Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

1837 Lượt xem

Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm được mở rộng để áp dụng đối với những tài sản của Người được bảo hiểm trong quá trình di chuyển khỏi địa điểm (nhà xưởng) được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với mục đích sửa chữa, phục vụ hoặc để tránh những thiệt hại có thể xảy ra bởi bất kỳ rủi ro nào được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này với thời hạn 60 ngày kể từ ngày thực hiện việc di chuyển đó.

Nội dung điều khoản chính

Bạn cũng có thể tham khảo nhiều điều khoản bổ sung bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khác dưới đây như Điều khoản loại trừ rủi ro năng lượng hạt nhân, Điều khoản về thông báo hủy bỏ hợp đồng trong vòng 30 ngày, Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm, Điều khoản liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng, Điều khoản về không kiểm soát, Điều khoản thưởng do không yêu cầu bồi thường 5%.

Tham khảo thêm : mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm
Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Điều khoản về tài sản mới bổ sung

Các bên thoả thuận rằng hạng mục bổ sung sau đây nằm trong mục Tài sản được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Tài sản mới của Người được bảo hiểm

Tài sản mà Người được bảo hiểm có được tại bất kỳ địa điểm nào khác trong lãnh thổ Việt Nam được tự động bảo hiểm với Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với thời hạn 60 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm có thêm tài sản đó.

Xin mời tham khảo thêm: Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều khoản thưởng do không yêu cầu bồi thường 5%

Các bên hiểu và đồng ý rằng Đơn Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ áp dụng Điều khoản thưởng không khiếu nại 5% trên phí bảo hiểm đã trả cho Người được bảo hiểm.

Với điều kiện rằng:

Không có bất kỳ yêu cầu bồi thường được lập trong suốt thời hạn bảo hiểm

Bảo hiểm này phải được tái tục tại công ty bảo hiểm hiện tại trong năm bảo hiểm tiếp theo

Khoản thưởng không khiếu nại sẽ được khấu trừ vào khoản phí bảo hiểm hàng năm được thanh toán cho Bảo hiểm PJICO trong năm bảo hiểm tiếp theo.

Các bên đồng ý rằng Điều khoản này sẽ áp dụng riêng cho mỗi phần của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này (bao gồm Phần Thiệt hại vật chất và Gián đoạn kinh doanh) theo cách như thể từng đơn bảo hiểm riêng biệt được áp dụng cho các phần đó.

Xin mời tham khảo thêm: Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm
Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Điều khoản về không kiểm soát

Bất kỳ vi phạm các cam kết nào qui định trong Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này mà không có sự đồng ý hoặc biết trước của Người được bảo hiểm sẽ không phương hại đến Đơn bảo hiểm này với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thực hiện sự mẫn cán hợp lý để đảm bảo các cam kết trên được tuân thủ

Xin mời tham khảo thêm: Nguyên tắc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều khoản liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng

Bảo hiểm Petrolimex cam kết rằng trong trường hợp nhận được yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này, Bảo hiểm Petrolimex phải có sự đồng ý trước của người được cầm cố các tài sản được bảo hiểm về việc hủy bỏ này và cũng thông báo cho người được cầm cố đó về bất cứ đề nghị nào về việc giảm số tiền bảo hiểm trong thời hạn Đơn bảo hiểm này đang có hiệu lực. Với điều kiện là việc đó không ảnh hưởng tới quyền được huỷ bỏ hiệu lực Đơn bảo hiểm.

Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm
Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này sẽ không bị vô hiệu:

(i) do bất cứ điều gì đã được thực hiện hay bị bỏ qua đối với bất kỳ phần nào của tòa nhà/khu vực được bảo hiểm mà Người được bảo hiểm không có mặt ở đó cho dù điều đó có làm gia tăng thêm rủi ro hay không;

Xin mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

(ii) do bất cứ thay đổi nào về tính chất công việc kinh doanh hay sự gia tăng rủi ro tại tòa nhà/khu vực được bảo hiểm;

Với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm ngay sau khi phát hiện ra những thay đổi đó và thanh toán khoản phí bảo hiểm bổ sung hợp lý theo yêu cầu của Người bảo hiểm.

Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm
Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Điều khoản về thông báo hủy bỏ hợp đồng trong vòng 30 ngày

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này có thể bị hủy bỏ bởi Người bảo hiểm, sau khi đã thông báo bằng văn bản ít nhất trước 30 ngày đến địa chỉ được biết mới nhất của Người được bảo hiểm và trong trường hợp đó Người bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả lại phần phí bảo hiểm theo tỷ lệ với khoảng thời gian Đơn bảo hiểm này không còn hiệu lực kể từ ngày hủy bỏ.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này có thể bị hủy bỏ vào bất cứ lúc nào theo đề nghị của Người được bảo hiểm sau khi đã thông báo cho Người bảo hiểm bằng văn bản ít nhất trước 30 ngày và trong trường hợp đó Người được bảo hiểm sẽ phải chịu phí bảo hiểm ngắn hạn cho khoảng thời gian Đơn bảo hiểm này có hiệu lực và Người bảo hiểm sẽ hoàn trả lại phần phí còn lại sau khi  trừ đi khoản phí bảo hiểm ngắn hạn đó.

Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm
Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Điều khoản loại trừ rủi ro năng lượng hạt nhân

Thỏa thuận này sẽ loại trừ các rủi ro năng lượng hạt nhân cho dù các rủi ro đó được bảo hiểm trực tiếp và/hoặc bằng cách tái bảo hiểm và/hoặc qua Nhóm liên kết chia sẻ rủi ro và/hoặc Hiệp hội

Vì tất cả mục đích của Thỏa thuận này, rủi ro năng lượng hạt nhân sẽ có nghĩa là tất cả các loại bảo hiểm cho bên thứ nhất và/hoặc cho bên thứ ba hay tái bảo hiểm (loại trừ bảo hiểm bồi thường cho người lao động và trách nhiệm của chủ lao động) về:

(I) Tất cả tài sản tại địa điểm của một nhà máy điện hạt nhân. Lò phản ứng hạt nhân, nhà chứa lò phản ứng và máy móc thiết bị bên trong tại bất kỳ địa điểm nào mà không phải là nhà máy điện hạt nhân

(II) Tất cả tài sản, tại bất kỳ địa điểm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các địa điểm nêu tại mục (I) nói trên) được sử dụng hay đã sử dụng để:

(a) Sản sinh năng lượng hạt nhân; hay

(b) Sản xuất, sử dụng hay lưu chứa nguyên liệu hạt nhân

(III) Bất kỳ tài sản nào khác đủ điều kiện bảo hiểm tại Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội bảo hiểm hạt nhân địa phương liên quan nhưng chỉ trong phạm vi các yêu cầu của Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội địa phương đó

(IV) Cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho bất kỳ địa điểm nào được mô tả ở mục (I) đến (II) nói trên, trừ khi hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm đó loại trừ các hiểm họa bức xạ và nhiễm bẩn bởi nguyên liệu hạt nhân

Ngoại trừ như được nêu dưới đây, rủi ro năng lượng hạt nhân không bao gồm:

(i) Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay tái bảo hiểm liên quan đến xây dựng hay lắp đặt hay lắp ráp hay thay thế hay sửa chữa hay bảo dưỡng hay ngừng vận hành tài sản theo mô tả tại mục (I) đến (III) nói trên (bao gồm cả máy móc và thiết bị xây dựng)

(ii) Hợp đồng bảo hiểm hay tái bảo hiểm hư hỏng máy móc hay kỹ thuật khác không nằm trong phạm vi của điểm (i) nói trên

Luôn luôn với điều kiện là hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay tái bảo hiểm đó sẽ loại trừ các hiểm họa bức xạ và nhiễm bẩn bởi nguyên liệu hạt nhân.

Tuy nhiên, các điểm miễn trừ trên sẽ không mở rộng cho:

(1) Việc cung cấp bất kỳ hợp đồng bảo hiểm hay tái bảo hiểm nào về:        

            (a) Nguyên liệu hạt nhân;

(b) Bất kỳ tài sản nào trong vùng phóng xạ cao hay khu vực của trạm hạt nhân từ việc giới thiệu các nguyên liệu hạt nhân hay thiết bị lò phản ứng – từ việc nạp nhiên liệu hay độ phân kỳ thứ nhất nếu có thỏa thuận Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội bảo hiểm hạt nhân địa phương liên quan

(2)       Việc cung cấp bất kỳ hợp đồng bảo hiểm hay tái bảo hiểm nào cho các hiểm họa dưới đây:

–           Cháy, sét, nổ

–           Động đất

–           Máy bay hay các thiết bị trên không khác hay vật thể rơi từ máy bay hay thiết bị trên không

–           Bức xạ và nhiễm phóng xạ

–           Các hiểm họa khác được bảo hiểm bởi Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội bảo hiểm hạt nhân địa phương liên quan

Đối với bất kỳ Tài sản nào khác không được nêu  trong mục (1) nói trên trực tiếp liên quan đến việc sản xuất, sử dụng hay lưu chứa Nguyên liệu hạt nhân kể từ khi đưa ra nguyên liệu hạt nhân vào Tài sản đó

Định nghĩa

“Nguyên liệu hạt nhân” có nghĩa là:

Nhiên liệu hạt nhân, trừ uranium tự nhiên, uranium nghèo, khả năng sản sinh năng lượng bằng một quá trình dây chuyền tự duy trì sự phân hạch hạt nhân bên ngoài Lò phản ứng hạt nhân,  hoặc độc lập hoặc kết hợp với một số nguyên liệu khác; và

Sản phẩm hay chất thải phóng xạ

“Sản phẩm hay Chất thải phóng xạ” có nghĩa là bất kỳ nguyên liệu phóng xạ nào được sản xuất, hoặc bất kỳ nguyên liệu nào sản sinh phóng xạ bằng cách tiếp xúc với nguồn bức xạ có liên quan đến việc sản xuất hay sử dụng nhiên liệu hạt nhân, nhưng không bao gồm các đồng vị phóng xạ đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của việc chế tạo để được có thể sử dụng cho bất kỳ mục đích khoa học, y tế, nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp.

 “Trạm hạt nhân” có nghĩa là:

Lò phản ứng hạt nhân

Bất kỳ nhà máy nào sử dụng nhiên liệu hạt nhân để sản xuất nguyên liệu hạt nhân, hoặc bất kỳ nhà máy nào để tái xử lý nhiên liệu hạt nhân được chiếu xạ; và

Bất kỳ cơ sở nào lưu trữ nguyên liệu hạt nhân, trừ việc lưu chứa có liên quan đến việc vận chuyển nguyên liệu đó

“Lò phản ứng hạt nhân” có nghĩa là kết cấu có chứa nhiên liệu hạt nhân trong sự sắp xếp đến mức một quá trình dây chuyền tự duy trì sự phân hạch hạt nhân có thể xảy ra trong đó mà không có thêm nguồn nơtron

“Sản xuất, sử dụng hay lưu chứa Nguyên liệu hạt nhân” có nghĩa là việc sản xuất, chế tạo, làm giàu, biến đổi, xử lý, tái xử lý, sử dụng, lưu chứa, gia công và loại bỏ nguyên liệu hạt nhân.

“Tài sản” có nghĩa là tất cả đất đai, nhà cửa, công trình, nhà máy, thiết bị, xe cộ, các thứ bên trong (bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lỏng và khí) và tất cả các nguyên liệu dù cố định hay không

 “Vùng hoặc khu vực phóng xạ cao” có nghĩa là:

Đối với nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân, tàu hoặc công trình trực tiếp chứa lõi (bao gồm cả giá đỡ và vỏ che vành đai) và tất cả các thứ bên trong, thanh nhiên liệu, cần điều khiển và kho chứa nhiên liệu chiếu xạ; và

Đối với các trạm hạt nhân không phản ứng, bất kỳ vùng nào mà mức độ phóng xạ đòi hỏi phải có lá chắn sinh học

Điều khoản về tài sản ở ngoài địa điểm bảo hiểm

Các bên thoả thuận rằng phạm vi bảo hiểm cung cấp theo Đơn này được mở rộng để áp dụng đối với những tài sản của Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong quá trình di chuyển khỏi địa điểm (nhà xưởng) được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với mục đích sửa chữa, phục vụ hoặc để tránh những thiệt hại có thể xảy ra bởi bất kỳ rủi ro nào được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này với thời hạn 60 ngày kể từ ngày thực hiện việc di chuyển đó, với giá trị bảo hiểm không vượt quá giá trị của tài sản đó hoặc giới hạn phụ theo quy định cụ thể của Đơn này, áp dụng số tiền nào có giá trị nhỏ hơn. Điều khoản này sẽ không áp dụng với những tài sản được di chuyển khỏi địa điểm bảo hiểm với mục đích lưu giữ hoặc xử lý thông thường cũng như không áp dụng với những tài sản đã được bảo hiểm theo một Đơn bảo hiểm khác.

Thông tin thêm: Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm và nhiều điều khoản khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

  • Facebook : Bảo hiểm cháy nổ

⭐️ Các điều khoản bổ sung tính thêm phí bảo hiểm không?

Trả lời: Tùy từng điều khoản cụ thể. Nhiều điều khoản không tính thêm phụ phí.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi trộm cướp không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *