Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

7748 Lượt xem

Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là văn bản thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của nhà nước. Trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải thể hiện rõ các căn cứ của hợp đồng như các bộ luật dân sự, các luật hướng dẫn, nghị định kèm theo đang áp dụng cho loại bảo hiểm cụ thể các căn cứ của hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hiện tại đang áp dụng như bên dưới. Ngoài ra trên mỗi bộ hợp đồng còn kèm theo 1 giấy chứng nhận bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 

Các căn cứ của hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số: 61/2010/QH12 được Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;

Xem thêm:  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì ?

– Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/20012001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

– Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

– Căn cứ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;

– Căn cứ “Quy tắc tiêu chuẩn bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt” ban hành kèm theo Quyết định số 437/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 25 /06 /2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO);

– Căn cứ nhu cầu, chức năng và nhiệm vụ của hai bên.

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông tin chi tiết hai bên ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông tin của bên mua bảo hiểm

Thông tin của công ty bảo hiểm

Lưu ý phần này do là doanh nghiệp nên mã số thuế là thông tin quan trọng nhất phải chính xác

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Giải thích các khái niệm sử dụng trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Các thuật ngữ “in đậm” được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

“Hợp đồng bảo hiểm” là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Danh mục bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm, Điều khoản sửa đổi, bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

Đọc thêm:  xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

“Người được bảo hiểm” là tất cả các bên có tên tại phần mục Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và các nội dung khác theo yêu cầu.

“Người bảo hiểm” là Công ty Bảo hiểm PJICO Sài Gòn – Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

“Quy tắc bảo hiểm”: là các tài liệu liên quan bao gồm các điều kiện chung, các điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm và là một phần cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm này.

“Sửa đổi bổ sung/ phụ lục hợp đồng” là toàn bộ thỏa thuận được lập thành văn bản đính kèm nhằm làm rõ những thay đổi  liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm

“Tổn thất hậu quả” là tất cả các tổn thất tài chính bao gồm tiền phạt, tổn thất lợi nhuận, chi phí cơ hội, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng

“Thiên tai”: là các sự kiện xảy ra do nguyên nhân từ thiên nhiên, trực tiếp và hoàn toàn không có sự can thiệp của con người, không thể dự báo trước và nếu có thể dự báo trước con người cũng không thể can thiệp để ngăn chặn được như: Động đất, núi lửa phun, sóng thần, giông bão, lốc xoáy, lũ, triều cường, mưa lớn….

Đọc thêm: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

Đọc thêm : Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc  

“Ngày” là ngày dương lịch, bao gồm các ngày liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

“Số tiền bảo hiểm” Là mức bồi thường cao nhất thuộc trách nhiệm bảo hiểm mà bên B phải trả khi có một hoặc hàng loạt tổn thất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và được tính bằng tổng giá trị tài sản cố định, hàng hoá, nguyên vật liệu của từng và/hoặc tất cả các hạng mục được bảo hiểm do Bên A kê khai trong bản danh mục tài sản được nêu tại thời điểm ký kết hợp đồng.

“Mức khấu trừ” là khoản tiền Bên A tự gánh chịu trong trường hợp có tổn thất xảy ra.

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phải nêu rõ Quyền lợi được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông tin người thụ hưởng bảo hiểm

Địa điểm bảo hiểm

Ngành nghề kinh doanh

Thời gian bảo hiểm cụ thể thông thường là 12 tháng

Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được Bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn Toà nhà, trang thiết bị, các tài sản nội thất bên trong bao gồm cả phần đã lắp đặt và sửa đổi, máy móc, hàng hóa trong kho và tất cả các tài sản khác) thuộc quyền sở hữu hoặc trông nom của Người được bảo hiểm, gây ra bởi những rủi ro sau:

Rủi ro Cháy, nổ.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy tắc áp dụng: Căn cứ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;

Điều khoản bổ sung/ loại trừ nếu có

Giá trị tài sản

Mức khấu trừ

Phí bảo hiểm

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bên mua bảo hiểm cháy nổ cam kết sẽ thanh toán phí bảo hiểm cho Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm cháy nổ không thể thanh toán đúng thời hạn thanh toán nêu trên và có yêu cầu gia hạn nợ phí, Bên mua bảo hiểm cháy nổ phải có văn bản gửi cho Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO trước ít nhất 05 ngày làm việc tính từ thời điểm hết hạn thanh toán. Việc nợ phí bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Bên mua bảo hiểm cháy nổ có bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm do Ngân hàng hoặc tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cấp. Việc nợ phí chỉ được Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO chấp thuận trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký bởi đại diện hợp pháp của cả 2 bên.

Trong mọi trường hợp, nếu quá thời hạn nộp phí trên, Bên mua bảo hiểm cháy nổ không đóng phí bảo hiểm hoặc đóng phí bảo hiểm không đầy đủ cho Bên B và hai bên không có thỏa thuận bằng văn bản về việc gia hạn nợ phí thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp phí;

Nếu Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại điểm 3 nêu trên và không xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm thì Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO được hưởng phí bảo hiểm tương ứng với thời gian bảo hiểm. Thời điểm quyết toán phí bảo hiểm sẽ được hai bên thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm trước khi chấm dứt.

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến hạn thanh toán mà tổn thất xảy ra thì Bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải có trách nhiệm nộp toàn bộ tổng số phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng này cho Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO trong vòng 15 ngày kể từ ngày bị tổn thất. Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm cháy nổ, phí bảo hiểm có thể được Bên B xem xét, khấu trừ vào giá trị bồi thường khi Bên B tiến hành bồi thường cho Bên mua bảo hiểm cháy nổ.

Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng sau đó Bên mua bảo hiểm cháy nổ đóng đủ phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm bên mua bảo hiểm cháy nổ đã đóng đủ phí bảo hiểm quá hạn và đến hạn theo quy định của Hợp đồng. Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra trong thời gian tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết tự động chấm dứt hiệu lực trước thời hạn đến thời điểm Bên mua bảo hiểm cháy nổ đã đóng đủ phí bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu thanh toán bao gồm:

Thông báo thu phí.

Hóa đơn tài chính

Và các tài liệu có liên quan khác (nếu có)

hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc pjico, mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, form hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Giải quyết bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A gửi đầy đủ hồ sơ khiếu nại bồi thường và bên B nhận được báo cáo giám định cuối cùng (trong trường hợp có giám định độc lập). bên B có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất cho bên A. Nếu vụ tổn thất phức tạp mà thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì bên B có thể thanh toán trước tối đa 50% số tiền bồi thường tạm tính trước khi hoàn tất thủ tục khiếu nại cho bên A để nhanh chóng ổn định sản xuất .

Căn cứ vào giá trị thiệt hại. Bên B sẽ tính toán số tiền bồi thường trên cơ sở áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ đối với trường hợp bảo hiểm dưới giá trị

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️Có thể cho xin mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được không ?

Trả lời: Có. vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn.

⭐️ Bảo hiểm Petrolimex có chuyên về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex – pjico bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ 1995 – đã hơn 26 năm.

One thought on “Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  1. Pingback: Nội dung hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *