Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

2696 Lượt xem

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản nội dung là Điểm loại trừ đối với tài sản thuộc trách nhiệm hay dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người giúp việc của họ theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ không áp dụng với những tổn thất đối với tài sản thuộc sở hữu của khách hàng của Người được bảo hiểm nhưng đang được giao phó cho Người được bảo hiểm trông coi

Nội dung chính của điều khoản

Xem thêm: Bảo hiểm pccc bắt buộc

Dưới đây chúng tôi cũng giới thiệu nhiều điều khoản bổ sung khác như Điều khoản đồng bảo hiểm 80% (loại trừ hạng mục hàng hóa), Điều khoản về chính quyền dân sự và quân sự, Điều khoản về việc trông coi và kiểm soát tài sản, Điều khoản về tăng/ giảm tài sản, Điều khoản về các hạng mục thuộc toà nhà , Điều khoản hư hỏng máy lạnh và các thiết bị lạnh, Điều khoản về vi phạm các điều kiện và cam kết hợp đồng ( điều khoản loại trừ), Điều khoản về vi phạm các điều kiện hợp đồng, Điều khoản thỏa thuận hợp tác giải quyết khiếu nại, Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản
Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Các điều kiện trong Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với mỗi rủi ro được bảo hiểm và không áp dụng chung cho mọi rủi ro. Do vậy việc vi phạm bất cứ điều kiện nào sẽ chỉ mất hiệu lực đối với  phần liên quan mà không ảnh hưởng đến các phần khác của Bảo hiểm này liên quan đến những rủi ro khác

Điều khoản về vi phạm các cam kết hợp đồng

Bất kỳ sự vi phạm các cam kết đã quy định mà Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không nhận biết được và không tán thành sẽ không làm phương hại tới hiệu lực của Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này, với điều kiện ngay sau khi nhận biết được sự vi phạm đó Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm PJICO.

Tham khảo thêm: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Điều khoản về vi phạm các điều kiện và cam kết hợp đồng

Các điều kiện và cam kết quy định trong Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này áp dụng riêng rẽ đối với mỗi rủi ro được bảo hiểm chứ không áp dụng cho tất cả các rủi ro. Vì vậy việc vi phạm bất cứ điều kiện hay cam kết nào chỉ làm mất hiệu lực các phần liên quan mà không tác động đến các phần khác của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản
Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Điều khoản về vi phạm các điều kiện và cam kết hợp đồng 

Nếu phát sinh bất kỳ sự vi phạm các cam kết hoặc điều kiện dưới hình thức nào hoặc điều khoản bổ sung đính kèm và hợp thành bộ phận pháp lý của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này và Người được bảo hiểm nhận thức sự vi phạm đó, bảo hiểm theo hợp đồng này sẽ bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ, các bên đồng ý rằng việc huỷ bỏ và đình chỉ do sự vi phạm đó sẽ chỉ có hiệu lực trong thời gian tiếp diễn của sự vi phạm này, và chỉ áp dụng trong phạm vi những ngôi nhà hoặc tài sản bên trong hoặc các địa điểm riêng biệt mà những cam kết liên quan đến chúng bị vi phạm.

Tham khảo thêm: Nội dung hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều khoản hư hỏng máy lạnh và các thiết bị lạnh

Các bên đồng ý và tuyên bố rằng Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này mở rộng để bảo hiểm cho bất kỳ hư hỏng nào của tài sản chứa trong tủ lạnh và thiết bị làm lạnh phát sinh từ việc thay đổi nhiệt độ do việc phá hủy một phần hoặc mất khả năng hoạt động của tủ lạnh và thiết bị làm lạnh nói trên cũng như do hỏng hóc về cơ điện và cơ của tủ lạnh và thiết bị làm lạnh bao gồm cả những hư hỏng bất ngờ của hệ thống cung cấp điện công cộng, nhưng loại trừ những hư  hại tới tủ lạnh và thiết bị làm lạnh đó và bất kỳ các tổn thất hậu quả nào từ những hư hại đó. Các bên cũng hiểu rằng (Bảo hiểm PJICO) sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 500 USD đầu tiên đối với mỗi và mọi tổn thất.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản
Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Điều khoản về các hạng mục thuộc toà nhà 

Thuật ngữ “Tòa nhà” bao gồm:

các vật dụng và tài sản cố định của chủ nhà,

các công trình phụ,

tường, cổng và hàng rào,

hệ thống đường ống, ống dẫn, dây dẫn, cáp điện, hộp kiểm soát và các thiết bị phụ kiện tại khu vực được bảo hiểm và mở rộng cho các hệ thống cung cấp công cộng nhưng chỉ trong phạm vi trách nhiệm của Người mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

sân, đường, bãi đỗ xe và vỉa hè

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

Điều khoản về tăng/ giảm tài sản

Bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm (với điều kiện những tài sản này chưa được bảo hiểm bởi Đơn bảo hiểm khác do Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm mua) cho việc thay đổi, bổ sung và  nâng cấp những tài sản được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (nhưng không phải  tăng về giá trị vượt quá số tiền bảo hiểm, với  số tiền  không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và Người được bảo hiểm cam kết hàng quý sẽ thông báo cho Người bảo hiểm cháy nổ bắt buộc việc thay đổi, bổ sung và nâng cấp đó và đóng phí bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ kể từ ngày bắt đầu có sự thay đổi, bổ sung và nâng cấp đó. Điều khoản này luôn được khôi phục lại hoàn toàn  sau mỗi lần thông báo bổ sung tăng tài sản.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản
Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Bảo hiểm PJICO sẽ hoàn phí bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đối với các tài sản giảm theo kê khai.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

Điều khoản về việc trông coi và kiểm soát tài sản

Điểm loại trừ đối với tài sản thuộc trách nhiệm hay dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người giúp việc của họ theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ không áp dụng với những tổn thất đối với tài sản thuộc sở hữu của khách hàng của Người được bảo hiểm nhưng đang được giao phó cho Người được bảo hiểm trông coi.

Với điều kiện là những tài sản này không phải là tài sản mà Người được bảo hiểm thuê mượn và những tài sản này phải được kê khai trong số tiền bảo hiểm.

Điều khoản này không áp dụng đối với trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm về các tổn thất đối với tài sản đó

a) nếu tổn thất đối với tài sản xảy ra trước khi hàng hoá đó thuộc quyền trông coi và kiểm soát của Người được bảo hiểm.

b) phát sinh từ hành động lừa đảo hoặc không trung thực của người làm công cho Người được bảo hiểm.

Trên cơ sở tuân theo các điều kiện khác của Đơn bảo hiểm này.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản
Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Điều khoản về chính quyền dân sự và quân sự

Đơn này được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất trực tiếp đối với các tài sản được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm do việc phá huỷ theo lệnh của bất kỳ Cơ quan, Chính quyền dân sự nào vào thời điểm và chỉ trong quá trình xảy ra một đám cháy lớn nhằm ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy đó, với điều kiện là đám cháy này do những rủi ro được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này gây ra. Tuy nhiên, (DNBH) sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường vượt quá mức bồi thường như trường hợp tổn thất do rủi ro được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này gây ra.

Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại

Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Công ty tái bảo hiểm theo Bản chào tái bảo hiểm của Bảo hiểm Petrolimex là: Bảo hiểm Petrolimex khi nhận thức được về bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này, phải thông báo ngay lập tức cho Công ty tái bảo hiểm liên quan và tuân theo chỉ dẫn của Công ty tái bảo hiểm trong việc điều tra và đánh giá tổn thất và/hoặc các tình huống có thể phát sinh tổn thất, và Bảo hiểm Petrolimex không được phép giải quyết và/hoặc thoả thuận cũng như thừa nhận trách nhiệm bồi thường nếu chưa có sự chấp thuận trước của  Công ty tái bảo hiểm.

Điều khoản thỏa thuận hợp tác giải quyết khiếu nại

Đối với các tổn thất lớn như quy định dưới đây, điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Công ty tái bảo hiểm theo thoả thuận này là Bảo hiểm Petrolimex phải thông báo cho Công ty tái bảo hiểm ngay khi nhận biết được sự xuất hiện của những tổn thất đó và phải cung cấp cho Công ty tái bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không chậm trễ tất cả những thông tin quan trọng về tổn thất đặc biệt là những thông tin liên quan đến giá trị tổn thất ước tính, nguyên nhân tổn thất dự đoán về và kế hoạch của  Bảo hiểm Petrolimex trong vấn đề giải quyết khiếu nại.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Theo thoả thuận này tổn thất lớn là tổn thất mà căn cứ vào thông báo ban đầu của Người được bảo hiểm và ước tính ban đầu của Bảo hiểm Petrolimex có thể vượt quá số tiền bảo hiểm kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm Petrolimex sẽ hợp tác với đại diện của Công ty tái bảo hiểm trong việc đánh giá lại số tiền bồi thường.  Cụ thể, khi thấy cần thiết và bằng chi phí của mình, Công ty tái bảo hiểm sau khi tư vấn với Bảo hiểm Petrolimex có thể chỉ định một Công ty tính toán tổn thất/kiểm toán và/hoặc cử một đại diện uỷ quyền của mình để tham gia vào việc đánh giá lại những tổn thất này.

Thỏa thuận loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính/điều khoản loại trừ sự cố máy tính

Hư  hại tài sản được bảo hiểm theo thỏa thuận này có nghĩa là hư hại về vật lý đối với tài sản.

Hư hại về vật lý đối với tài sản sẽ không bao gồm hư hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, ví dụ cụ thể như  bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xóa, hư hỏng hoặc  biến dạng của cấu trúc ban đầu gây ra.   

Các tổn thất hậu quả sau đây bị loại trừ:

Tổn thất đối với dữ liệu hoặc phần mềm, cụ thể là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xóa, hư hỏng hoặc biến dạng cấu trúc ban đầu gây ra, và bất kỳ tổn thất nào do gián đoạn kinh doanh/ gián đoạn công việc gây ra do hậu quả của tổn thất  đó. Cho dù có quy định loại trừ này, những tổn thất  đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp của những hư hại về vật lý đối với tài sản được bảo hiểm như đề cập ở trên sẽ được bảo hiểm.

Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản
Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Tổn thất phát sinh từ sự giảm sút về chức năng, tính khả dụng, phạm vi hoạt động, hoặc khả năng truy cập dữ liệu, phần mềm hoặc chương trình máy tính, và bất kỳ tổn thất nào do gián đoạn kinh doanh/ gián đoạn công việc nào phát sinh từ các tổn thất đó.

Điều khoản đồng bảo hiểm 80% (loại trừ hạng mục hàng hóa)

Cho dù có các quy định nào trái ngược trong Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này, các bên thoả thuận và ghi nhận rằng nếu tại thời điểm tổn thất, Số tiền bảo hiểm không lớn hơn 80% giá trị thay thế đối với các hạng mục không phải là hàng hoá hay nguyên vật liệu lưu kho, Người được bảo hiểm sẽ được coi như là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch và sẽ tự chịu một phần theo tỷ lệ tương ứng của mỗi tổn thất có thể phát sinh. Nếu có từ hai hạng mục trở lên được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này thì mỗi hạng mục đó sẽ tuân theo điều khoản này một cách riêng rẽ

Liên hệ hỗ trợ Điều khoản trông coi và kiểm soát tài

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi trộm cướp không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *