Giám định bảo hiểm hàng hóa

2027 Lượt xem

Giám định bảo hiểm hàng hóa là hoạt động của nhân viên giám định bảo hiểm của pjico và chủ yếu của công ty giám định bảo hiểm. Theo quy định, Bên công ty bảo hiểm sẽ không được quyền giám định bảo hiểm do tính chất không khách quan. Thông thường khi có tổn thất công ty bảo hiểm sẽ chỉ định công ty giám định độc lập tham gia giám định bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa điện tử xuất khẩu

giám định bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa loại a,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,các loại bảo hiểm hàng hóa

Các bước giám định bảo hiểm hàng hóa:

Bước 1: Khi phát hiện hàng hóa tổn thất chủ hàng cần thông báo ngay cho bên công ty bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành xem xét mức độ tổn thất của hàng hóa

Bước 2: Công ty bảo hiểm báo cho công ty giám định độc lập liên hệ với chủ hàng xuống hiện trường để tiến hành giám định.

Bước 3: Sau khi chụp hình hàng hóa tổn thất, ghi biên bản giữa các bên tại hiện trường

Bước 4: Bên giám định bảo hiểm hàng hóa sẽ ra chứng thư xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất của hàng hóa.

Bước 5: Căn cứ chứng thư công ty bảo hiểm sẽ tiến thành bồi thường dựa trên chứng thư này và hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm và Bảo hiểm PetrolimexBảo hiểm PJICO đã ký kết.

giám định bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bao hiem hang hoa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổn thất nào cần giám định bảo hiểm hàng hóa ?

Tổn thất toàn bộ nói trong quy tắc bảo hiểm hàng hóa này bao gồm tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất toàn bộ ước tính

Khi xảy ra mất mát hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, nếu hàng hoá được bảo hiểm bị phá huỷ hoàn toàn hay bị hư hỏng nghiêm trọng tới mức không còn là vật phẩm với tính chất ban đầu của nó nữa hoặc Người được bảo hiểm bị mất hẳn quyền sở hữu hàng hoá thì được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa,phí bảo hiểm hàng hóa,tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Khi hàng hoá được bảo hiểm bị mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do các chi phí cứu hàng, chi phí chỉnh lý và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể vượt quá giá trị hàng khi tới nơi nhận đó thì được coi là tổn thất toàn bộ ước tính

Tổn thất bộ phận cần giám định bảo hiểm hàng hóa:

Bất kỳ trường hợp mất mát hay hư hỏng nào không thuộc loại tổn thất đã nói ở phần trên đều được coi là tổn thất bộ phận.

bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Nếu tầu chở hàng bị mất tích thì hàng hoá được bảo hiểm sẽ được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

Tàu chở hàng được coi là mất tích khi không tới được bến đến và cũng không có tin tức gì, về thời gian thì đã quá ba lần quãng thời gian cần thiết cho tàu đi từ địa điểm dừng lại cuối cùng cho tới bến đến. Tuy nhiên, thời gian cần thiết để xác định việc mất tích tầu không được ít hơn 3 tháng. Nếu việc thông báo tin tức bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc những hoạt động quân sự thì thời hạn nói trên đổi thành 6 tháng.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM KHI XẢY RA TỔN THẤT

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm hay đại lý được họ chỉ định đến giám định bảo hiểm. Nếu Người bảo hiểm không có đại lý địa phương thì Người được bảo hiểm có thể yêu cầu giám định viên có đăng ký ở nơi đó đến giám định bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm vận tải quốc tế

Trừ khi trước đó đã có một thoả thuận khác, Người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết những vụ khiếu nại không có biên bản giám định được cấp bởi chính đại lý giám định được Người bảo hiểm chỉ định trên Đơn bảo hiểm.

giám định bảo hiểm hàng hóa

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm. Người bảo hiểm hàng hóa sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hay hư hỏng xảy ra do phía Người được bảo hiểm không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của họ như đã quy định trong điều này.

Xem thêm: Bồi thường tổn thất hàng hóa

Lưu ý khi hàng hóa tổn thất trước khi giám định bảo hiểm hàng hóa

Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm, Người bảo hiểm có thể tự mình hoặc chỉ dẫn cho  Người được bảo hiểm tham gia công việc cứu hộ và bảo vệ hàng hoá được bảo hiểm.

giám định bảo hiểm hàng hóa

Bất kỳ biện pháp nào nói trên do Bảo hiểm Petrolimex hay Người được bảo hiểm tiến hành đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng hoá.

Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ có trách nhiệm đảm bảo thực hiện và bảo lưu đầy đủ cho Bảo hiểm Petrolimex quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba khác. Đặc biệt, họ cần làm theo những quy định sau đây:

Khiếu nại ngay người vận chuyển, chính quyền cảng hay những người nhận uỷ thác hàng về bất kỳ kiện hàng nào bị mất.

Yêu cầu đại diện người chuyên chở hay người nhận uỷ thác hàng tham gia việc chứng kiến giám định ngay khi phát hiện hàng hoá có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng và qua giám định thấy thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ.

giám định bảo hiểm hàng hóa

Quy định của bảo hiểm PJICO

Trừ khi đã có thư kháng nghị, trong mọi trường hợp không được cấp giấy biên nhận hoàn chỉnh cho những hàng hoá có hiện tượng nghi vấn.

Gửi giấy báo cho đại diện người chuyên chở hay người nhận uỷ thác hàng hoá trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng.

Nếu Người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như đã quy định trong điều này thì Bảo hiểm Petrolimex có quyền từ chối những khiếu nại của người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba khác.

Để đòi bồi thường, người khiếu nại phải có quyền lợi trong đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất thực tế đó. Khi đòi đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex bồi thường về những mất mát hay hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần nộp đủ giấy tờ chứng minh, trong đó tuỳ trường hợp liên quan phải có:

Chứng từ để yêu cầu giám định bảo hiểm hàng hóa.

  1. Bản chính của Đơn bảo hiểm hàng hóa hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa.

  2. Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.

  3. Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác loại.

  4. Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất.

  5. Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.

  6. Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải.

  7. Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.

  8. Thư đòi bồi thường.

Tư vấn thêm giám định bảo hiểm hàng hóa pjico liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giám định bảo hiểm hàng hóa ở đâu?

Trả lời: Thực hiện giám định tại nơi dỡ hàng phát hiện hàng hóa có tổn thất.

⭐️ Công ty giám định bảo hiểm hàng hóa hiện nay ?

Trả lời: Một số công ty giám định như Nori, NSA, Raco, C&S,VICO, VIET ADJ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *