Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

2931 Lượt xem

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời mở rộng bảo hiểm cho chi phí cần thiết và hợp lý để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho địa điểm được bảo hiểm trong khi chờ đợi để sửa chữa hoặc thay thế những thiệt hại gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm.

Ngoài ra chúng tôi cũng giới thiệu các điều khoản bổ sung khác như:Điều khoản về việc chuyển đổi tiền tệ một cách tự động (2),Điều khoản về việc chuyển đổi tiền tệ một cách tự động (1), Điều khoản chi phí sửa chữa tạm thời,Điều khoản về chi phí bảo vệ tạm thời,Điều khoản về chi phí ghi chép lại dữ liệu,Điều khoản về chi phí tái lắp đặt,Điều khoản về chi phí soạn thảo lại dữ liệu và chi phí lập hồ sơ khiếu nại,Điều khoản về chi phí phá hủy, dọn dẹp, bảo vệ tạm thời và lắp đặt hàng rào,Điều khoản về chi phí dọn dẹp hệ thống thoát nước,Điều khoản về kiếm soát tài sản,Điều khoản về bảo hiểm theo giá hợp đồng,Điều khoản về hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính. 

#Điều khoản về hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính

Điều khoản bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính nhưng chỉ đối với giá trị vật liệu và phí tổn lao động hành chính thực tế và thời gian sử dụng máy thực tế phát sinh để sao chép lại các dữ liệu đó (loại trừ bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tạo lập ra các thông tin được lưu trữ trong đó) mà không bảo hiểm cho giá trị của thông tin được lưu trữ đối với Người được bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

Mức trách nhiệm tối đa của Người bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

#Điều khoản về bảo hiểm theo giá hợp đồng

Đối với những hàng hóa đã được bán nhưng chưa được  giao cho người mua mà Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm trông coi, và theo điều kiện bán hàng quy định mà hợp đồng mua bán hàng hóa này bị hủy bỏ vì lý do xảy ra tổn thất mà tổn thất ấy được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, cho dù việc hủy bỏ hợp đồng ấy là hủy bỏ toàn bộ hay chỉ hủy bỏ đối với phần hàng hóa bị tổn thất  thì trách nhiệm của Người bảo hiểm sẽ được căn cứ  trên giá hợp đồng của hàng hóa bị tổn thất..  Để xác định có bảo hiểm dưới giá trị (average) hay không, giá trị của toàn bộ hàng hóa thuộc phạm vị áp dụng của Điều khoản này khi có tổn thất xảy ra cũng sẽ được xác định trên cùng một cơ sở như vậy.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

#Điều khoản về kiếm soát tài sản

Bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi một hành vi  hoặc một bất cẩn nào đó của một cá nhân (không phải là Người được bảo hiểm được nêu tên trong hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm) khi hành vi hoặc bất cẩn đó không nằm trong sự kiểm soát của Người được bảo hiểm đã được nêu tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản về chi phí dọn dẹp hệ thống thoát nước

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bồi thường cho các chi phí dọn dẹp hệ thống thoát nước bao gồm chi phí cần thiết để dọn dẹp và/hoặc sửa chữa cống, rãnh, máng xả, ống thoát nước và những bộ phận tương tự tại hoặc xung quanh khu vực có tài sản được bảo hiểm và là hậu quả của những thiệt hại có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Với điều kiện, trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm Petrolimex theo Điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng giá rẻ

#Điều khoản về chi phí phá hủy, dọn dẹp, bảo vệ tạm thời và lắp đặt hàng rào

Các bên đồng ý rằng Điều khoản bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho những chi phí cần thiết phải thực hiện bởi Người được bảo hiểm nhà xưởng liên quan đến các công việc phá sập  tòa nhà và/hoặc dọn dẹp hiện trường, lắp đặt và bảo trì đường xá, vỉa hè, hàng rào theo yêu cầu trong suốt thời gian thực hiện việc phá sập, dọn dẹp hiện trường và/hoặc thực hiện các công việc liên quan đến tòa nhà phát sinh do việc các tài sản được bảo hiểm bị phá hủy  hoặc  hư hại gây ra do hỏa hoạn hoặc những rủi ro được bảo hiểm khác, với điều kiện là tổng số tiền có thể được bồi thường cho mỗi hạng mục của Bảo hiểm này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản về chi phí soạn thảo lại dữ liệu và chi phí lập hồ sơ khiếu nại

Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho những chi phí cần thiết và hợp lý mà Người được bảo hiểm đã chi trả do có tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm cho việc:

khôi phục lại và soạn thảo các dữ liệu (nhưng không bảo hiểm cho giá trị của các thông tin chứa đựng trong đó của Người được bảo hiểm).

Mời tham khảo thêm:Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

trích lục, soạn thảo và chứng thực những thông tin từ những tài liệu riêng của Người được bảo hiểm theo yêu cầu của Người bảo hiểm nhằm mục đích chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo Bảo hiểm nhà xưởng này nhưng loại trừ những chi phí điều tra pháp lý nhằm mục đích tranh chấp bất kỳ một vấn đề gì về  trách nhiệm của Người bảo hiểm theo Bảo hiểm này.

Với điều kiện là sẽ không có khoản bồi thường nào sẽ được chi trả theo Điều khoản này nếu sau khi phát sinh các chi phí trên, Người bảo hiểm từ chối trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào và các chi phí đã phát sinh ấy (dù có được Người bảo hiểm đồng ý hay không) có liên quan đến đến yêu cầu bồi thường bị từ chối đó.

Trách nhiệm tối đa của Bảo hiểm PJICO sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng với điều kiện là tổng trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản về chi phí tái lắp đặt

Điều khoản bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm khôi phục nguyên trạng các máy móc bị hư hại, kể cả chi phí tháo dỡ và tái lắp đặt đã phát sinh nhằm thực hiện công tác sửa chữa, cũng như chi phí vận chuyển tới và đi một cách thông thường từ các xưởng sửa chữa, thuế và các lệ phí hải quan, nếu có, trong phạm vi những chi phí này đã được bao gồm trong Số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp việc sửa chữa được thực hiện tại xưởng của Người được bảo hiểm nhà xưởng, Người bảo hiểm sẽ bồi thường những chi phí nguyên vật liệu và tiền lương liên quan tới việc sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ phần trăm hợp lý để bồi thường cho những chi phí quản lý. Với điều kiện tổng số tiền bồi thường cho các máy móc trên không vượt quá số tiền bảo hiểm của chúng

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm:Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

#Điều khoản về chi phí ghi chép lại dữ liệu

Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường những chi phí mà Người được bảo hiểm phải chi cho việc thay thế hoặc phục hồi lại tài liệu bị phá hủy, hư hại hoặc mất mát gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm theo Bảo hiểm nhà xưởng này, tuy nhiên chỉ áp dụng đối với giá trị vật chất của các nguyên vật liệu mà không bao gồm giá trị các thông tin chứa đựng trong đó đối với Người được bảo hiểm.

Các bên hiểu rằng những tài liệu nêu trên có thể bao gồm khế ước, biên bản, thỏa thuận, sơ đồ, hồ sơ, bản kế hoạch, sổ sách, thư từ, chứng nhận và những loại tương tự nhưng không bao gồm trái phiếu vô danh, phiếu thưởng, ngân phiếu, tiền bạc, hoặc những loại chứng từ thanh toán giao dịch khác.

Quy định rằng trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm PJICO theo Điều khoản này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản về chi phí bảo vệ tạm thời

Bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng bảo hiểm cho chi phí cần thiết và hợp lý để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho địa điểm được bảo hiểm trong khi chờ đợi để sửa chữa/thay thế những thiệt hại gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm.

Với điều kiện, chi phí này không vượt quá hạn mức quy định dưới đây và trách nhiệm tối đa của Bảo hiểm PJICO cho những thiệt hại hoặc phá hủy và những chi phí trên tổng cộng sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản chi phí sửa chữa tạm thời

Trong trường hợp một bộ phận của tài sản được bảo hiểm bị tổn thất thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex, đơn/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này sẽ mở rộng bồi thường cho chi phí cần thiết và hợp lý liên quan đến việc sửa chữa tạm thời cho tài sản đó vì lý do khẩn cấp nếu việc sửa chữa đó cấu thành một bộ phận của việc sửa chữa cuối cùng và không làm gia tăng tổng chi phí sửa chữa. Các chi phí thay thế, lắp đặt, cải tiến hoặc đại tu sẽ không được bồi thường trong đơn bảo hiểm này.

Luôn với điều kiện rằng những chi phí này không vượt quá giới hạn bồi thường ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản về việc chuyển đổi tiền tệ một cách tự động (1)

Các bên hiểu và đồng ý là, ngoài việc tuân thủ các điều khoản, điều kiện, quy định, các điểm loại trừ của bộ Hợp đồng bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung đi kèm, để bộ Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Người được bảo hiểm có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng đồng Việt Nam thay cho USD (hoặc ngoại tệ khác) với điều kiện là:

Tổng số phí bảo hiểm nhà xưởng theo đồng Việt nam phải thanh toán sẽ được tính bằng cách lấy số phí bảo hiểm bằng USD (hoặc ngoại tệ khác) đã thông báo trong giấy báo nợ (thông báo thu phí) mà Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO phát hành nhân với tỷ giá do Ngân hàng Ngoại thương Việt nam công bố vào thời điểm thanh toán số phí đó. Đồng thời tất cả những giá trị quy ra tiền khác đề cập trong bộ Hợp đồng bảo hiểm như số tiền bảo hiểm, các hạng mức bồi thường, mức khấu trừ… nếu không được thể hiện bằng đồng Việt nam, sẽ tự động chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo cùng một tỷ giá như đề cập ở trên và mọi tổn thất thuộc trách nhiệm của bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được thanh toán trên cơ sở những giá trị đã được chuyển đổi đó.

Các điều khoản và điều kiện khác không thay đổi.

Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời
Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#Điều khoản về việc chuyển đổi tiền tệ một cách tự động (2)

Các bên đồng ý và hiểu rằng phí bảo hiểm nhà xưởng của Đơn bảo hiểm này và  số tiền bồi thường theo Đơn bảo hiểm này có thể được thanh toán bằng loại tiền tệ khác so với loại tiền tệ ghi trong Đơn Bảo hiểm theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm thanh toán.

Các bên đồng ý và quy định thêm rằng trong trường hợp thu thêm phí bảo hiểm bổ sung hoặc hoàn trả phí bảo hiểm, tỷ giá quy đổi áp dụng cho những trường hợp ấy cũng sẽ là tỷ giá áp dụng tại thời điểm thanh toán.

Trong trường hợp thanh toán bằng Việt Nam đồng, tỷ giá quy đổi sẽ là tỉ giá bán ra do Ngân hàng Vietcombank công bố áp dụng cho đồng Đô la Mỹ và/hoặc các loại tiền tệ khác so với Việt Nam đồng tại thời điểm thanh toán.

#Tư vấn thêm Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *