Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

2169 Lượt xem

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là gì và phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng của Bảo hiểm Petrolimex- PJICO cụ thể ra sao vui lòng tham khảo nội dung bài viết này.

bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không,bảo hiểm trách nhiệm,bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Căn cứ vào các  điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ và các hạn mức trách nhiệm nêu trong Đơn bảo hiểm và Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm kèm theo, trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm và Bản kê khai của Người được Bảo hiểm đồng ý trả phí bảo hiểm cho CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX – PJICO (Sau đây gọi là PJICO)  sẽ  bồi thường cho Người được Bảo hiểm:

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công công:

Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.

1.1       những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)

1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản,

phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục “Mô tả rủi ro” ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;

Tham khảo thêm: Những loại trừ bảo hiểm trách nhiệm công cộng

bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không,bảo hiểm trách nhiệm,bảo hiểm trách nhiệm công cộng
rubber stamp with inscription INSURANCE

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.

2.2       đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm trách nhiệm này;

Giới hạn bồi thường bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Với điều kiện là trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các tổn thất về người và về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng

bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không,bảo hiểm trách nhiệm,bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Trong trường  hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, bảo hiểm petrolimex sẽ bồi thường hoàn cho đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm trách nhiệm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm.

Điều kiện chung của bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Đơn bảo hiểm và Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm này sẽ được đọc cùng với nhau như là một hợp đồng và mọi từ hay cụm từ được gán một nghĩa đặc biệt ở bất cứ phần nào của Đơn bảo hiểm hay Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm này vẫn sẽ mang ý nghĩa như vậy dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của toà án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho bảo hiểm PJICO khi nhận được.

Tham khảo thêm: hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm thì Người được bảo hiểm không được từ chối trách nhiệm, không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại, PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh người được bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu bảo hiểm Petrolimex yêu cầu.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Quy định về bảo hiểm trùng của bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong Đơn bảo hiểm cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tuỳ theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố đó trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.

Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này có một Đơn bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm cho rủi ro đó hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường cho phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.

Tham khảo thêm: Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, bảo hiểm Petrolimex hoặc được uỷ quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ diểm nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này hoặc nơi xảy ra thương tật ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian  hợp lý, và Người được bảo hiểm phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Quy định về hủy hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại có thể dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này.

PJICO có thể huỷ bỏ Đơn bảo hiểm này vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư bảo đảm gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo qui định nêu trong điều 8 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

Nếu phí bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này được tính trên cơ sở ước tính của Người được bảo hiểm, thì Người được bảo hiểm phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó và cho phép bảo hiểm Petrolimex bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra các ghi chép đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức phí tối thiểu qui định trong Đơn bảo hiểm.

Tranh chấp liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Mọi tranh chấp phát sinh từ Đơn bảo hiểm này sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thoả thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho hai trọng tài viên quyết định, mỗi bên chỉ định một trọng tài trong vòng một tháng sau khi nhận được yêu cầu của bên kia, hoặc nếu các trọng tài viên không thoả thuận được với nhau thì vấn đề tranh chấp sẽ được chuyển cho một trọng tài hoà giải quyết định. Trọng tài hoà giải do các trọng tài viên cùng chỉ định bằng văn bản trước khi đưa ra xét xử. Trọng tài hoà giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ toạ cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với bảo hiểm PJICO.

Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo Đơn bảo hiểm này và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo Đơn bảo hiểm này nữa.

Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung  của Đơn bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO trong việc bồi thường cho Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này./.

#6.Tư vấn thêm bảo hiểm trách nhiệm công cộng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không ?

Trả lời: Không có quy định của nhà nước nào bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Tuy nhiên, để bảo đảm trước rủi ro mọi người nên mua loại bảo hiểm này.

⭐️ Bảo hiểm PJICO có kinh nghiệm bảo hiểm trách nhiệm công cộng này không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex- PJICO có kinh nghiệm hơn 26 năm từ năm 1995.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *