Điều khoản về giá trị thay thế mới

4536 Lượt xem

Điều khoản về giá trị thay thế mới cơ sở để tính toán số tiền bồi thường theo Đơn bảo hiểm này sẽ là chi phí thay thế hay phục hồi tài sản cùng chủng loại nhưng không tốt hơn hay cao cấp hơn Tài Sản Được Bảo Hiểm đó khi còn mới.

Ngoài ra còn nhiều điều khoản khác dưới đây mà bên mua bảo hiểm nhà xưởng có thểm tham khảo thêm như: điều khoản về người cầm cố, điều khoản về tiền tại cơ sở được bảo hiểm hoặc trên đường vận chuyển, điều khoản về mô tả sai, điều khoản bảo hiểm cho những thay đổi, sửa chữa hoặc xây dựng nhỏ.

Điều khoản về giá trị thay thế mới
Điều khoản về giá trị thay thế mới

Điều khoản về bảo dưỡng và kiểm tra

Các bên ghi nhận và thoả thuận rằng:

a) Máy móc và thiết bị được bảo hiểm sẽ được bảo dưỡng ở trạng thái hoạt động tốt và sẽ không hoạt động quá tải và Người được bảo hiểm nhà xưởng phải tuân thủ bất kỳ các quy định nào của Chính phủ và các quy định khác liên quan đến điều kiện, hoạt động, hoặc việc kiểm tra của các máy móc thiết bị đó.

Tham khảo thêm: bảo hiểm nhà xưởng 2022

b) Người được bảo hiểm với chi phí của mình phải sắp xếp :

i) một chuyên viên đủ trình độ và khả năng thực hiện việc kiểm tra nồi hơi và các thiết bị khác hoạt động bằng hơi nước và việc kiểm tra này phải được thực hiện theo định kỳ, không chậm hơn khoảng thời gian được ghi trong các quy định của Chính Phủ hay các quy định nào khác liên quan đến việc kiểm tra các thiết bị đó.

ii) Biên bản theo dõi các lần chạy thử và kiểm tra chức năng đã thực hiện đối với toàn bộ các máy móc khác phải được lưu trữ đầy đủ và cẩn thận.

Báo cáo và biên bản theo dõi về những lần kiểm tra, chạy thử máy móc phải được lưu trữ, sẵn sàng để PJICO kiểm tra và Người được bảo hiểm phải ngay lập tức cung cấp báo cáo cho Bảo hiểm PJICO nếu những lần kiểm tra và chạy thử đó cho thấy có tồn tại sai sót, khuyết tật nghiêm trọng trong máy móc.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

Điều khoản về giá trị thay thế mới
Điều khoản về giá trị thay thế mới

Điều khoản bảo hiểm cho những thay đổi, sửa chữa hoặc xây dựng nhỏ

Các bên đồng ý và thỏa thuận rằng, Điều khoản này được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất  đối với tài sản đã có sẵn được bảo hiểm và các nguyên vật liệu/tài sản  mới khác đang được xây dựng, xây dựng lại hoặc bổ sung, sửa chữa nhỏ do công nhân của Người được bảo hiểm nhà xưởng hoặc do nhà thầu độc lập thực hiện với điều kiện giá trị hợp đồng công việc đó không vượt quá giới hạn phụ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Nếu giá trị hợp đồng công việc vượt quá giới hạn phụ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm và phải được Người bảo hiểm chấp thuận trước khi thực hiện công trình.  Phí bảo hiểm nhà xưởng thu thêm sẽ được tính theo quyết định của Người bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Ai bán bảo hiểm nhà xưởng và bán ở đâu 2022 ???

Điều khoản bảo hiểm này không áp dụng đối với các công việc thay đổi, bảo hành, bổ sung được thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường đã được bảo hiểm theo điều kiện, điều khoản của Bảo hiểm này.

Theo Điều khoản này, Người bảo hiểm nhà xưởng sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho phần vượt quá phạm vi trách nhiệm của bất kỳ loại hình bảo hiểm nào có tính đặc thù hơn chuyên bảo hiểm cho các loại  hạng mục thay đổi, sửa chữa hoặc xây dựng nhỏ này, nếu có.

Điều khoản này cũng sẽ không bồi thường cho bất kỳ việc mất thu nhập nào phát sinh.

Điều khoản về giá trị thay thế mới
Điều khoản về giá trị thay thế mới

Điều khoản về các công việc xây dựng, cải tạo ở mức nhỏ

Các bên ghi nhận và thỏa thuận rằng bảo hiểm theo Đơn này sẽ mở rộng phạm vi áp dụng đối với các công việc bổ sung/xây dựng và/hoặc xây dựng lại đối với bất kỳ bộ phận công trình nào với điều kiện giá trị mỗi hợp đồng của các công việc đó không vượt quá giới hạn phụ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản này không áp dụng đối với các công việc thay đổi/ bảo dưỡng/ cải tiến được thực hiện trong quá trình hoạt động thông thường (mà Người được bảo hiểm nhà xưởng coi là như vậy) mà những công việc này đã được bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện đã được qui định trong Đơn bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà xưởng 2022 bắt buộc

Dù cho có bất cứ các quy định nào khác, điều khoản bảo hiểm này chỉ bồi thường số tiền vượt quá phạm vi bồi thường của loại hình bảo hiểm có tính đặc thù hơn (nếu có), đã được thu xếp để bảo hiểm cho các công việc đó.

Dù cho đã quy định như trên, điều khoản này không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất nào về mất mát lợi nhuận ước tính.

Điều khoản về giá trị thay thế mới
Điều khoản về giá trị thay thế mới

Điều khoản về mô tả sai

Các bên thỏa thuận rằng Bảo hiểm nhà xưởng này sẽ không bị phương hại bởi bất cứ sự mô tả sai về tình trạng hoạt động hay sử dụng của tài sản của Người được bảo hiểm, với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm ngay sau khi nhận biết được điều này và phải trả thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu kể từ ngày mà nguy cơ rủi ro bắt đầu tăng lên.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Điều khoản về tiền tại cơ sở được bảo hiểm hoặc trên đường vận chuyển

Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà xưởng tới mức trách nhiệm không vượt quá hạn mức nêu trên đối với việc mất về tiền trong khi:

(i) đặt tại khu vực được bảo hiểm và trong giờ làm việc

(ii) đặt trong két sắt hoặc phòng bọc sắt được khóa tại khu vực được bảo hiểm ngoài giờ làm việc

(iii) trong khi được vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

Định nghĩa

“Tiền” có nghĩa là tiền xu, tiền giấy, séc, séc du lịch, bưu phiếu, lệnh chuyển tiền, tem bưu chính chưa sử dụng, phiếu giá trị có thể mua lại , các phiếu tín dụng của thiết bị đóng dấu tem bưu chính, và tất cả những chứng từ có giá khác thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc được Người được bảo hiểm thừa nhận trách nhiệm

Điều khoản về giá trị thay thế mới
Điều khoản về giá trị thay thế mới

“Giờ làm việc” có nghĩa là thời gian khi Người được bảo nhà xưởng hiểm hoặc các Giám đốc hoặc nhân viên được ủy thác quản lý, trông nom tiền đang có mặt tại khu vực được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc hoạt động nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

“Giám đốc” có nghĩa là những Giám đốc và các nhân viên điều hành của Người được bảo hiểm, nhưng chỉ với tư cách như vậy  của họ.

“Khu vực được bảo hiểm” có nghĩa là các khu vực địa lý có khả năng xảy ra rủi ro được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Cam kết

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát về Tiền để trong tủ, két sắt hoặc phòng bọc sắt  đã khóa nếu những mất mát đó xảy ra tiếp theo việc sử dụng chìa khóa hoặc mã số trừ khi chìa khóa hoặc mã số đó bị chiếm giữ hoặc thu thập bằng bạo lực hoặc đe dọa.

Với điều kiện là mỗi khi khu vực được bảo hiểm không có người trông coi thì chìa khóa của các tủ, két sắt hoặc phòng bọc sắt đó phải được Người được bảo hiểm hoặc giám đốc hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm mang ra khỏi khu vực đó.

Cam kết rằng việc vận chuyển tiền phải được thực hiện bằng xe ôtô và được sự bảo vệ của ít nhất một nhân viên không kể lái xe. Trong trường hợp số tiền vận chuyển vượt quá USD 10,000 thì phải có ít nhất hai nhân viên theo bảo vệ.

Phạm vi bảo hiểm mở rộng trong Điều khoản Đơn bảo hiểm nhà xưởng này không áp dụng đối với:

(a) Mất mát do sai sót trong khi nhận tiền hoặc thanh toán tiền

(b) Tổn thất xảy ra khi tiền được ủy thác cho người không phải là Người được bảo hiểm, hoặc cho người không phải là nhân viên  hoặc đại diện của Người được Bảo hiểm, hoặc cho bất kỳ ai khác không phải là người chuyên chở tiền chuyên nghiệp.

(c) Mất mát do hậu quả của việc thanh toán tiền cho séc và sau đó những séc này không được ngân hàng chấp nhận khi xuất trình.

(d) Mất mát xảy ra trong khi tiền để trong các xe cộ không được khóa và không có người canh giữ.

(e) Trộm cắp thông thường, trộm cắp vặt, lừa đảo hoặc bất cứ loại trộm cắp nào không có sự de dọa trực tiếp về việc sử dụng bạo lực tác động lên người hay các vật thể.

(f) Mất mát phát sinh từ việc bắt cóc, đe dọa nổ bom, lừa đảo, tống tiền hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện các hành động trên.

(g) Mất mát do nhân viên của Người được bảo hiểm lấy cắp hoặc gian lận.

Với điều kiện là các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này vẫn phải được tuân thủ.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản về bảo hiểm tiền đặt tại nhà riêng của nhân viên được ủy quyền

Đơn bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm cho tiền trong khi cất giữ tại nhà riêng của nhân viên được cho phép giữ tiền với mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Bảo hiểm theo điều khoản này sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày thứ 7 kể từ ngày nhà riêng nói trên không có người ở  .

Với điều kiện tuân thủ các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ khác trong đơn bảo hiểm này và trong điều khoản “Bảo hiểm tiền trong két và tiền trên đường vận chuyển”.

Điều khoản về người cầm cố

Các bên thỏa thuận rằng bảo hiểm (liên quan đến quyền lợi của người cho vay cầm cố)  sẽ không bị mất hiệu lực  do sự thay đổi việc sử dụng hoặc gia tăng rủi ro của tài sản được bảo hiểm mà Người cho vay cầm cố không được biết, với điều kiện là Người cho vay cầm cố phải thông báo cho Công ty bảo hiểm ngay khi phát hiện sự thay đổi hoặc gia tăng rủi ro đó  và thanh toán khoản phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của  Bảo hiểm Petrolimex.

Điều khoản về giá trị thay thế mới (chỉ áp dụng cho máy móc thiết bị có thời gian sử dụng trong vòng 5 năm)

Các bên tuyên bố và đồng ý rằng trong trường hợp Tài Sản Được Bảo Hiểm theo đơn này bị tổn thất,  cơ sở để tính toán số tiền bồi thường theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ là chi phí thay thế hay phục hồi tài sản cùng chủng loại nhưng không tốt hơn hay cao cấp hơn Tài Sản Được Bảo Hiểm đó khi còn mới với các điều kiện sau:

Số tiền bảo hiểm tại mọi thời điểm là giá trị thay thế mới.

Tài sản được bảo hiểm không bị lỗi thời

Giả sử trong trường hợp toàn bộ tài sản được bảo hiểm bị phá hủy toàn bộ, nếu tại thời điểm thay thế, số tiền thể hiện chi phí lẽ ra đã phát sinh cho việc thay thế trong trường hợp  được giả sử đó  vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó vào lúc xảy ra hỏa hoạn hay vào lúc bắt đầu phát sinh tổn thất đối với tài sản đó và gây ra bởi bất kỳ rủi ro nào khác được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này, Người Được Bảo Hiểm sẽ được xem như là tự bảo hiểm cho chính mình đối với khoản vượt trội này và sẽ gánh chịu một phần tổn thất theo tỉ lệ tương ứng. Nếu Đơn bảo hiểm nhà xưởng này có từ hai hạng mục trở lên thì Điều khoản này sẽ áp dụng riêng rẽ cho từng hạng mục đó trên cơ sở tuân thủ các quy định đã nêu ở trên

#Tư vấn thêm Điều khoản về giá trị thay thế mới và nhiều điều khoản bổ sung khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua thêm điều khoản thay thế mới này có thêm phí không?

Trả lời: Không. nhưng chỉ áp dụng cho tài sản mới (5 năm).

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *