Điều khoản bảo hiểm than

2110 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm than là điều kiện bảo hiểm hàng hóa đặc thù cho loại hàng hóa là Than. Bảo hiểm này bồi thường cho những hư hỏng, mất mát của Than trong quá trình xuất nhập khẩu. Khi có nhu cầu mua điều khoản bảo hiểm than vui lòng cung cấp thông tin về lô hàng, thông tin phương tiện vận chuyển cho chúng tôi. Điều khoản bảo hiểm than này tuân theo luật pháp và tập Quán Anh.

điều khoản hàng hóa than

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM – Điều khoản bảo hiểm than

Điều khoản rủi ro

Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều khoản 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm than này bảo hiểm mất mát hoặc hư hỏng xẩy ra cho đối tượng được bảo hiểm được quy định hợp lý cho

cháy nổ hoặc hấp hơi nóng, ngay cả khi gây ra bởi tự bốc cháy, khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm.

Tham khảo thêm:điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh

Tàu bị mắc cạn, đắm hoặc lật

Tàu đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoàI, không kể nước

Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,

đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân sau:

hy sinh tổn thất chung

ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu

nước biển hoặc nước sông chảy vào tàu, hầm hàng, công ten nơ hoặc nơI chứa hàng.

điều khoản hàng hóa than

Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm hàng hóa này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở một điều nào khác trong bảo hiểm này và được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

Tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh

điều khoản hàng hóa than

Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”

Bảo hiểm hàng hóa này được mở rộng để bồi thường Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm PJICO là ngưòi có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

điều khoản hàng hóa than

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM – Điều khoản bảo hiểm than

Điều khoản loại trừ chung

Bảo hiểm hàng hóa này không bảo hiểm cho:

mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

đối tượng được bảo hiểm rò rảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường

mất mát hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả theo điều 2 kể trên)

Xem thêm: Điều khoản dầu chở rời

mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng  không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tàI chính của Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu.

cố ý làm hỏng hay phá huỷ đối tượng được bảo hiểm hay một phần của nó do hành động phi pháp của bất kỳ người nào.

mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

điều khoản hàng hóa than

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư

hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển

tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển hoặc công ten nơ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm than hoặc những người làm công cho họ được biết về tình trạng tàu không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy.

Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đI biển và thích hợp cho việc chuyên chở  đối tượng được bảo hiểm đI tới nơI đến, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng tàu không đủ khả năng đI biển hay không thích hợp đó.

điều khoản hàng hóa than

Điều khoản loại trừ chiến tranh –Điều khoản bảo hiểm than

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm than này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến

bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những việc đó

mìn, thuỷ lôI, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác.

điều khoản hàng hóa than

Điều khoản loại trừ đình công

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hóa này sẽ không bảo hiểm cho những mát hư hỏng hoặc chi phí

gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

điều khoản hàng hóa than

THỜI HẠN BẢO HIỂM – Điều khoản bảo hiểm than

Điều khoản vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng được xếp lên tàu tại cảng hoặc địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực khi hàng được dỡ khỏi tàu tại nơI đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (tuỳ thuộc qui định kết thúc nói trên và qui định trong điều 9 dưới đây) khi bị chậm trễ ngoàI khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy chệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tảI và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

điều khoản hàng hóa than

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển – Điều khoản bảo hiểm than

Nếu do những tình huống ngoàI khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơI khác nơI đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi dỡ hàng tại nơI đến có tên ghi trong hợp đồng như quy định của điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi Người được bảo hiểm có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phảI nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu hoặc

cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 15 ngày sau khi hàng bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc

nếu hàng hoá được gửi đI trong thời hạn 15 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) để tới nơI đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ nơI đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của điều 8 kể trên.

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm hàng hóa này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơI đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phảI thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận.

điều khoản hàng hóa than

KHIẾU NẠI – Điều khoản bảo hiểm than

Điều khoản quyền lợi bảo hiểm

Để  có thể đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm cần phải có

quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất.

Tuân theo điều 11.1 nói trên, Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết trừ khi Người được bảo hiểm đã được biết trước về những tổn thất đó và Người bảo hiểm chưa hay biết.

Điều khoản chi phí gửi hàng

Nếu do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm mà hành trình được bảo hiểm lại kết thúc tại một cảng hoặc một nơI khác nơI đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và thoả đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơI đến được bảo hiểm theo hợp đồng này.

Điều 12 này không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và phải tuân theo điều khoản loại trừ ở các điều 4, 5, 6 và 7 kể trên và không bao gồm những chi phí phát sinh từ hành vi sai lầm, bất cẩn và tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tàI chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

Bảo hiểm này sẽ không bồi thường cho các khiếu nại về tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do chi phí phục hồi, tu bổ lại và gửi hàng tới nơI đến thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ vượt quá giá trị hàng tại nơI đến.

Điều khoản giá trị tăng thêm –Điều khoản bảo hiểm than

Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì trị giá thoả thuận của hàng hoá phảI được xem như đã gia tăng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

14.2    Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì áp dụng điều khoản sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm giá trị tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phảI cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác.

điều khoản hàng hóa than

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM – Điều khoản bảo hiểm than

Điều khoản không áp dụng

Bảo hiểm hàng hóa này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác.

Giảm nhẹ tổn thất

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:

  • phải tiến hành mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

  • phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ ba khác và Người bảo hiểm ngoàI trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này. 

Điều khoản từ bỏ

Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôI phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên.

TRÁNH CHẬM TRỄ – Điều khoản bảo hiểm tha

Điều khoản khẩn trương hợp lý

Điều kiện của bảo hiểm hàng hóa than xuất nhập khẩu này là Người được bảo hiểm phảI hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ.

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁ

Điều khoản luật pháp và tập quán Anh

Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh.

Mua điều khoản bảo hiểm than

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *