Điều khoản chiến tranh

1787 Lượt xem

Điều khoản chiến tranh trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không là một điều khoản mở rộng của bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Đơn bảo hiểm hàng hóa điều kiện A của hiệp hội bảo hiểm London loại trừ rủi ro chiến tranh. Khi mua thêm rủi ro chiến tranh cho lô hàng công ty bảo hiểm có thể tính thêm phí cho rủi ro này.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

ĐIỀU KHOẢN CHIẾN TRANH

(HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG KHÔNG)(LOẠI TRỪ HÀNG GỬI BƯU ĐIỆN) 

 Những rủi ro được bảo hiểm

Điều khoản chiến tranh rủi ro: 

Loại trừ những rủi ro qui định trong điều khoản 2 dưới đây, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này bảo hiểm mất mát, hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm nguyên nhân do:

Chiến tranh nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại một bên tham chiến.

Xem thêm: Bảo hiểm xuất nhập khẩu B

Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm theo điều 1.1 kể trên và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những sự việc đó.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bom, mìn, thuỷ lôi hoặc bất kỳ vũ khí chiến tranh hoang phế khác.

Những điểm loại trừ của điều khoản chiến tranh:

Điều khoản loại trừ chung:

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hóa này sẽ không bảo hiểm cho:

Mất mát, hư hại hay chi phí có thể qui cho hành vi cố ý của Người được bảo hiểm

Xem thêm: Điều khoản đình công hàng hóa

Đối tượng được bảo hiểm rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng, giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 2 này, việc “đóng gói” phải được coi như bao gồm cả việc sắp xếp hàng vào “Container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc được tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)

Mất mát hư hỏng hay chi phí gây bới khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm.

Xem thêm: Thông báo tổn thất hàng hóa

Mất  mát hư hỏng hay chi phí phát sinh do máy bay, phương tiện chuyên chở Container hay kiện gỗ không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp lên máy bay.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do sự chậm trễ ngay cả sự chậm trễ do rủi ro được bảo hiểm gây ra.

Mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do tình trạng không được trả nợ hay thiếu thốn về tài chính của người quản lý, người thuê hoặc người điều hành máy bay.

Bất kỳ khiếu nại nào về mất mát hay giám đoạn hành trình  hay chuyến đi.

Mât mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ, hoặc tương tự.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Thời hạn bảo hiểm điều khoản chiến tranh

Điều khoản vận chuyển: 

Chỉ bắt đầu có hiệu lực cho đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ bộ phận nào được sắp xếp lên máy bay đẻ bắt đầu hành trình vận chuyển đường không đã được bảo hiểm

kết thúc theo điều 3.2 và 3.3 dưới đây hoặc khi đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ bộ phận nào được dõ ra khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng hoặc: khi hết hạn 15 ngày kể từ nửa đem ngày máy bay tới nơi dỡ hàng cuối cùng, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước; tuy nhiên, tuỳ thuộc vào việc có thông báo ngay cho Người bảo hiểm và nộp thêm phí bảo hiểm, bảo hiểm này

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Có hiệu lực trở lại khi đối tượng bảo hiểm chưa dỡ ra khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng mà máy bay rời khỏi nơi đó và kết thúc theo điều khoản 3.2 và 3.3 dưới đây hoặc khi đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ bộ phận nào sau đó được dỡ ra khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng (hay thay thế) hoặc;khi hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày máy bay quay lại nơi dỡ hàng cuối cùng hoặc đến nơi dỡ hàng thay thế, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước.

Nếu trong hành trình được bảo hiểm máy bay tới một trung tâm chuyển để dỡ đối tượng bảo hiểm cho chở tiếp bằng máy bay hoặc tàu biển thì tuỳ thuộc theo điều khoản 3.3 dưới đây và nộp thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm hàng hóa này tiếp tục cho đến khi hết hạn 15 ngày tính từ nửa đêm của ngày máy bay đến nơi đó, nhưng sau đó bảo hiểm có hiệu lực trở lại khi đối tượng đực bảo hiểm và bất kỳ bộ phận nào được xếp lên máy bay hoặc tàu chở tiếp. Trong thời gian 15 ngày bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực sau khi dỡ hàng nhưng chỉ khi nào đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ bộ phận nào ở tại nơi trung chuyển đó. Nếu hàng hoá được chở tiếp trong thời gian 15 ngày này hoặc nếu bảo hiểm hàng hóa này có hiệu lực trở lại như đã qui đinh ở điều 3.2 này thì:

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Nếu chở tiếp bằng máy bay thì bảo hiểm này tiếp tục tuỳ thuộc vào những qui định của điều khoản này hoặc:

Nếu chở tiếp bằng tàu biển thì điều khoản bảo hiểm chiến tranh (về hàng hoá) hiện hành sẽ được xem như một phần của bảo hiểm này và sẽ áp dụng cho việc chở tiếp bằng đường biển.

Nếu hành trình vận chuyển không trong hợp đồng chuyên chở lại kết thúc tại một nơi khác nơi đến thoả thuận trong hợp đồng thì nơi đó sẽ được xem như là nơi dỡ hàng cuối cùng và bảo hiểm này kết thúc theo điều khoản 3.1.2. Nếu sau đó đối tượng được bảo hiểm lại được gửi trở lại nơi đến ban đầu hoặc bất kỳ nơi đến nào khác, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm trước khi bắt đầu vận chuyển tiếp với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm, bảo hiểm này có hiệu lực trở lại

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong trường hợp đối tượng được bảo hiểm đã được dỡ ra, khi đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ bộ phận nào được xếp lên máy bay tiếp tục vận chuyển.

Trong trường hợp đối tượng được bảo hiểm chưa được dỡ xuống, khi máy bay rời khỏi nơi được coi như là nơi dỡ hàng cuối cùng, sau đó thì bảo hiểm này kết thúc theo điều khoản 3.1.4.

Tuỳ thuộc vào việc gửi ngay thông báo cho Người bảo hiểm và nộp thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực trong phạm vi qui định của những điều khoản này khi đi chệch hướng hoặc bất kỳ sự thay đổi hành trình nào phát sinh từ việc thực hiện quyền tự do dành cho người vận chuyển hành không theo qui định của Hợp đồng chuyên chở (Theo chủ ý của điều 3 này “Tàu biển” phải được coi như có ý nói con tàu chở đối tượng được bảo hiểm từ cảng hay từ nơi này đến nơi khác mà hành trình đòi hỏi phải đi qua biển bằng chính con tàu đó).

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận.

Mọi điều kiện trong hợp đồng này mà trái ngược với điều khoản 2.8, 2.9  hoặc 3 thì điều trái ngược đó sẽ không còn giá trị nữa. 

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

KHIẾU NẠI- Điều khoản chiến tranh

Điều khoản quyền lợi bảo hiểm

Để có thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hóa này thì Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

Tuân theo điều 6.1 nói trên Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất xảy ra trước khi hợp đồng được ký kết trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất đó và Người bảo hiểm chưa biết.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Điều khoản giá trị tăng thêm 

Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm về giá trị gia tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được xem như đã tăng lên ngang bằng tổng của số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tủ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

Trường hợp bảo hiểm hàng hóa này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản  sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và của tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị gia tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện cùng bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho  Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền  bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.    

Quyền lợi được bảo hiểm – điều khoản chiến tranh:

Điều khoản không áp dụng: 

Bảo hiểm hàng hóa này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký hàng hoá nào khác.

điều khoản chiến tranh hàng hóa, điều khoản bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Giảm nhẹ tổn thất

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:

Phải thực hiện mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và Phải bảo lưu và thực hiện các quyến khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ ba khác và Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm hàng hóa đường biển bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

Điều khoản từ bỏ

Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được  coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên.

TRÁNH CHẬM TR

Điều khoản khẩn trương hợp lý 

Điều kiện của  bảo hiểm hàng hóa này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ.

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

Điều khoản luật pháp và tập quán Anh 

Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh.

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều khoản chiến tranh

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Tổng đài: 1900545455
  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
  • Email: pjicosaigon@gmail.com
  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net
  • Zalo, Viber: 0932.377.138

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *