Bồi thường tổn thất hàng hóa

3348 Lượt xem

Bồi thường tổn thất hàng hóa của bảo hiểm PJICO. Sau khi phát hiện hàng hóa bị tổn thất chủ hàng hoặc bên được ủy thác có trách nhiệm thông báo với công ty bảo hiểm hàng hóa nơi mà các bên đã thỏa thuận ký bảo hiểm hàng hóa. Ngay sau đó công ty bảo hiểm chỉ định bên giám định độc lập. Công ty giám định độc lập sau khi giám định tổn thất sẽ phát hành chứng thư giám định có thể hiện rõ nguyên nhân và mức độ tổn thất của hàng hóa.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa điện tử xuất khẩu

bồi thường tổn thất hàng hóa,phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu

Căn cứ vào chứng thư giám định bảo hiểm hàng hóa này bên bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ tiến hành bồi thường tổn thất bảo hiểm hàng hóa cụ thể như sau:

Cách tính và thanh toán bồi thường tổn thất bảo hiểm hàng hóa

Khi hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất bộ phận, thì số tiền bồi thường được xác định bằng tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn trừ đi tổng giá trị hàng hoá còn lại sau khi đã bị tổn thất tại nơi nhận hàng trên cơ sở tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm vận tải quốc tế

Trường hợp có tổn thất chung thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm đóng góp tổn thất chung của Người được bảo hiểm sẽ được Người bảo hiểm bồi thường tổn thất hàng hóa lại đầy đủ. Tuy nhiên, nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá lại thấp hơn giá trị đóng góp tổn thất chung thì Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tiền đóng góp tổn thất chung theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị đóng góp.

bồi thường tổn thất hàng hóa,bảo hiểm vận tải,vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm vận tải quốc tế,các công ty bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO chỉ giới hạn ở số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, Người bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm đối với số tổn thất cộng với các chi phí cứu hộ, phí giám định, chi phí đánh giá và bán lại hàng hoá tổn thất, chi phí đòi người thứ ba bồi thường tổn thất hàng hóa và tiền đóng góp tổn thất chung dù  cho tổng số tiền bồi thường như vậy có thể vượt quá số tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Giám định bảo hiểm hàng hóa

Miễn trách nhiệm bồi thường

Bảo hiểm PJICO của mình có quyền được miễn trách nhiệm quy định trong hợp đồng bảo hiểm bằng cách khước từ quyền lợi về hàng hoá bảo hiểm và quyền khiếu nại người thứ ba, đồng thời bồi thường cho Người được  bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm.

bồi thường tổn thất hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa loại a,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,các loại bảo hiểm hàng hóa

Khi thực hiện quyền của mình đã quy định ở trên Bảo hiểm PJICO phải thông báo cho Người được bảo hiểm biết trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Người được bảo hiểm về hiểm hoạ đã xảy ra và hậu quả của nó. Những chi phí cần thiết và hợp lý mà Người được bảo hiểm đã chi trước khi nhận được thông báo trên nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất sẽ được Người bảo hiểm bồi hoàn.

Xác nhận tổn thất hàng hóa

Sau khi kiểm tra các chứng từ có liên quan đến việc khiếu nại do Người được bảo hiểm gửi đến và đã xác nhận tổn thất, Bảo hiểm PJICO sẽ thanh toán bồi thường tổn thất hàng hóa cho Người được bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, việc thanh toán bồi thường sẽ được giải quyết bằng loại tiền quy định trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa.

bồi thường tổn thất hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bao hiem hang hoa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Khi thanh toán bồi thường, Bảo hiểm PJICO có thể khấu trừ vào tiền bồi thường các khoản thu nhập của Người được bảo hiểm trong việc bán hàng hoá cứu được và đòi người thứ ba.

 Chuyển quyền đòi bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Sau khi thanh toán bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, mọi khiếu nại và quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm đối với người thứ ba đều được chuyển cho Người bảo hiểm mà giới hạn là số tiền đã bồi thường.

Ngay khi nhận được tiền bồi thường tổn thất hàng hóa của Người bảo hiểm, Người được bảo hiểm có trách nhiệm chuyển cho Người bảo hiểm mọi tài liệu và bằng chứng của họ và phải làm đầy đủ thủ tục đáp ứng yêu cầu thực hiện quyền truy đòi của Người bảo hiểm.

hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa,phí bảo hiểm hàng hóa,tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Nếu Người mua bảo hiểm bỏ qua quyền đòi người thứ ba hoặc nếu do lỗi của họ mà không thể thực hiện được quyền này (như hết hạn gửi thư khiếu nại người chịu trách nhiệm về tổn thất v.v…), thì người bảo hiểm sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường với một mức độ thích hợp và nếu việc bồi thường của bảo hiểm đã được giải quyết thì Người được bảo hiểm có nghĩa vụ hoàn lại cho  Người bảo hiểm một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường mà họ đã nhận, tuỳ theo trường hợp cụ thể.

Thu hồi hàng hóa hư hỏng tổn thất

Với điều kiện phải thực hiện những quy định trên, khi Người bảo hiểm bồi thường tổn thất hàng hóa một vụ tổn thất toàn bộ có thể bồi thường tất cả hoặc nguyên một phần hàng hoá được bảo hiểm, họ có quyền thu hồi những gì còn lại của phần hàng hoá được bồi thường theo hình thức đó.

bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Trường hợp Người mua bảo hiểm muốn khiếu nại tổn thất toàn  bộ ước tính cho hàng hoá được bảo hiểm thì họ phải gửi thông báo từ bỏ hàng cho Người bảo hiểm. Nếu không thực hiện theo quy định  này thì tổn thất được giải quyết theo hình thức bồi thường tổn thất bộ phận.

Thông báo từ bỏ hàng hóa tổn thất

Thông báo từ bỏ hàng phải làm thành văn bản và trong mọi trường hợp phải cho biết ý định của Người được bảo hiểm là từ bỏ không điều kiện mọi quyền lợi về hàng hoá được bảo hiểm cho Người bảo hiểm.

bồi thường tổn thất hàng hóa,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển,rủi ro trong bảo hiểm hàng hải

Trường hợp thông báo từ bỏ hàng được gửi theo đúng quy định thì quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm không bị phương hại bởi Người bảo hiểm từ chối chấp nhận từu bỏ hàng. Khi thông báo từ bỏ hàng đã được chấp nhận thì việc từ bỏ hàng không còn thay đổi khác được.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa không có hiệu lực đối với lợi ích của người chuyên chở, ngưòi nhận uỷ thác hàng hoá hay người bảo hiểm cháy.

Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong những tình huống có thể chủ động và Người bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường cho những vụ tổn thất phát sinh do Người được bảo hiểm không hoàn thành nghĩa vụ đó.

Quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa của Người được bảo hiểm hàng hóa sẽ hết hiệu lực sau hai năm kể từ ngày phát sinh quyền đó.

Tư vấn thêm bồi thường tổn thất hàng hóa liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bồi thường tổn thất hàng hóa thế nào?

Trả lời: Bồi thường theo tổn thất thực tế tối đa bằng giá trị của lô hàng mua bảo hiểm.

⭐️ Quy trình bồi thường tổn thất hàng hóa?

Trả lời: Tổn thất- Giám định-Bồi thường: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm cả nước.

2 thoughts on “Bồi thường tổn thất hàng hóa

  1. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa pjico – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa đường biển – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *