Điều kiện bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

1821 Lượt xem

Điều kiện bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

Quy tắc bảo hiểm này, bất kỳ điều khoản bổ sung đính kèm nào hoặc GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi như là một Bộ hợp đồng và bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa cụ thể trong bất cứ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hoặc GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ mang ý nghĩa cụ thể đó tại bất cứ đâu chúng xuất hiện.

Xem thêm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si
dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si

Hạn chế phòng ngừa tổn thất

Người được bảo hiểm phải thực hiện tất cả những biện pháp hợp lý nhằm đề phòng hoặc giảm thiểu thương tật, bệnh tật, tổn thất hoặc thiệt hại có thể dẫn đến một khiếu nại thuộc Bộ hợp đồng.

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể dẫn đến một khiếu nại được bồi thường theo Bộ hợp đồng, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho PJICO. Việc thông báo phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ các sự kiện hoặc tình huống nêu trên, được lập trong vòng 36 tháng kể từ ngày hết hạn nêu tại GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi như là đã được lập trong thời hạn hiệu lực của Bộ hợp đồng này.

Bên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ không:

Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm hoặc giải quyết hoặc thực hiện, hứa hẹn việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào có thể được coi như khoản bồi thường theo Bộ hợp đồng, hoặc chi trả bất cứ chi phí, phí tổn nào liên quan đến khiếu nại, khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của PJICO –  người được phép tiếp quản và kiểm soát trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm, việc bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nêu trên, và cũng vì mục đích đó Người được bảo hiểm phải cung cấp toàn bộ thông tin và hỗ trợ được PJICO yêu cầu một cách hợp lý.

dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si
dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si

PJICO không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào khi không có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu Người được bảo hiểm từ chối chấp thuận cách thức giải quyết khiếu nại theo đề nghị của PJICO và tiếp tục tranh luận hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào, thì trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá số tiền mà lẽ ra đã có thể được giải quyết để chi trả cho khiếu nại cộng với chi phí và các phí tổn đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO cho đến ngày Người được bảo hiểm từ chối việc giải quyết mà PJICO đưa ra.

Xem thêm: Hướng dẫn tính phí bảo hiểm

PJICO có thể bồi thường cho

PJICO có thể bồi thường cho Người được bảo hiểm cho tới Hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng này đối với bất kỳ sự cố nào hoặc bất cứ số tiền nào nhỏ hơn cho khiếu nại hoặc những khiếu nại liên quan đến sự cố đó để khiếu nại được giải quyết và PJICO sẽ không phải chịu thêm bất kỳ trách nhiệm nào về sự cố đó ngoại trừ việc thanh toán chi phí và phí tổn pháp lý đã phát sinh trước khi thanh toán số tiền bồi thường.

Nếu tại thời điểm xảy ra bất kỳ sự cố hoặc khiếu nại, có bất kỳ một đơn bảo hiểm nào khác tồn tại độc lập với Bộ hợp đồng, bảo hiểm cho Người được bảo hiểm hoặc được thực hiện bởi hoặc trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm cũng bảo hiểm cho sự cố hoặc khiếu nại đó, PJICO sẽ không có trách nhiệm theo Bộ hợp đồng này phải bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với sự cố hoặc khiếu nại đó ngoại trừ số tiền vượt quá nằm ngoài số tiền lẽ ra phải được thanh toán theo đơn bảo hiểm khác đó cho dù Bộ hợp đồng này có hiệu lực hay không.

dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si
dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si

Ngày hồi tố của hợp đồng

Trong trường hợp áp dụng ngày hồi tố được nêu cụ thể trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm, Bộ hợp đồng sẽ không áp dụng đối với những khiếu nại được lập chống lại Người được bảo hiểm về những hành động sơ xuất, sai sót hoặc bỏ sót đã thực hiện hoặc đã xảy ra hoặc được cho là đã thực hiện hoặc đã xảy ra trước ngày hồi tố.

Xem thêm: mẫu hợp đồng bảo hiểm

Người được bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào phải

duy trì việc lập hồ sơ mô tả chính xác toàn bộ những dịch vụ chuyên môn nhằm đảm bảo tính sẵn có cho việc kiểm tra và sử dụng bởi PJICO hoặc người đại diện hợp pháp của PJICO cho tới mức độ mà chúng liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng này

cung cấp cho PJICO hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm những thông tin, hỗ trợ và những bản báo cáo khi PJICO yêu cầu, và

bằng chi phí của mình, hỗ trợ trong quá trình bào chữa bất cứ khiếu nại nào

dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si
dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si

Việc tuân thủ và thực hiện các điều khoản, điều kiện trong mức độ liên quan đến bất kỳ việc gì phải thực hiện hoặc phải tuân thủ bởi Người được bảo hiểm cũng như tính xác thực của các lời khai của Người được bảo hiểm trong bản giấy yêu cầu bảo hiểm (đính kèm và là cơ sở pháp lý của Bộ hợp đồng) sẽ là những điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào của PJICO theo Bộ hợp đồng.

Tranh chấp liên quan hợp đồng này

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa Người được bảo hiểm và PJICO theo Bộ hợp đồng này, thì những tranh chấp đó sẽ được phán xử theo luật pháp của quốc gia nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm và do vậy, chỉ có những Tòa án thuộc quốc gia này mới có quyền tài phán đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo Bộ hợp đồng này.

Các bên thoả thuận rằng nếu bất kỳ khoản thanh toán nào được PJICO chi trả cho bất kỳ khiếu nại nào thuộc Bộ hợp đồng này, PJICO được quyền kế thừa toàn bộ quyền lợi của Người được bảo hiểm trong việc truy đòi một bên thứ ba gây ra khiếu nại đó.

Không trung thực

Nếu Người được bảo hiểm lập bất kỳ khiếu nại nào với mục đích lừa đảo hoặc không trung thực, trên phương diện số tiền đòi bồi thường hoặc bất cứ yếu tố nào khác, Bộ hợp đồng này sẽ bị mất hiệu lực hoàn toàn và Người được bảo hiểm sẽ mất quyền lợi được đòi bồi thường về toàn bộ những khiếu nại theo Bộ hợp đồng này.

dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si
dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si

Bộ hợp đồng này sẽ không áp dụng liên quan đến bất cứ loại hình bảo hiểm nào khác và sẽ chỉ bồi thường cho những tổn thất trong điều kiện và trong mức độ không được bồi thường theo bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác.

Số tiền bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng này được giới hạn đối với :

a) khoản tiền bồi thường phát sinh từ phán quyết của một Toà án có thẩm quyền tại phạm vi lãnh thổ địa lý nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.

b) chi phí, phí tổn và các lệ phí pháp lý khác phát sinh trong phạm vi lãnh thổ nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.

Hủy hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Trong trường hợp không có quy định pháp lý địa phương liên quan đến việc huỷ bỏ hợp đồng, Bộ hợp đồng có thể được huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho PJICO.  Bộ hợp đồng cũng có thể được huỷ bỏ bởi PJICO hoặc đại diện hợp pháp của PJICO bằng cách gửi văn bản thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ của Người được bảo hiểm nêu tại GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm, trong đó nêu rõ hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo được gửi đi hoặc vào một ngày cụ thể nêu tại văn bản thông báo.

Nếu Bộ hợp đồng này bị hủy bỏ bởi Người được bảo hiểm, PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm một phần khoản phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở áp dụng tỷ lệ phí ngắn hạn của PJICO.

dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si
dieu-kien-bao-hiem-nghe-nghiep-bac-si

Nếu Bộ hợp đồng bị huỷ bỏ bởi PJICO, hoặc đại diện hợp pháp của PJICO bởi một lý do nào đó ngoài lý do Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm hoặc vi phạm hợp đồng bảo hiểm, PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm một phần phí bảo hiểm trên cơ sở tính toán theo tỷ lệ.

Việc thanh toán hoặc đề nghị hoàn phí bởi PJICO sẽ không phải là điều kiện để sự hủy bỏ Bộ hợp đồng này có hiệu lực tuy nhiên việc thanh toán này sẽ được thực hiện một cách sớm nhất theo khả năng thực tế./.

Mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài: 1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email: pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com || thegioibaohiem.net || 

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook : Bảo hiểm PJICO

⭐️ Giá bảo hiểm nghề nghiệp cho bác sĩ bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm nghề nghiệp cho bác sĩ còn phụ thuộc vào mức bồi thường / mỗi vụ

⭐️ Mua bảo hiểm trách nhiệm cho bác sĩ ở đâu uy tín?

Trả lời: PJICO là nhà bảo hiểm thân vỏ ô tô chuyên nghiệp đã kinh doanh từ 1995 đến nay đã được hơn 26 năm.

⭐️ Các bác sĩ phẫu thuật trong phim “Mặt nạ gương” có được bảo hiểm đền bù không ?

Trả lời: Theo quy định hiện hành loại bảo hiểm này không bồi thường cho phẫu thuật thẩm mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *