Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

2833 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời là bảo hiểm dành riêng cho hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa vận chuyển là dầu. Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời bảo hiểm cho các rủi ro cụ thể như điều khoản rủi ro dưới đây. Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời không áp dụng cho các loại hàng hóa khác như nông sản, sắp thép…

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM DẦU CHỞ RỜI

Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời đền bù cho những rủi ro nào ?

Trừ trường hợp đã qui định trong các điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, điều khoản bảo hiểm dầu chở rời này bảo hiểm những rủi ro sau đây:

Tham khảo thêm: điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh

 • Tổn thất, tổn hại hoặc nhiễm bẩn xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

 • Cháy hoặc nổ.

 • Tàu hoặc xà lan bị mắc cạn, nằm cạn, đắm hoặc lật úp.

 • Đâm va hoặc va chạm của tàu, thuyền vận tải với bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.

 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn.

 • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.

 • Tổn thất hoặc nhiễm bẩn xảy ra cho đói tượng được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

 • Hy sinh tổn thất chung.

 • Vứt bỏ hàng khi gặp nạn.

 • Rò rỉ từ ống nối trong khi bơm (bốc) hàng, chuyển tải hoặc dỡ hàng.

 • Bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan hoặc thuỷ thủ đoàn trên tàu trong khi bơm hàng, nước dằn tàu hoặc nhiên liệu.

 • Sự nhiễm bẩn của đối tượng bảo hiểm do thời tiết xấu.

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Bảo hiểm Petrolimex còn chịu trách nhiệm về những tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng hợp đồng chuyên chở và hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ trong các điều 4, 5, 6 và 7 hay những trường hợp đã loại trừ khác trong Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời này.

Tham khảo thêm:  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong hợp đồng vận chuyển được coi như một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Bảo hiểm PJICO biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người được bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Những loại trừ của điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu cố ý của Người được bảo hiểm.

Hàng hoá được bảo hiểm bị rì rỏ thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn tự nhiên.

Những mất mát hư hỏng hay chi phí do khuyết vốn có hoặc do tính chất riêng của loại hàng được bảo hiểm.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do châm trễ, dù chậm trễ xảy ra là do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí bồi thường theo điều 2 ở trên).

Những mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ tàu, Người quản lý, người thuê hay người điều hành tàu không trả nợ được hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.

Những mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Trong mọi trường hợp Người bảo hiểm không bảo hiểm cho những tổn thất, tổn hại hay chi phí phát sinh từ

Tham khảo thêm: điều khoản bảo hiểm than

tàu hoặc sà lan không dủ khả năng đi biển

tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển không thích hợp cho việc chuyên chở hàng an toàn

nếu Người được bảo hiểm hay những ngươì làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá.

Người bảo hiểm miễn bãi mọi vi phạm về những đoan kết mặc nhiên tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới cảng đích, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng vè trạng thái không đủ khảc năng đi biển hoặc không thích hợp đó. 

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Bảo hiểm Petrolimex dầu chở rời không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

không Bảo hiểm cho các chi phí sau

Chiến tranh, nội chyến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

.Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp biển) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.

Mìn,thuỷ lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

Xem thêm: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đói với những mất mát, hư hỏng hay chi phí:

Gây ra bởi những người đình công hay công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc bạo động.

Hậu quả của những cuộc đình công, cấm xưởng, những vụ gây rối trong lao động, phản loạn hoặc bạo động.

Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào đang hành động vì một lý do chính trị nào.

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Quy định thời hạn bảo hiểm thế nào ?

8.1 Trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hoá được bảo hiểm được rời kho hoặc nơi chứa hàng để xếp hàng tại địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường. Trách nhiệm bảo hiểm kết thúc tại một trong các số thời điểm sau đây, tuỳ theo thời điểm nào nào xảy ra trước:

Khi hàng được đưa hết vào kho hoặc vào tàu dùng làm kho chứa tại nơi nhận có tên ghi trên Hợp đồng bảo hiểm dầu chở rời.

 hoặc

Khi hết hạn 30 ngày sau ngày tàu đến nơi nhận có tên ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

Nếu sau khi dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng, trước khi kết thúc bảo hiểm theo điều 8.1. Hàng hoá hoặc một phần hàng hoá được bảo hiểm được gửi tới một nơi nhận hàng không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong đơn bảo hiểm thì bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi nhận hàng khác như vậy, trừ khi Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết và được Người bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm.

Với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết và phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực (cho tới khi kết thúc theo điều 8.1 hoặc 8.2 nêu trên và theo quy định của điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ mà Người được bảo hiểm không thể kiểm soát được hoặc những trường hợp tàu di chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, chuyển tải, xếp lại hàng hoặc thay đổi hành trình mà bảo hiểm PJICO không thể kiểm soát đượcvsự thay đổi hành trình này.

điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà Hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một nơi không phải nơi nhận hàng có tên ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc quá trình vận chuyển kết thúc tại địa điểm khác với quy định tại Điều 8 trên đây, thì bảo hiểm này sẽ kết thúc hiệu lực trừ khi trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm dầu chở rời vẫn còn hiệu lực Người được bảo hiểm phải có yêu cầu bằng văn bản tiếp tục được bảo hiểm và phải đóng thêm phí nếu có yêu cầu, thì bảo hiểm này vẫn tiếp tục có hiệu lực cho tới các thời điểm sau:

Hiệu lực của bảo hiểm

Trừ khi có thoả thuận khác, bảo hiểm này có hiệu lực cho tới khi hàng được đem bán hoặc giao hàng tại cảng hay nơi đến nói trên hoặc được kéo dài trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến cảng hay nơi đến, tuỳ theo thời điểm nào đến trước.

Nếu hàng hoá được gửi tiếp trong thời hạn 30 ngày đã nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã được thoả thuận) tới nơi nhận hàng có ghi tên trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa này hoặc tới bất kỳ nơi nhận hàng nào khác, thì bảo hiểm này sẽ vẫn kết thúc theo quy định của điều 8 nêu trên.

Nếu sau khi Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đã có hiệu lực mà có sự thay đổi nơi đến ghi trong Hợp đồng, thì bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu.

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN: của điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Bảo hiểm này được chi phối bởi luật và tập quán nước Anh.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài:1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email:pjicosaigon@gmail.com

 • Website:baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Giá bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị lô hàng…

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu ở đâu uy tín?

Trả lời: PJICO là nhà bảo hiểm thân vỏ ô tô chuyên nghiệp đã kinh doanh từ 1995 đến nay đã được hơn 26 năm.

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu cần chuẩn bị gì?

Trả lời: Các chứng từ như bill, invoice, packing list, sales contract, giấy yêu cầu bảo hiểm.

One thought on “Điều khoản bảo hiểm dầu chở rời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *