Bồi thường bảo hiểm cháy nổ

2325 Lượt xem

Giới thiệu thông tin chi tiết về bồi thường bảo hiểm cháy nổ nói chung của Bảo hiểm Petrolimex. Quy trình bồi thường này áp dụng cho các loại hình bảo hiểm tài sản khác như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. Quy trình chung này áp dụng cho các vụ bồi thường trong tất cả các vụ tổn thất lớn nhỏ. Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới để được giải đáp. Với kinh nghiệm bồi thường bảo hiểm cháy nổ nói riêng và bảo hiểm tài sản nói chung chúng tôi luôn tự tin là nhà bảo hiểm uy tín hàng đầu của Việt Nam.

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

Viết tắt và giải thích về bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Stt

Viết tắt

Viết đầy đủ và giải thích

1

BPGĐ

Bộ phận giám định: bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giám định bảo hiểm kỹ thuật (*)

2

BPBT

Bộ phận bồi thường: bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường bảo hiểm kỹ thuật (*)

3

BPKT

Bộ phận khai thác: bộ phận được giao nhiệm vụ khai thác bảo hiểm (*)

Ghi chú: (*) Do đặc điểm tổ chức và phân cấp giám định bồi thường của từng đơn vị khác nhau, cho nên có thể một bộ phận cụ thể nào đó trong đơn vị sẽ kiêm nhiệm cả hai hoặc ba chức năng trên. Giám đốc các đơn vị của Bảo hiểm Petrolimex  cần xác định rõ trong  chức năng nhiệm vụ của bộ phận đó.

4

KTV

Khai thác viên: Người được giao nhiệm vụ khai thác bảo hiểm (**)

5

GĐV

Giám định viên: là người có đủ năng lực, phẩm chất được Công ty, đơn vị phân công làm công tác giám định. GĐV phải thuộc danh sách đã được đơn vị đề xuất và được Công ty công nhận (**)

6

BTV

Bồi thường viên: là người có đủ năng lực, phẩm chất được Công ty, đơn vị phân công làm công tác giải quyết bồi thường (**)

Ghi chú: (**) Do đặc điểm tổ chức và phân cấp giám định bồi thường của từng đơn vị khác nhau, cho nên có thể một người cụ thể nào đó trong đơn vị sẽ kiêm nhiệm cả hai hoặc ba chức danh trên. Giám đốc các đơn vị Bảo hiểm Petrolimex cần xác định rõ trong  mô tả công việc của từng cán bộ.

7

NĐPC

Người được phân công

8

NĐUQ

Người được ủy quyền

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường 

Diễn giải quy trình bồi thường bảo hiểm cháy nổ

5.2.1   Tiếp nhận hồ sơ giám định, hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường

BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

Tiếp nhận hồ sơ giám định vụ tổn thất từ BPGĐ hoặc hồ sơ bồi thường trên phân cấp.

Có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi bồi thường theo mẫu 24.3 – 01 để theo dõi vụ việc.

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

Mời tham khảo thêm: Bồi thường bảo hiểm con người

Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ

5.2.2.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

Đề nghị Bộ phận kế toán của Bảo hiểm Petrolimex xác nhận về tình trạng thanh toán phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm theo mẫu 24.3 – 06

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

Căn cứ vào loại hình tham gia bảo hiểm cháy nổ, quy tắc bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm liên quan đến hồ sơ khiếu nại, BTV/ NĐPC phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ giám định và khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng đồng thời xem xét tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không theo những cơ sở sau :

Những hạng mục được bảo hiểm, địa điểm và thời hạn được bảo hiểm?

Tổn thất xảy ra có phải là bất ngờ và không lường trước được không?

Phạm vi bảo hiểm và/hoặc những điểm loại trừ

Việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Người được bảo hiểm tài sản

Trong trường hợp Hồ sơ giám định không nêu cụ thể phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì BTV/ NĐPC phải tính toán bóc tách những phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, nếu còn thiếu chứng từ tài liệu để làm rõ thì cần yêu cầu khách hàng, đơn vị tính toán và/hoặc cung cấp bổ sung bằng văn bản.

Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

5.2.2.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của Hồ sơ giám định và hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng do Đơn vị gửi về Bảo hiểm Petrolimex.

Trường hợp chưa đủ chứng từ tài liệu theo quy định của hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm thì BTV/ NĐPC phải làm văn bản hướng dẫn Đơn vị cung cấp bổ sung và hoàn thiện đúng quy định

Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc

Mời tham khảo thêm: bồi thường bảo hiểm ô tô

 5.2.3 Trình, duyệt bồi thường

5.2.3.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

Xác định trách nhiệm bảo hiểm và đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở hồ sơ đã đầy đủ hợp pháp và hợp lệ.

Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu 24.3 – 02 trình TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị xem xét từ chối bồi thường bảo hiểm.

Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu 24.3 – 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị phê duyệt phương án giải quyết.

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

5.2.3.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

Lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu 24.3 – 02 đề xuất phương án giải quyết trình Công ty xem xét (lưu ý: gửi kèm toàn bộ hồ sơ gốc nếu Đơn vị được ủy quyền giám định) và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình

Mời tham khảo thêm: bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu 24.3 – 02 xin ý kiến phê duyệt của TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp. Sau đó BTV/ NĐPC gửi văn bản hướng dẫn Đơn vị Thông báo từ chối bồi thường bảo hiểm.

Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu 24.3 – 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp phê duyệt phương án giải quyết. Sau khi nhận được quyết định giải quyết của Lãnh đạo, BTV/NĐPC soạn văn bản trả lời Bảo hiểm Petrolimex đồng thời hướng dẫn Đơn vị. Thông báo bồi thường cho khách hàng.

Trường hợp vụ việc phức tạp dễ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, Phòng Tài sản kỹ thuật sẽ đề xuất lấy ý kiến hoặc tham khảo ý kiến của các Bộ phận liên quan trong Công ty, sau đó tổng hợp đề xuất Lãnh đạo công ty phương án giải quyết.

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày làm việc

Lưu ý:

Trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản, hồ sơ khiếu nại phải được xem xét bồi thường đúng thời hạn.

Trường hợp không có thỏa thuận bằng văn bản, thì thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật là 15 ngày kể từ ngày xác nhận đủ hồ sơ

5.2.4 Thông báo phương án bồi thường

5.2.4.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

Sau khi nhận được phê duyệt giải quyết của TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị, BTV/ NĐPC lập và Trưởng BPBT ký Thông báo bồi thường gửi khách hàng theo mẫu 24.3 – 03 và kèm theo mẫu BM.24.3 – 04 hoặc soạn văn bản Thông báo từ chối bồi thường bảo hiểm cháy nổ.

Trong những vụ tổn thất có công tác thu đòi người thứ ba, BTV/ NĐPC có trách nhiệm yêu cầu khách hàng ký văn bản chấp thuận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo mẫu 24.3 – 04 và/hoặc cung cấp các bằng chứng Bảo hiểm Petrolimex đã bảo lưu được quyền khiếu nại cho PJICO.

Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì BTV/ NĐPC cần thu thập công văn của khách hàng nêu lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể BTV/ NĐPC sẽ áp dụng các bước và đề  xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này.

Thời gian thực hiện: Không quá 2 ngày

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

5.2.4.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

Sau khi nhận được phê duyệt giải quyết của TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp, BTV/ NĐPC lập và Trưởng BPBT ký văn bản trả lời Đơn vị phương án phê duyệt giải quyết hoặc Thông báo bồi thường gửi khách hàng theo mẫu 24.3 – 03 kèm theo mẫu BM.24.3 – 04 hoặc hướng dẫn Đơn vị trả lời khách hàng nếu từ chối bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Những vụ tổn thất có công tác thu đòi người thứ ba, BTV/ NĐPC hướng dẫn Đơn vị có trách nhiệm yêu cầu khách hàng ký văn bản chấp thuận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo mẫu 24.3 – 04 và/hoặc cung cấp các bằng chứng Người được bảo hiểm đã bảo lưu được quyền khiếu nại cho PJICO.

Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì BTV/ NĐPC hướng dẫn Đơn vị cần thu thập công văn của khách hàng nêu lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể BTV/ NĐPC sẽ áp dụng các bước và đề  xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này

Thời gian thực hiện: Không quá 3 ngày

bồi thường bảo hiểm,boithuongbaohiem,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm,boi thuong bao hiem,nguyên tắc đóng góp bồi thường

5.2.5 Thanh toán bồi thường/ phí giám định

Sau khi nhận được văn bản của khách hàng thông báo chấp thuận bồi thường và phương thức thanh toán thì BTV/ NĐPC lập Bản thanh toán bồi thường theo mẫu 24.3 – 05 và lập Hồ sơ thanh toán bồi thường theo mẫu BM.24.3 – 07 chuyển sang Bộ phận kế toán.

Trường hợp Bộ phận Kế toán không có ý kiến gì thì số tiền bồi thường sẽ được chuyển cho khách hàng trong vòng 3 ngày. Sau khi chuyển tiền Bộ phận Kế toán phải sao gửi ủy nhiệm chi có xác nhận của Ngân hàng cho BPBT để thông tin cho khách hàng.

BTV/ NĐPC có trách nhiệm đề xuất phương án thanh toán phí giám định trong thời hạn 60 ngày sau khi nhận được thông báo thu phí.

Sau khi bồi thường, BTV/ NĐPC có trách nhiệm sao gửi hồ sơ thu đòi Tái bảo hiểm theo mẫu 24.3 – 08 về Bảo hiểm Petrolimex để thu đòi tái bảo hiểm theo đúng Quy trình tái bảo hiểm.

BTV/ NĐPC có trách nhiệm lập thủ tục thế quyền đòi bồi thường người thứ 3 trình Lãnh đạo công ty, Đơn vị

Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày

5.2.6 Hoàn chỉnh, lưu trữ hồ sơ bồi thường

Sau khi thanh toán bồi thường cho khách hàng, BTV/ NĐPC lập Hồ sơ thông báo tái bảo hiểm chuyển sang NĐPC theo dõi tái bảo hiểm của đơn vị/ Phòng tái bảo hiểm theo quy định về tái bảo hiểm.

Trường hợp phải tiến hành các công tác sau bồi thường như thu đòi, thanh lý tài sản,… thì sau khi thanh toán bồi thường bảo hiểm cháy nổ:

BTV/NĐPC có trách nhiệm lập Tờ trình trình lên Trưởng BPBT.

Trưởng BPBT đề xuất phương án xử lý với TGĐ/ GĐ đơn vị.

Sau khi hoàn tất công tác giải quyết bồi thường và các công việc liên quan thì BTV/ NĐPC có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi bồi thường theo mẫu 24.3 – 01 để theo dõi vụ việc và lưu trữ Hồ sơ bồi thường theo quy định.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bao gồm:

Stt

Tên tài liệu

Mã hiệu          

 Nơi lưu

Thời hạn lưu

01

Thông báo tổn thất  

BM.24.2 – 01

BPBT

10 năm

02

Sổ theo dõi tổn thất  

BM.24.2 – 02

BPBT

10 năm

03

Báo cáo nhanh

BM.24.2 – 03

BPBT

10 năm

04

Biên bản hiện trường

BM.24.2 – 04

BPBT

10 năm

05

Báo cáo giám định sơ bộ

BM.24.2 – 05

BPBT

10 năm

06

Báo cáo giám định cuối cùng

BM.24.2 – 06

BPBT

10 năm

07

Phiếu giao nhận hồ sơ bồi thường

BM.24.2 – 07

BPBT

10 năm

08

Sổ theo dõi bồi thường

BM.24.3 – 01

BPBT

10 năm

09

Tờ trình bồi thường

BM.24.3 – 02

BPBT

10 năm

10

Thông báo bồi thường bảo hiểm cháy nổ

BM.24.3 – 03

BPBT

10 năm

11

Giấy chấp thuận bồi thường và thế quyền

BM.24.3 – 04

BPBT

10 năm

12

Bản thanh toán bồi thường/ phí GĐ

BM.24.3 – 05

BPBT

10 năm

13

Hóa đơn chứng từ  liên quan

 

BPBT

10 năm

14

Bản xác nhận nộp phí bảo hiểm

BM.24.3 – 06

BPBT

10 năm

15

Hồ sơ thanh toán bồi thường/phí GĐ

BM.24.3 – 07

BPBT

10 năm

16

Hồ sơ thu đòi tái bảo hiểm

BM.24.3 – 08

BPBT

10 năm

 Biểu mẫu bồi thường bảo hiểm cháy nổ

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

01

BM.24.3 – 01

Sổ theo dõi bồi thường

02

BM.24.3 – 02

Tờ trình Lãnh đạo

03

BM.24.3 – 03

Thông báo bồi thường

04

BM.24.3 – 04

Giấy chấp thuận bồi thường và thế quyền

05

BM.24.3 – 05

Bản thanh toán bồi thường

06

BM.24.3 – 06

Bản đề nghị xác nhận nộp phí bảo hiểm

07

BM.24.3- 07

Hồ sơ thanh toán bồi thường

08

BM.24.3- 08

Hồ sơ thu đòi tái bảo hiểm

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm Petrolimex

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài: 1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email: pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138