Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

4787 Lượt xem

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng. Các bên thỏa thuận và đồng ý rằng, Điều khoản bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất xảy ra đối với hàng hóa của khách hàng được đặt trong khuôn viên các khu vực được bảo hiểm gây ra bởi hỏa hoạn hoặc những rủi ro được bảo hiểm khác mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với tài sản đó, với điều kiện những hàng hóa này phải được liệt kê trong bản danh mục tài sản được bảo hiểm.

#Điều khoản về thuế

Điều khoản bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho phần trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với các chi phí liên quan đến thuế quan, thuế hàng hóa và các loại thuế khác mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm phải chi trả trong trường hợp có thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

Số tiền bồi thường theo Điều khoản này sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng
Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

#Điều khoản thanh toán bồi thường trực tiếp

Các bên hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp phát sinh yêu cầu bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm nhà xưởng sẽ được toàn quyền, đối với khiếu nại này thu đòi trực tiếp số tiền bồi thường theo tỷ lệ tương ứng từ các Nhà nhận tái bảo hiểm và với điều kiện các nhà Nhận tái bảo hiểm chưa thực hiện thanh toán bồi thường theo phần tỷ lệ của họ trong khiếu nại này cho nhà Nhượng tái bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm:Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

Khi đó Người được bảo hiểm đồng ý từ bỏ toàn bộ quyền khiếu nại đối với nhà Nhượng tái bảo hiểm và nhà Nhượng tái bảo hiểm cũng đồng ý từ bỏ toàn bộ quyền khiếu nại đối với các nhà Nhận tái bảo hiểm liên quan đến số tiền bồi thường đã được thanh toán.

#Điều khoản về đơn bảo hiểm khai báo

Các bên đồng ý và ghi nhận rằng sau khi kết thúc mỗi thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm nhà xưởng phải lập bản danh mục những tài sản với giá trị thay thế mới cập nhật và/hoặc giá trị bồi thường như áp dụng và thông báo sớm nhất cho Bảo hiểm Petrolimex.  Phí bảo hiểm cho kỳ tái tục sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng
Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

#Điều khoản về mức khấu trừ

Tất cả các yêu cầu bồi thường về tổn thất được bảo hiểm theo Đơn này nhà xưởng và phát sinh từ bất kỳ một sự cố nào sẽ được điều chỉnh như một yêu cầu bồi thường và số tiền được qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng về mức khấu trừ, nếu có sẽ được đối trừ từ yêu cầu điều chỉnh đó.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng giá rẻ

#Điều khoản về mô tả tài sản được bảo hiểm

Khi phát sinh bất cứ nghi vấn nào liên quan đến việc xác định bất cứ tài sản nào để làm cơ sở giải quyết bồi thường theo đơn bảo hiểm này, Bảo hiểm PJICO chấp nhận việc mô tả những tài sản này như trình bày trong sổ sách của Người được bảo hiểm để làm cơ sở giải quyết bồi thường theo Đơn bảo hiểm này.

#Điều khoản về xác định tài sản được bảo hiểm

Các bên thoả thuận và đồng ý rằng để xác định tên đề mục của bất kỳ tài sản nào được bảo hiểm,  Bảo hiểm PJICO đồng ý chấp nhận cách ghi các đề mục của những tài sản đó giống như được ghi trong sổ sách của Người được bảo hiểm

Mời tham khảo thêm: Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng
Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

#Điều khoản về hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Điều khoản bảo hiểm này mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất  đối với hàng hóa được bảo hiểm gây ra bởi bất cứ sự thay đổi nào về nhiệt độ mà nguyên nhân do hệ thống máy làm lạnh bị hỏng hóc và ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian từ 12 giờ liên tục trở lên.

Mời tham khảo thêm:Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Các bên ghi nhận và đồng ý rằng trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO theo điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng. Với điều kiện các nội dung khác tuân thủ theo đúng các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ của Bảo hiểm này.

#Điều khoản hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh/ điều khoản hư hỏng máy lạnh và các thiết bị lạnh

Các bên thoả thuận rằng căn cứ vào điều khoản, và loại trừ, đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ mở rộng bồi thường cho Người được bảo hiểm những hàng hóa bị hư hỏng trong kho lạnh, buồng thực phẩm đông lạnh và/hoặc các tủ lạnh gia dụng do sự thay đổi nhiệt độ phát sinh do hư hỏng thiết bị làm lạnh và/hoặc gián đoạn của nguồn cung cấp điện công cộng và/hoặc nguồn cung cấp ga và/hoặc ảnh hưởng của khí lạnh thoát ra từ  máy móc thiết bị và/hoặc nổ cầu chì.

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng
Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Điều khoản này không mở rộng bồi thường cho những tổn thất phát sinh do:

hành động cố ý của cơ quan có thẩm quyền cung cấp điện hoặc ga trong khi thực thi bất kỳ quyền lực nào theo thẩm quyền đó để từ chối hoặc hạn chế cung cấp.

Sự gián đoạn của nguồn cung cấp điện, ga do đình công hoặc không làm việc của nhân viên thuộc bất kỳ cơ quan cung cấp điện hoặc ga nào.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

Cơ sở giải quyết bồi thường theo điều khoản mở rộng này sẽ là chi phí thay thế tại thời điểm tổn thất.

Hạn mức trách nhiệm theo quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

#Điều khoản về tài sản cá nhân của giám đốc và nhân viên

Điều khoản này nhằm  mở rộng cho Đơn/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này để bảo hiểm cho tài sản vật dụng cá nhân của các giám đốc và nhân viên của Người được bảo hiểm, nhưng chỉ trong khi vật dụng đó đang đặt tại khu vực được bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đang sở hữu hay đang chiếm dụng, hoặc tại nơi nào khác trong khi chúng đang được giữ, mang chở hoặc sử dụng bởi các giám đốc hoặc nhân viên ấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hay công việc của mình. Các vật dụng này được xem như đã được bao gồm trong danh mục tài sản được bảo hiểm như thể là Người được bảo hiểm đang sở hữu chúng.

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng
Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

(a)   Mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng;

(b)  xe cơ giới, xe máy, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý hoặc các tài sản quý khác được làm từ chúng, điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc tiền;

(c)   mất do trộm cắp mà không có dấu hiệu đột nhập hoặc thoát ra bằng vũ lực hoặc sức mạnh.

(d)  tổn thất đối với tài sản cá nhân của bất kỳ giám đốc hay nhân viên nào trừ khi Người được bảo hiểm có trách nhiệm đối với tổn thất đó.

(e)   tổn thất đối với tài sản cá nhân của bất kỳ giám đốc hoặc nhân viên nào nếu như những người đó có quyền đòi bồi thường đối với những tổn thất đó theo Đơn bảo hiểm khác.

Trách nhiệm của Người bảo hiểm theo Điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm theo quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm:Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

#Điều khoản về quyền kiểm soát được phân chia

Nếu Bảo hiểm nhà xưởng này bảo hiểm cho từ hai tòa nhà trở lên và/hoặc bảo hiểm cho các tài sản  trong từ hai tòa nhà trở lên  thì việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Bảo hiểm này đối với những  tòa nhà được bảo hiểm hoặc những tòa nhà chứa tài sản được bảo hiểmđó sẽ không phương hại đến quyền được bồi thường đối với tổn thất xảy ra ở bất kỳ tòa nhà nào khác được bảo hiểm hoặc bất kỳ tòa nhà nào khác chứa tài sản được bảo hiểm nếu  không có sự vi phạm điều kiện bảo hiểm nào tại thời điểm xảy ra tổn thất.

 iều khoản thiết bị điện

Bảo hiểm nhà xưởng này không bảo hiểm cho các tổn thất đối với bất kỳ máy móc, thiết bị điện nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của hệ thống điện đó phát sinh do hoặc là hậu quả của hoạt động quá tải, chịu áp lực quá mức, đoản mạch, tự nung nóng, phóng hồ quang điện hoặc rò điện, nhưng quy định loại trừ này sẽ:

(a)   không áp dụng đối với các tổn thất gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này.

(b)  chỉ áp dụng riêng đối với máy móc, thiết bị điện hoặc bộ phận của thiết bị điện bị tác động như vậy chứ không áp dụng đối với những máy móc thiết bị hoặc hệ thống điện nào khác bị phá hủy hay hư hại do cháy hình thành từ các máy móc thiết bị hoặc hệ thống điện bị tác động như đã đề cập ở trên.

#Điều khoản thiết bị điện 4a

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất  xảy ra cho bất kỳ máy móc, thiết bị điện nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của hệ thống điện ấy phát sinh do hoặc là hậu quả của hoạt động quá tải, chịu áp lực quá mức, đoản mạch, tự nung nóng, phóng hồ quang điện hoặc rò điện vì bất cứ nguyên nhân nào (kể cả bị sét đánh).

Với điều kiện là Điều khoản này chỉ áp dụng riêng đối với máy móc, thiết bị điện hoặc bộ phận của thiết bị điện bị tác động như vậy chứ không áp dụng đối với những máy móc thiết bị hoặc hệ thống điện nào khác bị phá hủy hay hư hại do cháy hình thành từ các máy móc thiết bị hoặc hệ thống điện bị tác động như đã đề cập ở trên.

#Điều khoản thiết bị điện 4b

Tổn thất do hỏa hoạn xảy ra đối với các thiết bị hoặc hệ thống điện được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này phát sinh do hoặc gây ra bởi hoạt động quá tải, chịu áp lực quá mức, đoản mạch, phóng hồ quang điện, tự nung nóng hay bị rò điện vì bất kỳ nguyên nhân nào (bao gồm cả sét đánh) sẽ được bảo hiểm theo các Điều khoản và Điều kiện của Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, nhưng các bên hiểu và thoả thuận rằng Đơn bảo hiểm này sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất  gây ra cho bất kỳ máy móc, thiết bị điện nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của hệ thống điện đó trừ khi những tổn thất hoặc thiệt hại đó gây ra bởi hỏa hoạn hoặc sét đánh.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xương/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

#Tư vấn thêm điều khoản về hàng hóa của khách hàng

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *