Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

2039 Lượt xem

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình theo thông tư 329 quy định.Việc giám định tổn thất thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Cơ quan giám định chịu trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Việc giám định tổn thất phải bảo đảm trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, chính xác.

Kết quả giám định tổn thất phải được thể hiện trong biên bản giám định.

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, bên mua bảo hiểm công trình xây dựng và Bảo hiểm Petrolimex phải phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đối với bên mua bảo hiểm:

– Lập tức thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày xảy ra sự cố công trình xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm Petrolimex theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

– Sau khi thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex, bên mua bảo hiểm công trình có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ có giá trị không vượt quá mức khấu trừ tương ứng quy định tại tiết c điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này) hoặc tiết c điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Trong các trường hợp khác, trước khi thực hiện sửa chữa hay thay thế, bên mua bảo hiểm công trình phải được Bảo hiểm Petrolimex giám định tổn thất. Nếu Bảo hiểm Petrolimex không tiến hành giám định tổn thất trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sự cố công trình xây dựng, người được bảo hiểm có quyền tiến hành việc sửa chữa hay thay thế. Bảo hiểm Petrolimex sẽ trả chi phí sửa chữa hay thay thế các hạng mục bị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm với điều kiện bên mua bảo hiểm phải tiến hành sửa chữa hay thay thế kịp thời.

– Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó.

Tham khảo thêm : Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

– Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

– Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

– Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 18 Thông tư này và tạo điều kiện cho Bảo hiểm Petrolimex trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

– Thực hiện, phối hợp, cho phép Bảo hiểm Petrolimex thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bảo hiểm Petrolimex nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Tham khảo thêm: Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm:

– Thực hiện giám định tổn thất theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

– Hướng dẫn, phối hợp với bên mua bảo hiểm công trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.

– Lập tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Thông tư này.

– Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex- PJICO phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm.

– Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, Bảo hiểm PJICO phải có văn bản giải thích lý do.

Bảo hiểm PJICO chỉ bồi thường bảo hiểm các khoản thiệt hại vật chất mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và khi các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được thì phải sửa chữa, số tiền bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi (trường hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tổn thất) và mức khấu trừ.

Tham khảo thêm: Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

b) Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, số tiền bồi thường bảo hiểm là giá trị thị trường của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế trừ đi mức khấu trừ. Trường hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tổn thất, số tiền bồi thường bảo hiểm là giá trị thực tế của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất trừ đi mức khấu trừ và giá trị thu hồi tài sản bị tổn thất.

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do Bảo hiểm PJICO chịu nếu như việc sửa chữa đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa theo phương án sửa chữa cuối cùng của hạng mục bị tổn thất.

Bảo hiểm PJICO không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung, nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Chi tiết bảo hiểm công trình theo thông tư 329

Nếu bên mua bảo hiểm công trình xây dựng giao kết hợp đồng bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm thì mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm công trình xây dựng đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Bảo hiểm PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Bảo hiểm PJICO có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

Tham khảo thêm: bảo hiểm  đối với người lao động thi công trên công trường

Thông báo sự cố công trình xây dựng và yêu cầu bồi thường do bên mua bảo hiểm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm công trình, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình
Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Sập công trình xây dựng ở Đồng Nai

Bức tường dài trăm mét đang xây dựng trong KCN Giang Điền, Đồng Nai bất ngờ đổ sập vào chiều nay khiến ít nhất 10 người chết, nhiều người bị vùi lấp.

Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h15 chiều nay tại công trình xây dựng của công ty AV Healthcare (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa…. ), thuộc KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên khi nhóm công nhân đang thi công một bức tường nằm trong công trình của công ty thì bất ngờ bức tường này bị đổ sập, vùi lấp hàng chục người bên dưới.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và các công nhân dùng phương tiện đào bới để cứu những nạn nhân bị chôn vùi.

Chiều cùng ngày, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết có 8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại BV Trảng Bom.

Ngoài ra, có 17 người khác đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Khu vực xảy ra tai nạn là bức tường cao khoảng 5m, dài 100m, toàn bộ bị sập nghiêng sang một bên. Xung quanh có nhiều giàn giáo, bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang

Vụ sập công trình xây dựng ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty thi công

Liên quan đến vụ sập công trình xây dựng Công ty AV Healthcare, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Hà Huy Hải (SN 1964), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Điều 295, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng vụ án, lãm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thêm Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Ai giám định thiệt hại của công trình ?

Trả lời: Công ty bảo hiểm/ công ty giám định độc lập được chỉ định.

⭐️ Chi phí giám định bảo hiểm công trình xây dựng do ai chịu ?

Trả lời: Do bên bảo hiểm chịu nếu trong trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *