Điều khoản đình công hàng hóa

3231 Lượt xem

Điều khoản đình công hàng hóa là loại bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho những mất mát, hư hỏng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển xuất nhập khẩu hoặc vận chuyển nội địa. Điều khoản này áp dụng cho cả hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không gây ra bởi những hoạt động đình công hoặc bạo động dân sự. Điều khoản đình công hàng hóa này thường là một phần mở rộng trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên toàn bộ giá trị của lô hàng tham gia bảo hiểm.

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và mở rộng điều khoản đình công hàng hóa người mua bảo hiểm cần ghi rõ vào trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa và thông báo cho bên bảo hiểm.

Chứng từ cung cấp để mua bảo hiểm này là hợp đồng ngoại thương (sales contract), invoice, packing list, bill of landing nếu có.

Xem thêm: Thông báo tổn thất hàng hóa

Quy trình làm bảo hiểm như sau:

Bước 1: Người mua bảo hiểm điền thông tin vào giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa sau đó gửi các chứng từ này cho công ty bảo hiểm.

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Bước 2: Công ty bảo hiểm sẽ nhập thông tin lên hệ thống xuất chứng thư bảo hiểm nháp cho người mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm tra.

Bước 3: 2 bên thống nhất bên bảo hiểm sẽ xuất chứng từ in ký đóng dấu và giao cho bên mua bảo hiểm

Bước 4: Bên mua bảo hiểm nhận chứng từ và thanh toán phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

ĐIỀU KHOẢN ĐÌNH CÔNG (HÀNG HOÁ)

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Điều khoản rủi ro – Điều khoản đình công hàng hóa

Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều khoản 3, 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm mất mát, hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi: những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bao động dân sự bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do một rủi ro được bảo hiểm theo những điều khoản này và được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM – Điều khoản đình công hàng hóa

Điều khoản loại trừ chung

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho: mất mát hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm đối tượng được bảo hiểm rò chảy thông thường, hao hụt trong lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc dóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy dủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 3.3 này việc “đóng gói” phải được coi như bao gồm cả việc xếp hàng vào “container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ) mất mát hư hỏng hay chi phí gây ta bởi khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm mất mát hư hỏng hoặc chi phí trực tiếp gây ra do sự chậm trễ ngay cả sự chậm trễ do rủi ro được bảo hiểm gây ra ( trừ những chi phí phải trả theo điều 2 kể trên) mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do tình trạng không trả được nợ hay thiếu thốn về tài chính của người chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc vắng, thiếu hoặc kiềm giữ lao động dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ cuộc đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động nào gây nên bất kỳ khiếu nại nào về mất mát hoặc trễ nải hành trình hay chuyến đi.

Tham khảo thêm: Điều khoản chiến tranh

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự

Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột cá nhân dân sự phát sinh từ những biến cố đó hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lạ bên tham chiến. (bạn đang đọc Điều khoản đình công hàng hóa)

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Điều khoản loại trừ tàu không dủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

Trong bất kỳ trưởng hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm này xẽ không bảo hiểm cho nhẵng mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển

tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công-tên-nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.

Xem thêm: Bảo hiểm xuất nhập khẩu B

Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến, trừ khi người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng tàu không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

THỜI HẠN BẢO HIỂM – Điều khoản đình công hàng hóa

Điều khoản vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa đường biển này bất đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển thông thường và kết thúc hiệu lực tại một trong các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xẩy ra trước khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc để chia hay phân phối hàng hoặc khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá được bảo hiểm ra khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng. (bạn đang đọc Điều khoản đình công hàng hóa). 

Nếu sau khi hàng dỡ khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá được gửi một nơi khác nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy đinh kết thúc nới trên sẽ không mở rộng giới hạn qúa lúc bắt đầu vận chuyển tới nơi đến đó.

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Bảo hiểm vận tải quốc tế này sẽ giữ nguyên hiệu lực (tuỳ theo quy định kết thúc nói trên và những quy định trong điều 6 dưới dây) trong khi bị chậm trễ ngoải khả năng kiểm soát của người được bảo hiểm, tàu chạy chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, xếp hàng hoặc chuyển tải và bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyển chở đã định cho chủ tàu hoặc Người thuê tàu. (bạn đang đọc Điều khoản đình công hàng hóa)

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như quy định của điều 5 trên dây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc trừ khi Người được bảo hiểm có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng đến cảng hay địa diểm đó, tuy theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc nếu hàng hoá được gửi đi trong phạm vi 60 ngày nói trên(hoặc bất kỳ phạm vi mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bát kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của diều 5 kể trên. (bạn đang đọc Điều khoản đình công hàng hóa).

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biêt với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận.

KHIẾU NẠI- Điều khoản đình công hàng hóa

Điều khoản quyền lợi bảo hiểm

Để có thể đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất. Tuân theo điều 8.1 nói trên Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xẩy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất đó và Người được bảo hiểm chưa biết. (bạn đang đọc Điều khoản đình công hàng hóa).

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

Điều khoản giá trị tăng thêm- Điều khoản đình công hàng hóa

Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm về giá trị tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được xem như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm cảu hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm  giá trị tăng thêm bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm  này và tổng số tiền bảo hiểm đã nới tới;

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác.

Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM- điều khoản đình công hàng hóa

Điều khoản không áp dụng

Bảo hiểm này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác. (bạn đang đọc Điều khoản đình công hàng hóa)

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này là: phải tiến hành mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và phải bảo lưu và thực hiệncác quyền khiếu nại dối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ ba khác và người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này sẽ được hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, dieu khoan dinh cong hang hoa, dieu khoan hang hoa

ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ

Mọi biện pháp do người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên

TRÁNH CHẬM TRỄ – Điều khoản đình công hàng hóa

Điều khoản khẩn trương hợp lý

Điều kiện của bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ.

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

Điều khoản luật pháp và tập quán Anh

Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh.

Đọc thêm: Điều khoản chiến tranh hàng hóa xuất nhập khẩu

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều khoản đình công

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Điều khoản này có bắt buộc không ?

Trả lời: Không.Nếu tuyến đường hàng của bạn đi có rủi ro thì nên mua.

⭐️ PJICO bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu lâu chưa ?

Trả lời: Chúng tôi cung cấp bảo hiểm tài sản doanh nghiệp từ 1995 (26 năm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *