Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

2903 Lượt xem

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia Đơn bảo hiểm nhà xưởng này bồi thường các chi phí thực tế và hợp lý do Người được bảo hiểm thanh toán cho kế toán viên, kiến trúc sư, kiểm toán viên, kỹ sư hoặc các chuyên gia khác của Người được bảo hiểm và các chi phí trong việc sử dụng các nhân viên của Người được bảo hiểm 

Điều khoản về khu vực được bảo hiểm

Bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng để bảo hiểm cho những tài sản được bảo hiểm như liệt kê trong Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng/ giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng trong khi đang được đặt trên các bệ sàn, sân, lối đi, công trình phụ và/hoặc ở ngoài trời tại khu vực địa điểm được bảo hiểm như quy định trong Bảo hiểm này.

Với điều kiện các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này vẫn phải được tuân thủ.

Tham khảo thêm: bảo hiểm nhà xưởng 2022

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia
Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

Điều khoản cam kết thanh toán phí bảo hiểm

Bất kể điều gì trái ngược được nêu ra tại Điều khoản này, cũng như với điều kiện là phụ thuộc và không gây phương hại đến điều số 2 và 3 được nêu dưới đây, các bên bằng cam kết này thỏa thuận rằng: điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời là bất kỳ khoản phí bảo hiểm đến hạn nào đều phải được thanh toán và được nhận đủ bởi Bảo hiểm PJICO

a) trong vòng 30 ngày tính từ :

i) Ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời; hoặc

Tham khảo thêm: Ai bán bảo hiểm nhà xưởng 2022 ???

ii) Ngày hiệu lực được quy định trong mỗi Sửa đổi bổ sung được cấp kèm theo Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong sửa đổi bổ sung trùng với ngày cấp hoặc sau ngày cấp sửa đổi bổ sung đó; hoặc

iii)    Ngày cấp của mỗi Sửa đổi bổ sung được cấp kèm theo Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm theo Sửa đổi bổ sung đó là trước ngày cấp Sửa đổi bổ sung đó.

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia
Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

b) trong trường hợp Công ty bảo hiểm chấp nhận cho Người được bảo hiểm nhà xưởng thanh toán phí nhiều kỳ thì phí bảo hiểm phải được thanh toán đúng vào các ngày quy định trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Sửa đổi bổ sung. Trong mọi trường hợp, kỳ thanh toán phí đầu tiên không vượt quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của Đơn bảo hiểm.

Trong trường hợp phí bảo hiểm không được thanh toán đầy đủ cho Bảo hiểm PJICO trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Đơn bảo hiểm sẽ tự chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp phí.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Trong trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 30 ngày, Người được bảo hiểm phải thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm cho Bảo hiểm PJICO ngay lập tức tại ngày hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này.

Điều khoản về đặc quyền

Các đặc quyền sau đây sẽ được dành cho Người được bảo hiểm nhà xưởng :

(a)   được hoạt động trong toàn bộ thời gian;

(b)   áp dụng cho những ngành nghề hiện tại và những ngành nghề khác không có nguy cơ rủi ro hơn, được làm những việc và được sử dụng và duy trì tại khu vực được bảo hiểm các vật dụng, vật liệu, nhu yếu phẩm thông dụng trong những trường hợp đó;

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia
Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

(c)   được tiến hành thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa (áp dụng cho các toà nhà được thay đổi hoặc sửa chữa) và Đơn bảo hiểm này, theo các điều kiện của nó, sẽ bảo hiểm cho tất cả các thay đổi hoặc bổ sung ấy hoặc các nguyên vật liệu và nhu yếu phẩm cho công tác thay đổi bổ sung như vậy;

(d)   Cho phép tài sản được bảo hiểm được đặt trong tình trạng để trống hoặc không có người chiếm giữ trong những tình huống đòi hỏi phải như vậy. Trong trường hợp thời gian này vượt quá 1 tháng, Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm PJICO.

Với điều kiện các Điều khoản, Điều kiện và các điểm Loại trừ quy định của Đơn bảo hiểm nhà xưởng này vẫn phải được tuân thủ.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về giá trị thay thế mới

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia (cho việc chuẩn bị hồ sơ khiếu nại bồi thường)

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này bồi thường các chi phí thực tế và hợp lý do Người được bảo hiểm thanh toán cho kế toán viên, kiến trúc sư, kiểm toán viên, kỹ sư hoặc các chuyên gia khác của Người được bảo hiểm và các chi phí trong việc sử dụng các nhân viên của Người được bảo hiểm nhằm cung cấp và chứng thực những thông tin cụ thể hoặc chi tiết trong sổ sách của Người được bảo hiểm, hoặc các văn bản, bằng chứng, thông tin được yêu cầu bởi Bảo hiểm PJICO liên quan đến tổn thất có thể được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này mà Bảo hiểm PJICO đã chấp nhận trách nhiệm.

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia
Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

1)    Phạm vi bảo hiểm bổ sung này sẽ không bao gồm các chi phí cho những người được ủy quyền trước tòa án, giám định viên công và chuyên gia tính toán tổn thất,  bao gồm tất cả các chi nhánh và các đơn vị liên quan cho dù là sở hữu một phần hoặc toàn bộ của những nhân vật nói trên hoặc được thuê bởi họ nhằm mục đích hỗ trợ cho họ cũng như các chi phí cho các bên tư vấn để tư vấn về phạm vi bảo hiểm hay đàm phán đòi bồi thường.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà xưởng 2022 bắt buộc

Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia
Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

2)    Phạm vi bảo hiểm bổ sung này cũng chịu Mức khấu trừ  áp dụng cho tổn thất có liên quan.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng/ giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản về tài sản (không bao gồm hạng mục hàng hóa) trong quá trình vận chuyển

Với điều kiện là vẫn phải tuân thủ các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm này hoặc các sửa đổi bổ sung đính kèm, Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất đối với các tài sản của Người được bảo hiểm:

–      trong quá trình vận chuyển không phải bằng đường thủy hoặc đường hàng không trong giới hạn phạm vi địa lý được nêu dưới đây,

–      là hậu quả của việc đâm va, lũ lụt, động đất, ngập lụt, sạt lở đất đá, đất lún sụt, trộm cướp hoặc hỏa hoạn,

–      với điều kiện là tài sản được bảo hiểm đảm bảo phải được đóng xếp và chuẩn bị phù hợp cho việc vận chuyển và quá trình vận chuyển sẽ bao gồm cả giai đoạn bốc xếp.

–      Người được bảo hiểm phải hành động với sự khẩn trương hợp lý để đảm bảo cho tài sản được bốc dỡ và vận chuyển một cách nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh,

–      tất cả các phương tiện vận chuyển phải luôn có người trông coi trừ khi đã được khóa an toàn,

–      và với điều kiện là tổng số tiền bồi thường theo Điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức được đề cập dưới đây

Giới hạn phạm vi địa lý: lãnh thổ Việt Nam

Hạn mức bồi thường: như quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng/ giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng mỗi và mọi vụ tổn thất.

Điều khoản về tài sản thuộc quyền kiểm soát, quản lý, trông nom, coi sóc của người được bảo hiểm

Bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho tài sản và/hoặc hàng hóa hay nguyên vật liệu lưu kho của bên thứ ba đang thuộc quyền kiểm soát, quản lý, trông nom và coi sóc của Người được bảo hiểm trong khi tài sản và/hoặc hàng hóa đó được để tại địa điểm được bảo hiểm do Người được bảo hiểm sở hữu hoặc chiếm dụng. Với điều kiện tài sản và/hoặc các hạng mục lưu kho này được kê khai theo Số tiền bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này.

Với điều kiện  là các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm này vẫn phải được tuân thủ.

Điều khoản về nhà chức trách

Phạm vi bảo hiểm cho hạng mục Tòa nhà theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho chi phí bổ sung trong việc khôi phục lại các tài sản được bảo hiểm bị phá hủy hoặc hư hại mà chi phí này có thể phát sinh chỉ để tuân thủ các quy định về xây dựng hoặc quy định khác của luật hoặc các văn bản pháp quy của các cơ quan công quyền hoặc chính quyền địa phương, với điều kiện là:

Số tiền có thể được bồi thường theo Điều khoản này sẽ không bao gồm:

(a)   chi phí phát sinh để tuân thủ các quy định luật lệ nói trên:

(i)      Đối với các phá hủy hoặc hư hại xảy ra trước khi Điều khoản này được áp dụng.

(ii)     Đối với các phá hủy hoặc hư hại không được bảo hiểm bởi Đơn Bảo hiểm nhà xưởng này.

(iii)    Những chi phí đã được đề cập trong thông báo gửi cho Người được bảo hiểm trước khi xảy ra phá hủy hoặc hư hại đó

(iv)    Đối với tài sản không bị hư hại hoặc những phần không bị hư hại của tài sản.

(b)  Chi phí bổ sung lẽ ra Người được bảo hiểm đã phải thanh toán để sửa chữa các tài sản bị phá hủy hay hư hại nhằm phục hồi trở lại tình trạng giống như khi mới, ngay cả khi chưa phát sinh sự cần thiết phải tuân thủ theo bất cứ qui định hay điều luật nào đã đề cập trên đây.

(c)   Các khoản về thuế, lệ phí,  chi phí phát triển hoặc lệ phí khác hoặc các khoản phí thẩm định, phát sinh do sự tăng giá trị có thể phải trả đối với tài sản hoặc có thể phải trả bởi chủ sở hữu tài sản  nhằm tuân thủ các quy định hoặc luật lệ đã đề cập ở trên.

Việc khôi phục đó phải được bắt đầu và thực hiện một cách khẩn trương hợp lý trong điều kiện cho phép và trong mọi trường hợp phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng sau khi xảy ra sự phá hủy hoặc hư hại đó hoặc trong từng đó nữa thời hạn tiếp theo nếu được Bảo hiểm Petrolimex (trong thời gian 12 tháng đầu nói trên) chấp thuận bằng văn bản và cũng có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần ở địa điểm khác (nếu các quy định hoặc luật lệ nói trên đòi hỏi như vậy). Với điều kiện trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex theo Điều khoản này không vì thế mà tăng lên.

Ngoài trách nhiệm theo Điều khoản này, trong trường hợp trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex theo bất kỳ nội dung nào khác của Đơn bảo hiểm này bị giảm đi do việc áp dụng bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Đơn bảo hiểm này thì trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex theo Điều khoản này (đối với bất kỳ nội dung nào như thế) cũng sẽ giảm đi theo một cách tương xứng.

Tổng số tiền có thể được bồi thường đối với bất kỳ hạng mục nào của Điều khoản này sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm theo quy định của hạng mục đó.

Mọi điều kiện khác của Đơn Bảo hiểm này, trừ trường hợp được Điều khoản này sửa đổi, sẽ được áp dụng như thể chúng cũng được quy định trong Điều khoản này

Tư vấn thêm Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia và  nhiều điều khoản bổ sung khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua thêm điều khoản Chi phí thuê chuyên gia này có thêm phí không?

Trả lời: Không. Mọi người cần lưu ý giới hạn của điều khoản này nhé.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *