Bồi Thường

bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Xin giới thiệu quy trình bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng tại Bảo hiểm Petrolimex- PJICO. Quy trình này đang áp dụng chung cho toàn hệ thống 61 chi nhánh tại 63 tỉnh thành phố. Quy trình này tuân theo bộ

Bồi thường bảo hiểm con người

Giới thiệu quy trình Bồi thường bảo hiểm con người nói chung đang áp dụng tại Bảo hiểm Petolimex. Hàng năm số tiền chi trả cho bồi thường bảo hiểm con người của chúng tôi lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bồi thường bảo hiểm ô tô

Quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô này áp dụng cho cả loại hình bảo hiểm vật chất xe ô tô và bảo hiểm xe ô tô bắt buộc. Về nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả các công ty bảo hiểm. Cho nên dù bạn

Bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Giới thiệu thông tin chi tiết về bồi thường bảo hiểm cháy nổ nói chung của Bảo hiểm Petrolimex. Quy trình bồi thường này áp dụng cho các loại hình bảo hiểm tài sản khác như bảo hiểm hỏa hoạn và các