Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

2536 Lượt xem

Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác sẽ mở rộng để bồi thường cho những hư hại đối với kính tấm gây ra do nứt vỡ kính hoặc sử dụng hoá chất một cách vô tình hay ác ý. Ngoài ra còn nhiều điều khoản bổ sung khác bạn có thể tham khảo đưa vào hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng của mình.

Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác
Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Điều khoản về bảo hiểm khác

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này không bảo hiểm  cho những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bất cứ hợp đồng bảo hiểm nào khác, dù cho có trước hay sau ngày Đơn bảo hiểm này có hiệu lực, trực tiếp hay gián tiếp bảo hiểm cho những tài sản được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này, và công ty bảo hiểm sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường cho phần giá trị vượt quá phạm vi bồi thường của các hợp đồng bảo hiểm khác đó.

Tham khảo thêm: bảo hiểm nhà xưởng 2022

Điều khoản về quyền lợi khác

Nếu Người được bảo hiểm nhà xưởng có nghĩa vụ phải bảo hiểm cho quyền lợi của bất kỳ người nào hay bất kỳ tổ chức nào có quyền lợi đối với bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào, Người bảo hiểm  sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm và người hoặc tổ chức đó như thể có từng Đơn bảo hiểm riêng biệt được cấp ra cho mỗi bên. Tuy nhiên:

(a)Người bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho người hoặc tổ chức nào mà quyền lợi của họ chưa được khai báo cho Người bảo hiểm vào thời điểm chi trả bồi thường; và

(b)Trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO sẽ không tăng lên quá số tiền có thể phải chi trả theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này như trường hợp Điều khoản bảo hiểm này chưa được áp dụng.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia

Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác
Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Điều khoản về địa điểm khác

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng bồi thường cho tài sản được bảo hiểm (chỉ các hạng mục lưu kho) khi đang đặt tại cơ sở của các nhà thầu phụ trong lãnh thổ Việt Nam với giới hạn bồi thường tối đa theo quy định cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, trên cơ sở luôn luôn tuân theo các điều khoản, điều kiện, điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm này.

Tham khảo thêm: Ai bán bảo hiểm nhà xưởng và bán ở đâu 2022 ???

Điều khoản về công trình phụ ngoại vi

Phạm vi bảo hiểm cho hạng mục Tòa nhà theo Điều khoản Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được hiểu là bao gồm đường hầm, tường, cổng ra vào, hàng rào, các tòa nhà phụ bên ngoài, các phần mở rộng, cơi nới, công trình phụ, cầu thang bên ngoài, hệ thống cung cấp nhiên liệu, khung thép và bể chứa trong khu vực được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm áp dụng cho hạng mục “Tài sản bên trong” cũng sẽ bao gồm cả những tài sản bên trong của từng Tòa nhà nêu trên.

Các bên đồng ý và hiểu rằng việc bảo hiểm cho tất cả các hạng mục nêu trên (tường, cổng ra vào, hàng rào,…) cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Đơn bảo hiểm này.

Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác
Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Điều khoản về cây trồng, thảm cỏ và bụi cây bên ngoài/ điều khoản tổn thất hay thiệt hại đối với công trình phong cảnh kiến trúc

Đơn bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm cho tổn thất đối với các hạng mục  phong cảnh bao gồm: cây trồng, thảm cỏ và cây cảnh, kể cả các chi phí hợp lý trong việc dọn sạch hoặc sửa chữa cống, rãnh, ống nước, bồn chứa hoặc các thiết bị cố định gây ra bởi Hỏa hoạn, Sét, Nổ và Máy bay rơi (FLEXA).

Luôn với điều kiện trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO sẽ không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà xưởng 2022 bắt buộc

Điều khoản về tài sản ngoài trời

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng bảo hiểm cho tổn thất đối với hàng rào, thiết bị thu phát sóng truyền thanh và truyền hình (bao gồm đĩa nhận sóng vệ tinh), bảng hiệu đặt bên ngoài tòa nhà, kể cả chi phí dọn dẹp hiện trường gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này. Trách nhiệm của Người bảo hiểm theo Điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng. Mức giới hạn này áp dụng cho mỗi vụ tổn thất, bất kể số lượng hạng mục bị tổn thất trong sự cố đó.

Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác
Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Điều khoản về tài sản lưu trữ ngoài địa điểm bảo hiểm

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho các tài sản được bảo hiểm (không phải là các hang mục lưu kho) đặt tạm thời tại bất kỳ địa điểm nào trong lãnh thổ Việt Nam mà Người được bảo hiểm không sở hữu, thuê hoặc sử dụng. Cam kết rằng các tòa nhà này phải có cấu trúc bằng bê tông vững chắc loại 1 và phải có phương pháp bảo vệ an toàn thích hợp.

Trách nhiệm tối đa của Bảo hiểm Petrolimex theo Điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về giá trị thay thế mới

Đặc biệt, nếu Phần bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh hoặc Đơn bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh có hiệu lực thì Đơn hoặc Phần bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh đó sẽ không bảo hiểm cho các khiếu nại đòi bồi thường liên quan đến gián đoạn kinh doanh phát sinh từ tổn thất  vật chất đối với tài sản được bảo hiểm theo Điều khoản này.

Với điều kiện là các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này vẫn phải được tuân thủ.

Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác
Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác

Điều khoản về đôi và bộ

Đối với những tài sản được bảo hiểm tồn tại ở dạng đôi hoặc bộ, Trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm PJICO sẽ không vượt quá giá trị của bất kỳ bộ phận hoặc các bộ phận bị tổn thất  mà không cần phải tham chiếu đến bất kỳ giá trị đặc biệt nào có thể có của các hạng mục đó khi chúng ở dạng đôi hoặc bộ, cũng như không chịu trách nhiệm bồi thường nhiều hơn  phần giá trị  bảo hiểm được tính theo tỉ lệ của đôi hoặc bộ đó.

Điều khoản về đôi và bộ/ bồi thường sự giảm giá trị tương ứng

Khi xảy ra tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm, Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ bảo hiểm cho sự giảm giá trị là hậu quả từ tổn thất đó của các bộ phận cấu thành hoặc phần còn lại chưa bị hư hại của sản phẩm  khi chúng được bán như các đơn vị riêng lẻ hoặc được bán theo đôi, theo bộ hoặc theo các loại kích cỡ hay màu sắc khác nhau.

Điều khoản về thanh toán bồi thường tạm ứng

Các bên đồng ý rằng tại mỗi giai đoạn được hai bên thỏa thuận trên cơ sở yêu cầu của Người được bảo hiểm, Bảo hiểm PJICO sẽ thanh toán tạm ứng cho Người được bảo hiểm để bồi thường cho những tổn thất thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm này, với điều kiện tổng số tiền đã chi trả trong những lần tạm ứng sẽ được đối trừ vào số tiền bồi thường được chấp thuận cuối cùng để giải quyết cho yêu cầu đòi bồi thường đó.

Giới hạn: 50% tổn thất ước tính

Điều khoản về  sự cho phép đối với ngôi nhà bỏ trống

Hiệu lực bảo hiểm không bị chấm dứt khi phát sinh sự ngừng hoạt động hoặc tình trạng bỏ không, không sử dụng của khu vực được bảo hiểm trong khoảng thời gian lớn hơn 60 ngày liên tiếp (trong thời hạn bảo hiểm) với điều kiện là các trang bị chữa cháy tại đó vẫn được duy trì và Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Bảo hiểm Petrolimex bằng văn bản về giai đoạn bỏ không, ngừng hoạt động, hoặc không sử dụng  trong vòng 60 ngày liên tiếp đó.

Điều khoản nứt vỡ kính tấm

Các bên ghi nhận và thoả thuận rằng Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ mở rộng để bồi thường cho những hư hại đối với kính tấm gây ra do nứt vỡ kính hoặc sử dụng hoá chất một cách vô tình hay ác ý, trên cơ sở tuân theo những điều kiện đặc biệt sau.

Những điều kiện đặc biệt:

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

Nứt vỡ gây ra do hành động chủ ý hoặc có sự thông đồng với Người được bảo hiểm

Hư hại đối với khung hoặc hệ thống dưới bất cứ hình thức nào.

Chi phí di dời hoặc thay thế bất cứ đồ vật cố định hoặc chướng ngại vật nào khác.

Kính đã bị rạn nứt hoặc có khuyết tật từ trước , trừ khi đã khai báo trước về tình trạng như vậy.

Thuật ngữ “Nứt vỡ” sẽ không bao gồm bất cứ sự biến dạng hoặc hư hại nào ngoài những vết nứtđược phát triển trên suốt toàn bộ bề dầy của tấm kính.

Và với điều kiện các Điều kiện, Điều khoản và các điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm này vẫn phải được tuân thủ.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản về loại trừ ô nhiễm/nhiễm bẩn

Bộ Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này không bao gồm những Thiệt hại gây ra do sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những phá hủy hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do

Ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm, hoặc

Bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này cũng không bao gồm bất kỳ trách nhiệm liên quan đến việc thanh lý hoặc bán phá giá các nguyên liệu hoặc vật liệu phế thải.

Điều khoản mở rộng các hạng mục tài sản di động (trong phạm vi lãnh thổ việt nam)

Các bên đồng ý và hiểu rằng ngoài việc tuân thủ các điều kiện, điều khoản, loại trừ và các quy định cũng như các mở rộng của đơn bảo hiểm này, phạm vi của Đơn/Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mở rộng bao gồm cả các tổn thất đối với thiết bị máy tính xách tay (theo danh mục cụ thể trong Đơn bảo hiểm) khi được đặt cố định hoặc trong quá trình di chuyển tại bất cứ địa điểm nào trong lãnh thổ Việt Nam.

Các bên ghi nhận và đồng ý rằng đơn bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho những tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm do trộm cướp như hậu quả của việc đột nhập đã xảy ra trong thực tế có kèm theo việc sử dụng  bạo lực.

Bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp sau:

Tổn thất  do bất kỳ nguyên nhân nào trong khi các tài sản trên được lắp đặt hoặc chuyên chở trên máy bay, các thiết bị hàng không hoặc phương tiện giao thông đường thủy.

 Mất mát không giải thích được hoặc biến mất bí ẩn.

Mất mát hoặc Thiếu hụt được phát hiện khi kiểm kê

Mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ gian lận hoặc không trung thực của nhân viên, đại lý hoặc người làm công của Người được bảo hiểm

Thiếu hụt do sai sót hoặc nhầm lẫn

Tổn thất là hậu quả trực tiếp của những tác động liên tục  do quá trình hoạt động gây ra như hao mòn tự nhiên, rỗ bề mặt, xói mòn, ăn mòn, tạo vảy, xuống cấp, hư hỏng dần dần theo thời gian, giảm giá trị, hỏng hóc cơ khí, tự bốc cháy, hỏng hóc về điện hoặc các sự cố chập mạch hoặc trục trặc khác về điện, sâu bọ, bất kỳ quá trình nào liên quan đến việc làm sạch, nhuộm, sửa chữa hoặc khôi phục hoặc tác động của các điều kiện ánh sáng, không khí hoặc khí hậu (trừ sét),

Tổn thất gây ra bởi sai sót hoặc các khuyết tật đã có tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Đơn bảo hiểm trong phạm vi nhận biết của Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm, cho dù công ty bảo hiểm đã được biết về những sai sót hay khuyết tật đó hay không.

Tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi sự ngừng trệ hay gián đoạn của các dịch vụ hoặc hệ thống cung cấp điện, nước, khí đốt

Tổn thất đối với hồ sơ, phim nhựa, băng ghi âm ngoại trừ do hỏa hoạn hoặc trộm cắp (và chỉ áp dụng theo giá trị như là vật liệu chưa sử dụng)

Tổn thất đối với các hạng mục tài sản được bảo hiểm do thất lạc và không có người trông coi ngoại trừ tài sản được để trong xe cơ giới có khóa an ninh.

Bất kỳ chi phí nào phát sinh trong quá trình bảo trì các hạng mục tài sản được bảo hiểm, và loại trừ này cũng áp dụng đối với các bộ phận thay thế trong quá trình bảo trì

Tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm mà nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật hoặc theo hợp đồng.

Tổn thất phát sinh từ việc phá hủy, tịch thu, tạm giữ hoặc trưng dụng bởi hải quan hoặc các cơ quan có thẩm quyền để thu giữ hoặc bán theo quy định của pháp luật hoặc do từ bỏ  tài sản

Tổn thất hậu quả hoặc trách nhiệm pháp lý dưới mọi hình thức

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Tư vấn thêm Bảo hiểm nứt vỡ kính tấm và quyền lợi khác và nhiều điều khoản bổ sung khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua thêm điều khoản thay thế mới này có thêm phí không?

Trả lời: Không. nhưng chỉ áp dụng cho tài sản mới (5 năm).

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *