Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

5994 Lượt xem

Công ty bảo hiểm suất ăn công nghiệp sẽ thay mặt cho công ty cung cấp suất ăn công nghiệp bồi thường cho người sử dụng suất ăn, thực phẩm, sản phẩm nói chung bị ngộ độc, chi phí y tế, tử vong. Việc này không ai mong muốn nhưng thực tế vẫn rất nhiều vụ việc xảy ra. Việc mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp sẽ giúp công ty cung cấp sản phẩm suất ăn công nghiệp yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh.

bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp 

Phạm vi bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

Xem: Quy-tac-bao-hiem-trach-nhiem-san-pham.pdf

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:

Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

Những tổn thất bất ngờ về tài sản

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp;

  Tính Phí Bảo Hiểm

  Mời tham khảo thêm: Các loại trừ bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng :

  mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

  phải chi ra với sự đồng ý của Bảo hiểm Petrolimex bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm suất ăn công nghiệp này;

  Mời tham khảo thêm : Bảo hiểm ngộ độc bánh trung thu

  Mức trách nhiệm bảo hiểm

  Ai phải mua bảo hiểm suất ăn ?

  Như đã giới thiệu phần đầu, Công ty cung cấp sản phẩm, suất ăn sẽ phải mua bảo hiểm cho sản phẩm của mình để khi người sử dụng sản phẩm ( bên thứ 3- người sử dụng suất ăn ) bị ngộ độc thì Bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ đứng ra bồi thường lại cho người bị nạn.

  ai phải mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp
  ai phải mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Mức trách nhiệm là số tiền đền bù tối ta khi có ngộ độc xảy ra tính trên/ vụ hoặc tổng mức đền bù / năm của hợp đồng bảo hiểm. Mức trách nhiệm này có thể là 500 triệu, 1,000,000,000 hay 2,000,000,000 VNĐ hay 10,000,000,000 VNĐ… tùy theo yêu cầu của từng bên mua tương đương với từng quy mô khác nhau.

  Xem thêm: Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

  Tuy nhiên, trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt  quá hạn mức bồi  thường được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp đối với một sự cố  phát sinh trong suốt thời hạn được bảo  hiểm, trách  nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức  trách nhiệm quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp / hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Trong trường hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi hoàn cho người đại diện theo quy định của pháp luật của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm

  Các điều kiện bảo hiểm

  Quy tắc bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Thông báo tổn thất bằng văn bản

  Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm suất ăn công nghiệp này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho Bảo hiểm Petrolimex khi nhận được.

  Mời tham khảo thêm: Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Thỏa thuận dưới sự chứng kiến của PJICO

  Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO thì Người được Bảo hiểm không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại. PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được bảo hiểm suất ăn công nghiệp khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố này trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.

  Bảo hiểm suất ăn công nghiệp trùng

  Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp này có một bộ hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.

  Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, Bảo hiểm Petrolimex hoặc nhân viên được ủy quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo bộ hợp đồng bảo hiểm hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được bảo hiểm suất ăn công nghiệp phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Người được Bảo hiểm phải gửi ngay thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex về bất cứ sự thay đổi nào đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại so với thời điểm làm Giấy yêu cầu bảo hiểm.

  Người được bảo hiểm suất ăn công nghiệp cần :

  Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái không tốt hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.

  PJICO có thể huỷ bỏ giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông   báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, Bảo hiểm Petrolimex sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Phí bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Nếu phí bảo hiểm của giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm, thì Người được Bảo hiểm phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO có yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và Bảo hiểm Petrolimex sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghệp

  Mọi tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thỏa thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hòa giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Nếu Bảo hiểm Petrolimex từ chối trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm suất ăn công nghiệp về khiếu nại nào đó theo bộ Hợp đồng bảo hiểm và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nữa.

  Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Quy tắc bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp này./.

  bao hiem suat an cong nghiep, bảo hiểm suất ăn công nghiệp là gì,bảo hiểm suất ăn,mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Tình hình ngộ độc thực phẩm 2020

  Riêng năm 2020, tính đến ngày 31/5, toàn quốc đã ghi nhận 48 vụ ngộ độc thực phẩm làm hơn 870 người mắc, 824 người nhập viện điều trị và 22 người tử vong. 

  lưu ý về bảo hiểm suất ăn công nghiệp
  lưu ý về bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Đối với các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp, từ năm 2010 đến năm 2019, cả nước ghi nhận 149 vụ với 10.847 người mắc, 9.889 người nhập viện. Trung bình mỗi năm xảy ra 15 vụ với 1.135 người mắc và 1.084 người nhập viện.

  Bạn đã hiểu rõ về ngộ độc thực phẩm ?

  Các loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng làm thức ăn có nguồn gốc khác nhau càng làm tăng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Vậy bạn đã biết được những thông tin gì về vấn đề này.

  Bạn đã hiểu rõ về ngộ độc thực phẩm
  Bạn đã hiểu rõ về ngộ độc thực phẩm

  triệu chứng khi bị ngộ độc thực phẩm

  triệu chứng khi bị ngộ độc thực phẩm

  Đó là tình trạng mất nước nghiêm trọng của cơ thể khi bị tiêu chảy và đi vệ sinh nhiều lần.

  Xử lý nhanh khi bị ngộ độc suất ăn công nghiệp

  Chúng ta đều biết khi người bị ngộ độc thức ăn sẽ liên tục bị nôn, ói dẫn đến cơ thể bị mất cân bằng điện giả, thiếu nước. Điều quan trọng nhất khi giúp đỡ người bị ngộ độc thực phẩm là giữ cho họ không bị mất quá nhiều nước. việc mất nước sẽ khiến người bệnh mệt mỏi hơn và kéo dài thời gian bình phục.  Bạn nên tập thói quen uống nhiều nước ngay từ bây giờ để góp phần giúp cơ thể có thể chịu đựng tốt nếu chẳng may trải qua một cơn ngộ độc.

  xu-ly-khi-bi-ngo-doc-suat-an-cong-nghiep

  Cơ thể chúng ta luôn cần một lượng nước lớn để trao đổi chất. Chúng ta ai cung biết cơ thể ta hơn 70% là nước nhưng thường chúng ta lại hay quên tiếp đủ lượng nước cho cơ thể của mình.

  Những người ngộ độc suất ăn công nghiệp thường bị tiêu chảy nhiều, bị đi liên lục thì nên cho uống nước muối sinh lý đây là loại muối dễ tìm ở các hiệu thuốc tây. Nếu bệnh nhân có bệnh sỏi thận thì nên tham khảo ý kiến dược sĩ, bác sĩ trước khi uống vì nước muối sinh lý lại không tốt cho những người bị bệnh sỏi.

  Sau khi tình trạng ngộ độc đỡ dần, để đẩy nhanh sự hồi phục cơ thể sớm trở lại trạng thai bình thường, người bị ngộ độc thực phẩm nên:

  – Ăn những bữa ăn nhỏ

  – Dùng các loại thực phẩm dễ tiêu như cháo, súp

  – Nghỉ ngơi nhiều

  – Tránh xa bia rượu, cà phê, chất kích thích

  Nếu tình trạng mất nước ở người bị ngộ độc suất ăn trở nên nghiêm trọng với các triệu chứng: chóng mặt, mờ mắt, không thể đi ngoài dù rất đau bụng thì bạn cần được đưa tới bệnh viện ngay. Đây là những trường hợp bị ngộ độc nặng, hoặc trong suất ăn có nhiều chất nguy hiểm gây hại cho cơ thể.

  Tại đó, các bác sĩ sẽ truyền dịch cho bạn và theo dõi sức khỏe của bạn cho tới khi các triệu chứng trên đỡ dần.

  Ngộ độc suất ăn công nghiệp tại hải phòng

  1:55:05 PM

  Thông tin phóng viên nhận được, Tối 20/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tiếp nhận gần 30 công nhân Công ty TNHH Chilisin Việt Nam có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, một số ít bị mẩn ngứa, nổi mề đay. Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cũng tiếp nhận 19 bệnh nhân có biểu hiện tương tự. Các công nhân bắt đầu xuất hiện biểu hiện bất thường khoảng 1 tiếng sau bữa ăn ca các suất ăn công nghiệp tại công ty.

  ngo-doc-suat-an-cong-nghiep-tai-hai-phong

  Sau khi được tiếp nhận và điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng và Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, đến 23 giờ cùng ngày, sức khỏe các công nhân đã ổn định. Và sau đó bệnh viện đã quyết định cho toàn bộ 49 công nhân này được xuất viện./.

  Theo lời từ những công nhân này, họ cùng ăn cơm suất ăn công nghiệp tại công ty sau đó thì vụ việc xảy ra. Đơn vị cung cấp thực phẩm, nấu ăn cho Công ty TNHH Chilisin là một doanh nghiệp có trụ sở tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

  Cả nước xảy ra 43 vụ ngộ độc thực phẩm trong 10 tháng năm 2022

  7:12:15 AM 11/11/2022

  Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 10-2022, cả nước đã xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, 37 người bị ngộ độc (tăng 1 vụ ngộ độc và tăng 15 người bị ngộ độc so với tháng 9).

  Như vậy, tính chung trong 10 tháng năm 2022, cả nước xảy ra 43 vụ ngộ độc thực phẩm, 581 người bị ngộ độc, trong đó có 11 người tử vong.

  Để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm cần tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm.

  bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-2023
  bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-2023

  Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, như:

  Quy định điều kiện cơ sở trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất; quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm…

  Đối với người tiêu dùng cần được hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua và sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

  148 học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc

  1:47:54 PM 11/18/2022

  Khánh HòaTrưa 18/11/2022, Sở Y tế ghi nhận 148 học sinh bán trú trường Ischool được đưa vào bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau bữa trưa có cơm, thịt gà luộc xé sợi, sốt (làm từ trứng và dầu ăn).

  Trường Ischool có hơn 900 học sinh bán trú. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, sau bữa trưa 17/11/2022, hàng loạt em bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt.

  Ngay sau đó các cháu được đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện 22/12, Vinmec, Sài Gòn Nha Trang. Tính đến trưa 18/11/2022, 4 bệnh viện đã tiếp nhận 148 học sinh. Hiện, sức khỏe các em ổn định.

  Sở Y tế và các đơn vị liên quan đang cập nhật số học sinh nhập viện.

  Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, 44 học sinh (6-17 tuổi) nhập viện với biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm. 6 em đã xuất viện, còn lại phải điều trị nội trú nhưng đã tạm ổn và đang được theo dõi kỹ.

  mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-2023
  mua-bao-hiem-suat-an-cong-nghiep-2023

  Một phụ huynh có con học lớp 2, cho biết lớp con chị có gần 40 học sinh, khoảng một nửa xuất hiện triệu chứng sau bữa trưa có bánh mì, cơm, rau và gà chiên.

  Theo thầy Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường, mẫu thức ăn trưa và xế ngày 17/11/2022 đã gửi đến Trung tâm Y tế kiểm định, tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Lãnh đạo trường cũng đến bệnh viện thăm và hỗ trợ học sinh.

  Ông Lê Đình Thuần, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu nhà trường phối hợp phụ huynh và cơ sở y tế chăm sóc, điều trị các cháu; không để tình trạng xấu thêm.

  Hiện, Sở Y tế chưa ghi nhận hết số học sinh nghi bị ngộ độc do có thể nhiều em không vào viện. Nguồn vnexpress

  Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

   

  ⭐️ Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất hoặc hotline 0932377138.

  ⭐️ Giá Bảo hiểm suất ăn công nghiệp bao nhiêu ?

  Trả lời: Phụ thuộc vào mức bồi thường vui lòng liên hệ ngày 0932377138 để được báo giá cụ thể.

  ⭐️ Bảo hiểm PJICO có tốt không ?

  Trả lời: Bảo hiểm PJICO khá uy tín thành lập và hoạt động từ 1995 đến nay.

  8 thoughts on “Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *