời: Phụ thuộc vào mức bồi thường vui lòng liên hệ ngày 0932377138 để được báo giá cụ thể.

⭐️ Bảo hiểm PJICO có tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm PJICO khá uy tín thành lập và hoạt động từ 1995 đến nay.

One thought on “Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

 1. Mai says:

  Wonderful goods from you, man. I hve take note yor stuff prior
  too and you’re simply too fantastic. I actualloy like what you’ve goot here, certainly likoe whawt youu aree statung andd the waay in which werein yyou say it.

  You are making it entertaining andd youu continue
  tto take carre off too stay itt wise. I can nnot wit too read much more from you.
  This iis acually a great site.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *