Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

2703 Lượt xem

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất. Các bên thỏa thuận và ghi nhận rằng cho dù có những quy định khác trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi bất kỳ sự chậm trễ, nhầm lẫn hoặc thiếu sót một cách vô ý của Người được bảo hiểm trong việc thông báo cho Người bảo hiểm về bất cứ tình trạng hoặc trường hợp nào có thể gây ra hoặc dẫn đến một yêu cầu đòi bồi thường theo Đơn/hợp đồng bảo hiểm này.

ngoài ra dưới đây còn có nhiều điều khoản bổ sung khác như,Điều khoản về người nhận thế chấp tài sản, Điều khoản về người nhận bồi thường ,Điều khoản quy định về thông báo tổn thất,Điều khoản về giảm phí đối với việc bảo hiểm dài hạn  5%,Điều khoản về khóa và chìa khóa,Điều khoản về người đi thuê,Điều khoản về tài sản cho thuê,Điều khoản về ngôi nhà cho thuê,Điều khoản về rò rỉ chất lỏng .

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

Điều khoản về rò rỉ chất lỏng

Các bên thống nhất thỏa thuận rằng cho dù có bất kỳ quy định nào khác trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này nhưng tuân theo những quy định đặc thù dưới đây, Đơn bảo hiểm này mở rộng để bồi thường cho tổn thất, phá hủy, thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do rủi ro rò rỉ bất kỳ chất lỏng nào và/hoặc các vật chất khác.

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều kiện áp dụng điều khoản mở rộng này là Bảo hiểm mọi rủi ro cho những quyền lợi bảo hiểm tương tự nhau được mở rộng đồng thời và theo cùng một cách.

Điều khoản loại trừ này không bảo hiểm cho:

a) thiệt hại/phá hủy gây ra bởi các hiểm họa được bảo hiểm nếu thiệt hại/phá hủy này gây ra do hoặc phát sinh do các hành động như chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (cho dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, nổi loạn, khởi nghĩa, nổi dậy, vũ trang hay tiếm quyền.

b) tổn thất mang tính hậu quả dưới bất kỳ hình thức và đặc điểm nào

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

Điều khoản về ngôi nhà cho thuê

Trong trường hợp Người được bảo hiểm nhà xưởng tham gia vào một hợp đồng cho thuê sử dụng bất kỳ ngôi nhà hoặc bộ phận nào của ngôi nhà và trong hợp đồng thuê mướn đó có quy định một điều khoản về từ chối trách nhiệm của người cho thuê nhà, thì phạm vi bảo hiểm cung cấp theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ không vì thế bị ảnh hưởng, nếu Người được bảo hiểm thoả thuận điều khoản đó.

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản về tài sản cho thuê

Đơn/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng để bồi thường cho bất cứ bên nào có quyền lợi đối với các tài sản được bảo hiểm theo các điều kiện được qui định trong hợp đồng thế chấp hoặc thuê mướn tài sản, với điều kiện là các tài sản này chưa được bảo hiểm dưới bất kỳ Đơn bảo hiểm riêng biệt nào khác.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng giá rẻ

Điều khoản về người đi thuê

Các bên cam kết và thoả thuận rằng bất kỳ công việc nào được thực hiện bởi Người đi thuê, người đi vay cầm cố, hoặc người chiếm dụng bất kỳ ngôi nhà được bảo hiểm nào theo Đơn này dẫn đến làm tăng nguy cơ xảy ra các tổn thất, mà những hành động này không được sự ủy quyền hoặc ngoài sự nhận biết  của người chủ sở hữu, người cho vay cầm cố hoặc người cho thuê, thì những hành động đó sẽ không làm phương hại tới vị thế của người chủ sở hữu, người cho vay cầm cố hoặc người cho thuê đó  theo đơn Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, với điều kiện là những người chủ sở hữu, người cho vay cầm cố hoặc người cho thuê đó phải thông báo bằng văn bản cho Người bảo hiểm về những công việc đó ngay khi phát hiện ra những sự việc đó và thanh toán khoản  phí bảo hiểm bổ sung hợp lý theo yêu cầu của Người bảo hiểm .

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản về khóa và chìa khóa

Trong trường hợp chìa khóa (bao gồm cả các vật tương tự) hoặc khóa mã số dùng để tiếp cận tài sản được bảo hiểm bị lấy trộm, bị cướp hoặc bị cưỡng đoạt, hoặc có bằng chứng hợp lý cho thấy chúng đã bị sao chép mà chưa được phép của cơ quan có chức năng liên quan, các bên đồng ý rằng Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí hợp lý và cần thiết để sửa đổi hoặc thay thế ổ khóa, chìa khóa hoặc khóa mã số đó.

Đơn bảo hiểm này cũng được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí hợp lý để tiến hành mở két an toàn hoặc phòng bọc thép do chìa khóa hoặc khóa mã số đã bị lấy trộm, với điều kiện giới hạn trách nhiệm của Người bảo hiểm theo điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm theo quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng cho mỗi vụ tổn thất, và tổng trách nhiệm của Người bảo hiểm nhà xưởng sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm theo quy định cho các tài sản bị ảnh hưởng.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản về giảm phí đối với việc bảo hiểm dài hạn  5%

Các bên ghi nhận và cam kết rằng  Bảo hiểm PJICO chấp nhận giảm 5% của khoản thực phí bảo hiểm trên cơ sở Người được bảo hiểm đã ký vào một cam kết chấp nhận hàng năm sẽ  tái tục lại hiệu lực của Đơn bảo hiểm nhà xưởng này trong thời gian 02 năm với điều kiện và điều khoản đang có hiệu lực tại ngày hết hạn của mỗi thời hạn bảo hiểm và cam kết trả trước phí bảo hiểm hàng năm, cũng ghi nhận ở đây rằng :

(a)  Bảo hiểm PJICO sẽ không bị bắt buộc phải chấp nhận đề nghị của Người được bảo hiểm theo cam kết nêu trên

(b) số tiền bảo hiểm có thể giảm xuống để tương ứng với bất kỳ sự giảm giá trị nào đối với tài sản được bảo hiểm.

Cam kết nêu trên áp dụng đối với bất kỳ Đơn bảo hiểm nào do Bảo hiểm PJICO cấp (nếu có) để thay thế cho Đơn bảo hiểm nhà xưởng này và khoản giảm phí 5% của phí thực thu sẽ được áp dụng đối với những hạng mục tương ứng của bất kỳ Đơn bảo hiểm nào do Bảo hiểm PJICO cấp.

Trên cơ sở tuân theo các điều kiện và hạn chế khác của Đơn bảo hiểm này.

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Các bên thỏa thuận và ghi nhận rằng cho dù có những quy định khác trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi bất kỳ sự chậm trễ, nhầm lẫn hoặc thiếu sót một cách vô ý của Người được bảo hiểm trong việc thông báo cho Người bảo hiểm về bất cứ tình trạng hoặc trường hợp nào có thể gây ra hoặc dẫn đến một yêu cầu đòi bồi thường theo Đơn/hợp đồng bảo hiểm này.

Miễn rằng khi Người được bảo hiểm nhận biết được sự chậm trễ, nhầm lẫn hoặc thiếu sót đó, Người được bảo hiểm phải ngay lập tức phải gửi văn bản cho Bảo hiểm PJICO trong vòng 30 ngày để thông báo về tình trạng trên và thực hiện ngay các hành động để hạn chế tổn thất có thể xảy ra.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

Điều khoản về người nhận bồi thường 

Hai bên hiểu và đồng ý rằng tất cả các khoản bồi thường tổn thất  theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được trả trực tiếp cho : NGÂN HÀNG (đối với các quyền và nghĩa vụ liên quan) thay vì trả cho Người được bảo hiểm.

Điều khoản về người nhận thế chấp tài sản

Việc bồi thường tổn thất, nếu có theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, sẽ được thanh toán cho ____________ với tư cách là Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi trên tài sản được thế chấp trong phạm vi quyền lợi mà họ có trong tài sản thế chấp đó.

Các bên đồng ý rằng trong trường hợp có tổn thất, Bảo hiểm Petrolimex sẽ thanh toán cho Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên theo quyền lợi mà họ được hưởng.

Trong phạm vi liên quan đến quyền lợi của Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên, Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ không bị coi là mất hiệu lực bởi bất cứ hành động hoặc sự bất cẩn nào của Người đi thế chấp hoặc Chủ sở hữu của tài sản được bảo hiểm hoặc bởi bất kỳ điều gì làm  tăng nguy cơ rủi ro tại bất kỳ tòa nhà nào được bảo hiểm mà Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên không được biết, với điều kiện là Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên phải thông báo cho Người bảo hiểm về bất cứ sự thay đổi quyền sở hữu hoặc bất kỳ thay đổi hoặc gia tăng nguy cơ rủi ro nào mà Đơn bảo hiểm này không cho phép ngay sau khi họ biết có sự thay đổi hoặc gia tăng đó và sẽ phải đóng thêm phí bảo hiểm bổ sung kể từ thời điểm có sự gia tăng rủi ro xảy ra, nếu được Người bảo hiểm yêu cầu.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Các bên cũng đồng ý rằng bất cứ khi nào Bảo hiểm Petrolimex đã thanh toán tiền bồi thường tổn thất cho Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển   quyền lợi nói trên theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này và tuyên bố rằng không có trách nhiệm gì về tổn thất đó đối với Người đi thế chấp hoặc Chủ sở hữu tài sản, ngay lập tức Người bảo hiểm sẽ phải được thế  quyền truy đòi bồi thường theo quy định của pháp luật dưới danh nghĩa của Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên trong phạm vi số tiền đã thanh toàn bồi thường đó, và Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên sẽ phải thực hiện các hành động như chuyển giao tài liệu, thư chuyển nhượng, giấy ủy quyền, các văn kiện và phương tiện khác mà Bảo hiểm Petrolimex có thể yêu cầu một cách cần thiết hoặc hợp lý nhằm mục đích thực hiện việc thế quyền truy đòi bồi thường trên một cách  hiệu quả hơn, tuy nhiên việc thế quyền đòi bồi thường này không phương hại đến quyền được nhận đầy đủ số tiền đòi bồi thường của Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên.

Với điều kiện là giữa Bảo hiểm Petrolimex và Người đi thế chấp hoặc Chủ sở hữu tài sản được bảo hiểm sẽ không có bất kỳ qui định gì trong Điều khoản này tạo nên hoặc được coi như tạo nên việc từ bỏ, hoặc làm phương hại hay tác động tới quyền mà Người bảo hiểm có thể có đối với Người đi thế chấp hoặc Chủ sở hữu tài sản được bảo hiểm hoặc làm giảm đi trách nhiệm của Người đi thế chấp hoặc Chủ sở hữu tài sản được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật; và những quyền và nghĩa vụ đó giữa Người bảo hiểm và Người đi thế chấp hoặc Chủ sở hữu tài sản được bảo hiểm vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

Bảo hiểm Petrolimex có quyền bảo lưu quyền hủy bỏ Đơn bảo hiểm nhà xưởng này bất cứ khi nào theo các điều kiện đã nêu ra và trong trường hợp đó Đơn bảo hiểm này sẽ tiếp tục còn hiệu lực chỉ đối với quyền lợi của Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên trong vòng 10 ngày sau khi thông báo hủy bỏ được gửi tới Người nhận thế chấp hoặc Người được chuyển nhượng quyền lợi nói trên và sau đó Đơn bảo hiểm này được xem như kết thúc và khi đó Bảo hiểm Petrolimex sẽ có quyền hủy bỏ Điều khoản này.

#Tư vấn thêm Điều khoản quy định về thông báo tổn thất và nhiều điều khoản khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *