Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm cần biết những gì ?

2402 Lượt xem

Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm là loại hình bảo hiểm bồi thường cho những thiệt hại về người sau khi người đó sử dụng các sản phẩm như thực phẩm, đồ uống…Người mua bảo hiểm này là người sản xuất ra  các sản phẩm đó như thực phẩm, suất ăn.

Nội dung bài viết

Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm là gì ?

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham
bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số: 61/2010/QH12 được Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010.

Xem thêm: Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Căn cứ Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ/TSC/TGĐ ngày 27/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Phạm vi bảo hiểm ngộ độc thực phẩm là gì ?

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:

thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

những tổn thất bất ngờ về tài sản

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định;

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Xem: Quy-tac-bao-hiem-trach-nhiem-san-pham.pdf

Các điểm loại trừ bảo hiểm ngộ độc thực phẩm ?

Loại trừ rủi ro khủng bố

Trong phạm vi áp dụng của Điều khoản này, “hành động khủng bố” có nghĩa là một hành động, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn của việc sử dụng bạo lực và/hoặc đe dọa sử dụng bạo lực của bất kỳ người hoặc nhóm người nào, cho dù hành động một cách đơn độc hoặc nhân danh hay có liên quan đến bất kỳ tổ chức hay chính phủ nào, được thực hiện nhằm các mục đích chính trị, tôn giáo, hệ tư tưởng hoặc các mục đích tương tự, bao gồm cả ý định gây ảnh hưởng đến chính quyền và/hoặc đặt công chúng hoặc bất kỳ bộ phận nào của công chúng trong nỗi sợ hãi.

Xem thêm: Bảo hiểm ngộ độc bánh trung thu

Điều khoản này cũng loại trừ các tổn thất hay bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện nhằm kiểm soát, ngăn ngừa, trấn áp bất kỳ  hành động khủng bố nào hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện theo bất kỳ cách thức nào có liên quan đến hành động khủng bố đó.

Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản này được nhận thấy là không có hiệu lực hoặc không thể thi hành được, các phần còn lại sẽ vẫn được giữ nguyên đầy đủ tính hiệu lực.

Loại trừ chiến tranh, nội chiến

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này không bao gồm trách nhiệm pháp lý do được bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, phát sinh từ hoặc là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong tỏa, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hóa, tiêu hủy hoặc thiệt hại tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan công quyền địa phương.

Loại trừ hạn chế và cấm vận thương mại

Điều khoản này quy định rằng,  không có bất cứ nhà bảo hiểm (hoặc nhà tái bảo hiểm) nào được quyền cung cấp bảo hiểm và không có bất cứ nhà bảo hiểm (hoặc nhà tái bảo hiểm) nào phải chịu trách nhiệm chi trả bất cứ khiếu nại, hay yêu cầu bồi thường  theo hợp đồng/ Hợp đồng bảo hiểm này nếu như nhà bảo hiểm (hoặc nhà tái bảo hiểm) khi thực hiện bồi thường theo hợp đồng (Hợp đồng bảo hiểm này), vi phạm:

(i) các nghị quyết hay quy định trừng phạt, hạn chế hoặc cấm vận  kinh tế của Liên Hợp Quốc hoặc (ii) các luật lệ hoặc quy định về luật, liên quan đến trừng phạt, hạn chế và cấm vận kinh tế,  áp dụng đối với nhà bảo hiểm (tái bảo hiểm).

Loại trừ rủi ro an ninh mạng

Dù cho có bất kỳ quy định nào trái ngược trong hợp đồng bảo hiểm này, hợp đồng bảo hiểm sẽ loại trừ mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, chi phí hoặc chi phí khác dù có tính chất như thế nào, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, góp phần vào, kết quả từ, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

bất kỳ mất mát hoặc thay đổi hoặc thiệt hại hoặc giảm chức năng, tính khả dụng hoặc sự vận hành của hệ thống máy tính, trừ khi tuân theo các quy định của khoản 2 điều này;

bất kỳ trường hợp mất khả năng sử dụng, giảm chức năng, sửa chữa, thay thế, phục hồi hoặc tái lập bất kỳ Dữ liệu nào, bao gồm bất kỳ số tiền nào liên quan đến giá trị của dữ liệu đó;

Tùy thuộc vào các điều khoản, điều kiện và loại trừ khác có trong hợp đồng bảo hiểm này, hợp đồng bảo hiểm sẽ bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm gốc và bất kỳ tổn thất gián đoạn nào phát sinh từ đó.

Xem thêm: Các loại trừ bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Nó được hiểu và đồng ý rằng bất kỳ Hệ thống máy tính nào sẽ không được coi là đã duy trì thiệt hại vật chất chỉ do sự tồn tại của bất kỳ khiếm khuyết, tham nhũng, giảm chức năng hoặc không thể truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành Hệ thống Máy tính đó.

Định nghĩa trong bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Hệ thống Máy tính có nghĩa là bất kỳ máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống truyền thông, thiết bị điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị có tích hợp bộ vi xử lý), máy chủ, đám mây hoặc bộ vi điều khiển bao gồm bất kỳ hệ thống tương tự nào hoặc bất kỳ cấu hình nào của hệ thống nói trên và bao gồm mọi đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị kết nối mạng hoặc thiết bị sao lưu.

bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham
bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham

Dữ liệu có nghĩa là thông tin, dữ kiện, khái niệm, mã hoặc bất kỳ thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào được ghi lại hoặc được truyền tải dưới dạng được hệ thống máy tính sử dụng, truy cập, xử lý, truyền tải hoặc lưu trữ.

Tổn thất gián đoạn có nghĩa là gián đoạn kinh doanh của chính doanh nghiệp được bảo hiểm hoặc gián đoạn kinh doanh của khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc bất kỳ tổn thất do hậu quả nào khác.

Mời tham khảo thêm: Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Hồ sơ khiếu nại bồi thường bảo hiểm ngộ độc thực phẩm :

Văn bản khiếu nại đòi bồi thường của bên thứ ba bị thiệt hại

Thông báo tổn thất, khiếu nại của người được bảo hiểm gửi cho Bên bảo hiểm

Biên bản về sự cố gây thiệt hại cho bên thứ ba

Biên bản giám định thiệt hại hoặc Biên bản xác nhận về thiệt hại

Các tài liệu, chứng từ liên quan đến tới việc khắc phục sự cố

Biên bản hòa giải giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại

Phán quyết của tòa án hoặc trọng tài về giải quyết trách nhiệm dân sự giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại (nếu có)

Các giấy tờ chứng minh về số tiền hay giá trị hiện vật đã bồi thường cho bên thứ ba

Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến sự cố tổn thất theo yêu cầu của Bên bảo hiểm.

bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham
bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm nộp hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường đầy đủ và hợp lệ cho Bên bảo hiểm, Bên bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất cho Người được bảo hiểm.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đã khắc phục được cơ bản các vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế, bổ sung một số hành vi còn thiếu, không cụ thể, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính so với Nghị định 178/2013/NĐ-CP;

Xem thêm: Những vụ ngộ độc thực phẩm gần đây

Quy định hình thức xử phạt chính là phạt tiền, không quy định hình thức cảnh cáo; Nghị định quy định nhiều hành vi vi phạm bị xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn…

Đây được xem là những quy định cần thiết nhằm siết chặt hơn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Mức xử phạt liên quan đến ngộ độc thực phẩm

 Cụ thể: Nghị định 115/2018/NĐ-CP bổ sung và nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm về điều kiện cơ sở, kiến thức và thực hành của người sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; ví dụ như kinh doanh dịch vụ ăn uống:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay;

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi cống rãnh thoát nước thải trong khu vực chế biến bị ứ động, không che kín hoặc dụng cụ thu gom rác không có nắp đậy;

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng và đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động từ 01 đến 03 tháng đối với hành vi chủ cơ sở không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

Mức phạt tiền cụ thể liên quan đến ngộ độc thực phẩm

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động từ 01 đến 03 tháng đối với  hành vi sử dụng người đang mắc các bệnh mà theo quy định của pháp luật không được tham gia trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Đối với chủ cơ sở có hành vi chế biến thực phẩm không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, nghị định quy định xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp gây ngộ độc từ 01 đến 04 người;

Xử phạt 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp gây ngộ độc từ 05 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động từ 01 đến 03 tháng…

 Nghị định cũng quy định rõ hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của các loại hình khác nhau, ứng với mức tiền phạt khác nhau và mức tiền phạt từ 20 đến 60 triệu đồng;  cao hơn nhiều so với quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP.

Một điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 115/2018/NĐ-CP về vi phạm quy định tự công  bố sản phẩm với các trường hợp: Không có bản tự công bố, bản tự công bố sản phẩm không đúng quy định theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP:

Mức xử phạt hành chính

Quy định mức xử phạt vi phạm hành chính lên tới 50 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm và thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả:

Ví dụ: Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng và buộc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm, buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái thế hoặc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố hoặc mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có bản tự công bố sản phẩm;

Tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; ngoài ra phải buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm;

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP cũng quy định về công tác hậu kiểm nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; qua đó, giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát tốt hơn về các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Công an đang làm việc với những người chế biến và cung cấp thức ăn

8:46:32 PM 11/20/2022

Chiều 20-11, tại buổi họp về vụ học sinh bị ngộ độc ở trường iSchool Nha Trang (Khánh Hòa), ông Phạm Hữu Bình – hiệu trưởng nhà trường – cho biết công an đang làm việc với những người chế biến và cung cấp thức ăn.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham
Ông Phạm Hữu Bình – hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang – bật khóc xin lỗi phụ huynh – Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Phạm Hữu Bình, các cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở cung cấp thức ăn, các giấy chứng nhận, sức khỏe nhân viên và thu tám mẫu thức ăn tại cơ sở này mang về Viện Pasteur Nha Trang kiểm định về mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về suất ăn, ông Bình cho hay nhà trường hợp đồng với một đơn vị cung cấp thức ăn, rồi chế biến tại trường. Hiện công an đang kiểm tra những người chế biến thức ăn, nguồn cung cấp thức ăn để điều tra nguyên nhân.

Về trường hợp một học sinh tử vong, ông Bình nói: Chúng tôi rất tiếc và thành thật chia sẻ em học sinh lớp 1 đã không qua khỏi. Thay mặt nhà trường, chúng tôi chân thành xin lỗi quý phụ huynh và nhận trách nhiệm về mình.

Nhà trường cũng cho các em học sinh nghỉ học một tuần để các em ổn định sức khỏe, đồng thời tạm dừng việc cung cấp suất ăn bán trú.

Tại cuộc họp, các phụ huynh bức xúc, yêu cầu trường iSchool Nha Trang thay đổi và tìm nhà cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn, tìm một chuyên gia về dinh dưỡng cho học sinh. Nhà trường cũng thông báo rất trễ vụ ngộ độc đến các phụ huynh học sinh làm nhiều em trở nặng, các bệnh viện quá tải, các phụ huynh không kịp trở tay.

Tôi đề nghị phía nhà trường liên hệ ngay với các bệnh viện tìm chuyên gia, mời tới Nha Trang để có phác đồ điều trị cho con tôi cũng như những học sinh khác. Phải làm rõ nguyên nhân ngộ độc vì bốn ngày rồi chưa có kết quả, một phụ huynh nói.

Ông Phạm Hữu Bình cam kết sau buổi họp sẽ đề xuất đưa bác sĩ có chuyên môn ở các nơi về Nha Trang chăm sóc, điều trị cho học sinh ở bệnh viện và trong ngày mai các bác sĩ sẽ có mặt. Ngoài ra, trường cũng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo, tăng cường chuyên gia về dinh dưỡng.

Ông Nguyễn Lâm Quang Thoại – phó giám đốc Công ty iSchool – cũng khẳng định: Sáng mai sẽ có các bác sĩ đầu ngành đến từng bệnh viện để thăm khám, hỗ trợ các em.

21 ca ngộ độc nặng vẫn đang điều trị

Tính đến 11h ngày 20-11, qua báo cáo nhanh của Sở Y tế Khánh Hòa, tổng số ca tiếp nhận là 600 ca; tổng số ca xử trí ổn định cho về theo dõi 240 ca; tổng số ca nhập viện điều trị nội trú 360 ca; tổng số ca xuất viện 93 ca, đang điều trị 266 ca.

Các trường hợp nặng cần theo dõi 21 ca, cụ thể: Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 1 ca; Bệnh viện 22-12: 15 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí: 4 ca; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec: 1 ca. Nguồn tuoitre

Học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm khi đi dã ngoại

1:33:03 PM 12/08/2022

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết tối 7-12-2022, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu cho 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-2023
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-2023

Qua đánh giá, các trường hợp được chẩn đoán và theo dõi nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Các bác sĩ đã truyền dịch, chống độc cho bệnh nhân.

Hiện tình trạng sức khỏe của 40 bệnh nhân đều ổn định; trong đó, 37 trường hợp đã cho về nhà theo dõi, các trường hợp còn lại đang được bệnh viện theo dõi và điều trị tiếp.

Anh Đỗ Tiến Khoa, phụ huynh học sinh, cho biết ngày 7-12-2022, các con đi dã ngoại theo chương trình của nhà trường; sau đó dùng bữa tối tại một khách sạn ở thị trấn Mộc Châu. Các món ăn chính trong bữa tối gồm: đùi gà chiên, ngô chiên, sườn xào, nước ngọt…

Sau khi các con nhập viện, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh.

Được biết, 40 học sinh này đang học tại Trường tiểu học Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu. Trong bữa tối 7-12-2022 có 164 học sinh cùng dùng bữa tại khách sạn Mường Thanh Mộc Châu.

Bà Phạm Thị Huệ, hiệu trưởng Trường tiểu học Mộc Lỵ, thông tin ngày 7-12-2022, nhà trường tổ chức chương trình dã ngoại tại một số địa điểm trên địa bàn; sau đó ăn tối tại khách sạn Mường Thanh Mộc Châu.

Sau khi xảy ra vụ việc, các giáo viên đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa học sinh đến bệnh viện cấp cứu. Hiện các học sinh này đang được nghỉ học và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Mộc Châu đã lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Chủ các nhà hàng ăn uống, kinh doanh thực phẩm, cung cấp suất ăn chế biến sẵn, suất ăn công nghiệp nên lưu ý mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp, bảo hiểm ngộ độc như trong bài viết này.

Chè đậu trắng nhiễm khuẩn gây ngộ độc 88 người

4:13:02 PM 02/13/2023

Ngày 10/2/2023, Sở Y tế An Giang công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu chè đậu trắng dương tính với 5 loại vi khuẩn và độc tố từ vi khuẩn, là nguyên nhân gây ngộ độc cho 88 người.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-2023
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-2023

Theo đó, mẫu chè được Viện Y tế Công cộng TP HCM kiểm nghiệm, dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Coliforms, Shigella spp gây nôn ói, tiêu chảy, mất nước, nhiễm trùng…

Kết quả kiểm nghiệm xác định chè bị nhiễm khuẩn nhưng chưa thể xác định nhiễm khuẩn từ công đoạn chế biến nào hoặc nguyên liệu nào trực tiếp gây ra, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết và thêm rằng món ăn không chỉ nhiễm nhiều loại vi khuẩn mà còn có mật độ vi khuẩn khá lớn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm nguyên nhân khiến món ăn này nhiễm khuẩn.

Món chè đậu trắng được bà Nguyễn Ánh Tuyết, 44 tuổi, nấu đêm 3/2/2023 và chia khoảng 100 túi phát miễn phí cho người dân sáng 4/2/2023.

Nguyên liệu được sử dụng để nấu chè gồm 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg nước cốt dừa, 24 kg đường cát và 20.000 đồng nước tro tàu (chỉ dùng một nửa). Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh An Giang, từ khi nấu xong đến lúc phát cho người dùng, chè không được hâm nóng lại. Khoảng thời gian này ước tính 7-9 giờ, chưa kể nhiều người để dành chè đến trưa mới ăn và cũng không hâm lại.

Sau khi ăn, 88 người lần lượt có triệu chứng ngộ độc. Cơ quan chức năng ghi nhận 38 người nhập viện, 4 người triệu chứng nặng chuyển lên tuyến trên, số còn lại tự điều trị tại nhà. Một phụ nữ 63 tuổi đã tử vong sau ba ngày điều trị, những bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe đã ổn định.

Món chè trong vụ 88 người ngộ độc được chế biến thế nào

Chi cục An toàn Thực phẩm xác định món chè trong vụ 88 người ăn bị ngộ độc, được chế biến từ đậu, nếp, đường, nước cốt dừa, nước tro tàu, nấu trước khi phát miễn phí 7 giờ.

Ngày 8/2/2023, theo báo cáo của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh An Giang, chè được nấu xong khoảng 21h hôm trước, phát trong sáng sớm hôm sau. Nguyên liệu được sử dụng để nấu chè gồm 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg nước cốt dừa, 24 kg đường cát và 20.000 đồng nước tro tàu (chỉ dùng một nửa).

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-2023
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-2023

Nước tro tàu là phần nước trong lắng đọng của hỗn hợp tro than (theo cách truyền thống) hoặc hóa chất Natri Hydroxit (NaOH). Nước tro tàu dùng trong chế biến thực phẩm giúp món ăn mềm dẻo, thơm ngon, giữ màu sắc…

Theo điều tra dịch tễ của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, bà Nguyễn Ánh Tuyết 44 tuổi, đã nấu số nguyên liệu trên thành 6 mẻ chè, sau đó phối trộn với nhau, đựng trong hai thau, bảo quản ở nhiệt độ bình thường.

Thời gian hoàn thành các công đoạn chế biến là vào lúc 21h ngày 3/2. Đến 4h hôm sau, một nhóm người gồm hàng xóm, người thân của bà Tuyết, bắt đầu chia số chè trên ra các túi và phát miễn phí cho người dân.

Công việc phát chè diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, mỗi túi chè chứa khoảng 4 chén bao gồm chè bên dưới, nước cốt dừa ở phía trên.

Từ khi nấu xong đến khi phát cho người dùng, chè không được hâm nóng lại, báo cáo của Chi cục ghi nhận. Như vậy, khoảng thời gian này ước tính 7-9 giờ.

Bà Tuyết cho biết không nhớ rõ số người đã nhận chè, song số túi chè đã được phát là khoảng 100 phần. Một số người nhận nhiều phần để chia cho người khác hoặc để dành ăn dần.

Ngoài ra, nước cốt dừa đã được bà Tuyết nấu chín. Bà Tuyết nghi ngờ số đậu trắng dùng nấu chè có vấn đề do nấu rất lâu nhưng một số hạt không mềm.

Sau khi ăn chè, 88 người lần lượt có triệu chứng ngộ độc.

Ngành chức năng đã thu thập mẫu chè nghi gây ngộ độc gửi Viện Y tế công cộng TP HCM kiểm nghiệm, hiện chưa có kết quả. Cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân gây ngộ độc.

Các bệnh nhân cho biết bát chè đậu trắng có nước cốt dừa mà họ đã ăn không bị ôi thiu, không có mùi vị lạ.

10 năm qua, trong các ngày rằm lớn, bà Tuyết thường nấu chè phát miễn phí, tuy nhiên đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố. Không riêng người nhận chè, người thân của bà Tuyết cũng có các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt.

31 học sinh nghi bị ngộ độc sau nhận bóng bay từ người lạ

4:53:08 PM 03/23/2023

31 học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp,Tỉnh Đắk lắk có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn sau khi được người lạ phát bóng bay.

Sáng 23/3, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana cho biết 17 em đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, trong đó 5 em phải truyền nước. 14 em đang được theo dõi tại nhà. Bác sĩ chẩn đoán các cháu bị ngộ độc, song chưa rõ nguyên nhân.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Hiện sức khỏe của các học sinh đã tạm ổn.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, chiều 22/3 có 4 người lạ gồm 3 nữ và một nam, trong đó có hai người nước ngoài, đứng trước cổng trường phát bóng bay cho học sinh.

Nhóm người này sau đó bị bảo vệ phát hiện nên rời đi. Hơn 30 phút sau, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguy cơ ngộ độc botulinum khi sử dụng túi hút chân không

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum khi sử dụng túi hút chân không đựng thực phẩm

Ngày 19/3, tại tỉnh Quảng Nam vừa xuất hiện 3 chùm ca bệnh, trong đó, có tổng số 10 người bị ngộ độc botulinum sau khi sử dụng thực phẩm cá chép muối ủ chua, một người đã tử vong. Độc tố botulinum được sinh ra do vi khuẩn C.botulinum trong món cá chép muối ủ chua

Ngày 22/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm do độc tố của Clostridium botulinum (C.botulinum) gây ra.

Các loại thực phẩm phổ biến dễ gây ngộ độc botulinum là các thực phẩm chế biến, đóng gói thủ công, sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình hoặc điều kiện sản xuất không bảo đảm. Đặc biệt, nguy cơ ngộ độc botulinum cũng dễ xuất hiện khi xu hướng sử dụng túi hút khí chứa đựng thực phẩm gia tăng, không đun chín kỹ thực phẩm trước khi ăn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, vi khuẩn C.botulinum phổ biến trong môi trường nên có thể lây nhiễm qua các khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Đặc biệt là các loại thực phẩm đóng hộp như: Sữa bột, pho mát, xúc xích, lạp xưởng, thực phẩm lên men yếm khí. Các thực phẩm đóng hộp công nghiệp thường sử dụng nitric để ức chế độc tố botulinum. Các thực phẩm đóng hộp được chế biến thô sơ rất dễ nhiễm khuẩn C.botulinum.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Cục An toàn thực phẩm thông tin, vi khuẩn C.botulinum tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau, gặp môi trường bất lợi nó tạo lớp vỏ bọc (nha bào), khi gặp môi trường thuận lợi, có dinh dưỡng, thiếu không khí, các bào tử này phá vỡ vỏ bọc, sinh sôi, phát triển và sinh độc tố. Do vậy, đối với những thực phẩm đã nhiễm vi sinh vật, bào tử, độc tố, tốt nhất là không nên tiếp tục sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đưa ra lưu ý, thực phẩm đóng hộp dễ có nguy cơ bị ngộ độc botulinum nhất. Ngoài ra, tất cả các loại thực phẩm khác như: Rau, củ, quả, hải sản… vẫn có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn C.botulinum nếu không bảo đảm an toàn thực phẩm và được ủ, bọc kín.

Các loại thực phẩm phổ biến dễ gây ngộ độc botulinum là các thực phẩm chế biến, đóng gói thủ công, sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình hoặc điều kiện sản xuất không bảo đảm. Đặc biệt, nguy cơ ngộ độc botulinum cũng dễ xuất hiện khi xu hướng sử dụng túi hút khí chứa đựng thực phẩm gia tăng, không đun chín kỹ thực phẩm trước khi ăn.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho biết thêm, trào lưu sử dụng túi hút chân không các hộ gia đình tự làm không bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguy cơ gây ngộ độc, đặc biệt ngộ độc vi khuẩn yếm khí nguy hiểm.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm lưu ý, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất thủ công không tự đóng gói, đóng kín thực phẩm (dạng hút chân không) để bảo quản trong thời gian dài.

Để phòng, chống ngộ độc do botulinum, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo, trong sản xuất, chế biến phải dùng những nguyên liệu bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ theo đúng yêu cầu quy định. Riêng trong sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ khử khuẩn một cách nghiêm ngặt.

Ngoài ra, chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường.

Bên cạnh đó, thực hiện ăn chín, uống sôi. Ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá.

Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối…) cần bảo đảm phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.

Đồng thời, người dân khi thấy xuất hiện các triệu chứng ngộ độc botulinum cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh đường tiêu hóa

3:42:48 PM 05/30/2023

Liên tiếp các ca ngộ độc botulinum trong chả lụa, mắm… xuất hiện trong các ngày gần đây, việc tìm kiếm nguyên nhân rất khó khăn trong khi đã có bệnh nhân tử vong và chi phí điều trị cao, cho thấy rất cần tích cực trong phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Botulinum có trong loại thực phẩm nào, làm sao để nhận biết và phòng ngừa? Đã từng có ca ngộ độc botulinum sau ăn các món chay, chả lụa, mắm cá… Vậy botulinum xuất phát từ món chay, món mặn hay cả hai?

Gần đây có ca ngộ độc do phẩm màu thì loại phẩm màu nào có nguy cơ? Mùa hè là thời điểm ngộ độc thực phẩm xảy ra nhiều hơn, đa dạng hơn, phòng ngừa như thế nào?

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Để trả lời câu hỏi này, Tuổi Trẻ Online phối hợp với Công ty cổ phần dược Danapha tổ chức buổi tư vấn trực tuyến “Phòng ngừa, xử trí ngộ độc botulinum và các nguy cơ từ thực phẩm – bệnh đường tiêu hóa”, từ 14h ngày 30-5.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có câu hỏi về an toàn thực phẩm, các mối nguy dẫn đến ngộ độc thực phẩm, các chất gây ngộ độc mới nổi gần đây, làm sao để ăn – uống an toàn, phòng ngừa bệnh tật… có thể gửi câu hỏi tới các khách mời:

– Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

– Bác sĩ Võ Văn Tân – trưởng khoa nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM. 

Thanh Tân:

Botulinum thường gặp trong loại thực phẩm nào, làm sao để nhận biết và phòng ngừa? Đã từng có ca ngộ độc botulinum sau khi ăn pate chay, mắm cá… Vậy botulinum có nhiều trong món chay hay món mặn?

Bác sĩ Võ Văn Tân:

Vi khuẩn Clostridium botulinum là vi khuẩn kỵ khí sinh nha bào, nha bào tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là trong đất, cát, nước biển, ruột hải sản. Do đó, ngộ độc botulinum có thể xảy ra đối với những thực phẩm trong môi trường kỵ khí (đóng hộp, ủ chua, túi hút chân không…).

Ngộ độc botulinum liên quan đến nhiều quá trình như nguyên liệu đầu vào không đảm bảo, chế biến và bảo quản không đúng cách, thực phẩm quá hạn sử dụng. Vì vậy, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, mùi vị, màu sắc của thực phẩm không thay đổi.

Botulinum có thể xuất hiện ở cả món chay, món mặn, vì vậy cần lựa chọn thực phẩm theo khuyến cáo như trên.

Nguyễn Minh:

Ngoài thiếu thuốc giải độc botulinum, chúng ta đang thiếu những loại thuốc nào? Nếu được thì mong bác sĩ cung cấp danh sách để người dân biết và có biện pháp đề phòng tốt hơn…

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên:

Việc thiếu thuốc giải độc như botulinum chỉ là ví dụ điển hình về vấn đề ngộ độc và thuốc giải độc. Từ trước đến nay, kể các nước phát triển cũng gặp vấn đề với thuốc giải độc.

Thực tế ở Việt Nam, nhiều năm nay, chúng ta thiếu thuốc giải độc cơ bản cho đến thuốc hiếm. Do số lượng bệnh nhân ngộ độc thất thường cũng như nhu cầu không ổn định nên ít công ty nghiên cứu, sản xuất, phân phối tham gia. Nhiều rủi ro, chi phí cao dẫn tới số thuốc giải độc đã không nhiều lại càng ít, độc quyền, giá thành cao, nguồn cung ứng hạn chế, không ổn định.

Bên cạnh đó, cơ chế đấu thầu, mua sắm khó khăn. Chúng ta cũng khó mua thuốc giải độc dạng hiếm theo quy định thông thường.

Nhiều năm nay, chúng ta là nước đang phát triển, chúng ta cố gắng cải thiện, khắc phục, tháo gỡ dần khó khăn. Chúng tôi hy vọng cơ chế mua sắm thuốc giải độc, thuốc hiếm đặc thù để giải quyết vấn đề.

Để cấp cứu ngộ độc, các bác sĩ có các biện pháp khác như than hoạt và các biện pháp hạn chế hấp thu khác, cấp cứu, hồi sức, tăng cường đào thải chất độc, điều trị triệu chứng giữ cho bệnh nhân ổn định.

Khi chất độc được chuyển hóa, loại trừ ra khỏi cơ thể, chức năng các cơ quan được cải thiện thì tình trạng của bệnh nhân được phục hồi.

Để phòng tránh ngộ độc có nhiều cách và nhiều loại ngộ độc khác nhau, người dân cần tuân thủ khuyến cáo của các đơn vị chuyên môn như Bộ Y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm chống độc.

Khi nghi ngờ bị ngộ độc thì người dân nên đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Tuyệt đối không mất thời gian đi tìm, sử dụng các phương pháp y học cổ truyền, chữa mẹo hoặc kinh nghiệm cá nhân.

Nếu trung tâm chống độc có kinh phí, phát triển thì có thể sẽ hotline có tư vấn 24/24h cho người dân về các vấn đề từ phòng chống ngộ độc đến sơ cấp cứu ban đầu và các thông tin liên quan.

Thúy Mai:

Mình rửa rau củ làm sao để sạch, ngâm nước muối là cách nhiều người làm có phải là cách rửa sạch hiệu quả?

Bác sĩ Võ Văn Tân:

Ngâm nước muối, thuốc tím với thời gian khoảng từ 20-30 phút nhằm loại bỏ thực có dính thuốc bảo vệ thực vật, vi khuẩn và ký sinh trùng. Bên cạnh đó, tốt nhất chúng ta nên rửa rau dưới vòi nước sau khi ngâm.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Liễu Định:

Thưa bác sĩ, khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh chúng ta nên để nhiệt độ bao nhiêu là phù hợp nhất?

Bác sĩ Võ Văn Tân:

Thực phẩm đã chế biến chỉ nên bảo quản ngắn (dưới 4 giờ) trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu muốn bảo quản thời gian dài có thể bảo quản ngăn đông mềm hoặc ngăn đông đá.

Hiền Anh:

Tôi ít khi nấu ăn ở nhà vì cũng không có khả năng nấu các món ngon như ăn ngoài, tôi phải làm sao để tránh nguy cơ ngộ độc?

Bác sĩ Võ Văn Tân:

Nếu bạn thường ăn ở ngoài thì nên lựa chọn những cửa hàng thực phẩm có uy tín, đảm bảo nguồn nguyên liệu rõ ràng, quá trình chế biến và bảo quản đúng quy chuẩn.

Long Trần:

Thưa bác sĩ. Vì sao mà giá thuốc giải độc botulinum đắt như vậy, nếu phải truyền thuốc giải độc thì thời điểm nào là hiệu quả nhất? Các thuốc giải độc khác có đắt đỏ như giải độc botulinum không, vì đắt như thế làm sao bà con với tới?

Bác sĩ Võ Văn Tân:

Tất cả các loại ngộ độc, trong đó có ngộ độc botulinum, về nguyên tắc điều trị nếu điều trị bằng thuốc giải độc tố càng sớm thì hiệu quả điều trị sẽ càng cao.

Lộc Nguyễn:

Thưa bác sĩ, khi cơ thể tiêu thụ một lúc nhiều loại thức ăn khác nhau, mình có nguy cơ bị ngộ độc không?

Bác sĩ Võ Văn Tân:

Nếu ăn nhiều thức ăn khác nhau nhưng đảm bảo vệ sinh, bạn ít có khả năng bị ngộ độc thực phẩm vì ngộ độc thường liên quan đến sự hiện diện của vi khuẩn, ký sinh trùng.

Ngộ độc thường liên quan đến các khâu lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến, cách bảo quản, vệ sinh tay trước khi ăn.

Anh Tuấn:

Thưa bác sĩ, vào những ngày hè nắng nóng, những thực phẩm nào khi sử dụng có nguy cơ bị ngộ độc? Nên bảo quản ra sao?

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên:

Nắng nóng là điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Do đó, các thực phẩm đều có thể là môi trường cho vi khuẩn gây bệnh phát triển, đặc biệt khi thực phẩm thuộc nhóm nguy cơ cao như từ động vật, thịt cá, trứng sữa hoặc thực phẩm không được làm sạch, do sản xuất, vận chuyển, ô nhiễm.

Một số món ăn như canh, súp hoặc thực phẩm phải chế biến qua nhiều khâu sẽ có nguy cơ dính vi khuẩn từ bên ngoài.

Với thực phẩm, chúng ta nên rửa sạch, đun sôi, nấu chín kỹ và ăn sớm ngay sau khi chế biến. Phần thức ăn thừa nên đun sôi lại để nguội rồi mới để vào tủ lạnh. Trong quá trình ăn, một số vi khuẩn từ bên ngoài có thể lẫn vào thức ăn.

Trong nhiệt độ phòng, các nước phát triển khuyến cáo thức ăn sau khi chế biến, kể cả xứ lạnh, chỉ để bên ngoài 2 – 3 tiếng. Ngăn lạnh (dưới 5 độ C) chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Còn ngăn đông đá khiến thực phẩm không phát triển. Nếu để thức ăn trong ngăn mát thì cũng không nên để lâu quá, chỉ nên để từ 2 – 3 ngày trở lại.

Với các bếp ăn tập thể, bữa ăn tập trung như đám, bữa tiệc tổ chức đột xuất có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ví dụ như tốc độ phục vụ nhanh khiến thức ăn chưa đủ thời gian chín, lẫn đồ chín và đồ sống, chuẩn bị đồ ăn từ sớm có nguy cơ thiu…

Ngoài ra, thực phẩm như hải sản giàu đạm, protein nhanh chóng bị ôi thiu nên người ăn có nguy cơ bị ngộ độc. Do vậy, người ăn phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sối, đồ dùng cho đựng, chế biến cho đồ chín không được dùng lẫn với đồ sống.

Về đồ uống, người dân lưu ý đảm bảo kiểm soát nguồn nước làm đá lạnh bởi nguy cơ cao được lấy từ nguồn nước máy. Các loại thực phẩm qua pha chế như trà sữa cũng cần kiểm soát phụ gia, chất tạo màu, hương liệu và nguyên liệu. Do vậy, khâu kiểm soát, đảm bảo an toàn là quan trọng nhất.

Gần 10 du khách bị ngộ độc ở Đà Nẵng

4:16:30 PM 06/26/2023

Đoàn du khách 37 người từ phía Bắc mới tới Đà Nẵng hôm 25-6 thì sáng nay có gần 10 du khách bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân. Các thành viên trong đoàn cho biết 37 người không ăn chung một chỗ.

Sáng 26-6-2023, Bệnh viện 199 (thuộc Bộ Công an, đóng tại Đà Nẵng) cho biết khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận gần 10 du khách bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Khi vào viện, các bệnh nhân đều trong tình trạng nôn ói, đau bụng và đi đại tiện nhiều lần. Trong số các bệnh nhân vào viện có người ổn định nên ra về ngay. Có 7 người nhập viện, trong đó có 2 trẻ em.

Bác sĩ Cao Thị Xoan, khoa cấp cứu Bệnh viện 199, cho biết các bệnh nhân nhập viện từ sáng sớm nay với tình trạng nôn mửa nhiều lần kèm đau bụng, đi đại tiện lỏng nhiều lần.

Theo các bệnh nhân thì cơn đau bắt đầu từ 2h sáng cùng ngày, kéo dài liên tục.

Sau khi vào viện, các bệnh nhân đã được sử dụng các loại thuốc điều trị và làm các xét nghiệm, đa số bệnh nhân đều đã tạm ổn. Hai ca là bệnh nhi sinh năm 2015 hiện nay đang được chúng tôi theo sát và chờ các kết quả xét nghiệm – bác sĩ Xoan cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một thành viên đoàn khách này cho biết đoàn khách 37 người vừa tới Đà Nẵng tham quan ngày 25-6-2023.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Trong thời gian ở Đà Nẵng, cả đoàn mới ăn hai bữa.

Tuy nhiên việc ăn uống không tập trung mà rải rác theo từng nhóm nhỏ, tự túc.

Nhóm du khách bị ngộ độc cho biết không chắc chắn nguyên nhân gây ngộ độc là do ăn uống món gì, ở đâu.

Tuy nhiên đa số người vào viện có ăn uống tại một quán ăn trên địa bàn quận Sơn Trà nhưng không nhớ địa chỉ.

Ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, cho biết đã nắm được sự việc và cử người xuống bệnh viện để tìm hiểu vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã tiến hành khai thác thông tin để tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-o-dau

Kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi ăn để tránh ngộ độc

Hiện nay thời tiết miền Trung đang mùa nắng nóng, thực phẩm nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ ôi thiu. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng khuyến cáo du khách mua thực phẩm từ các nguồn uy tín, quán ăn có chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời kiểm tra thực phẩm trước khi tiêu thụ, tránh ăn thực phẩm có mùi hôi, hư hỏng, không đảm bảo vệ sinh.

Thêm 2 vụ ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua

5:20:44 PM Ngày 26/07/2023

Thêm 2 vụ ngộ độc sau khi người dân huyện Phước Sơn, Quảng Nam ăn cá muối ủ chua khiến 3 người nhập viện.

Ngày 26-7-2023, Sở Y tế Quảng Nam cho hay vừa có thêm hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan việc người dân ở địa phương này ăn cá muối ủ chua khiến 3 người nhập viện.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, vụ ngộ độc thứ nhất liên quan người dân thôn 2, xã Phước Chánh.

gia-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-bao-nhieu
gia-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-bao-nhieu

Trưa 21-7-2023, anh Hồ Văn Nguyên (36 tuổi, thôn 2) ăn cơm trưa cùng với vợ là chị Hồ Thị Hia (24 tuổi) và hai người bạn tại phòng trọ của mình ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hai vợ chồng anh làm công nhân tại đây.

Tại bữa ăn có món cá niên muối ủ chua do anh Nguyên tự đánh bắt ở suối, mang ra Đà Nẵng tự làm, ngoài ra còn có cơm, cá nục chiên, canh.

Sau khi dùng bữa trưa, đến 19h cùng ngày chị Hia bắt đầu nôn, khó thở, đại tiểu tiện khó và được đưa đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

Sáng 24-7-2023 sau khi bệnh không thuyên giảm và có tiến triển nặng hơn, bệnh nhân bị khó thở, nhìn mờ, bụng trướng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Một người khác cũng bị ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua là Hồ Văn Đèo (22 tuổi), sau khi ăn cùng với vợ chồng anh Nguyên, đến sáng 22-7 anh nôn nhiều lần, người mệt, đau đầu, đau họng, choáng, không ăn uống được.

Sau đó anh được bạn chở từ Đà Nẵng về huyện Phước Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn điều trị. Tại đây anh được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày.

Đến ngày 24-7-2023 bệnh nhân mệt, ăn uống kém, nhìn mờ, bụng trướng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

gia-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-bao-nhieu
gia-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-bao-nhieu

Vụ ngộ độc thứ hai xảy ra tại thôn 4, xã Phước Chánh. Trưa 23-7, một nhóm 7 người dân đi làm rừng, ăn cơm với món cá muối ủ chua (gồm cá niên, cá rô) tự làm.

Lúc 20h cùng ngày, em Hồ Văn Quyết (14 tuổi) có triệu chứng đau đầu, nôn choáng, người mệt mỏi.

Đến tối 24-7-2023 em được người thân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm.

Em được truyền dịch, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Những người còn lại thì không có triệu chứng gì.

Ông Mai Văn Mười – giám đốc Sở Y tế Quảng Nam – cho hay đã chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra, các bệnh viện điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Vào tháng 3-2023, ở huyện Phước Sơn xảy ra nhiều vụ ngộ độc botulinum do ăn cá muối ủ chua khiến 1 người chết, nhiều người nhập viện.

Ngộ độc nước sau thử thách giảm cân

9:02:41 AM Ngày 01/08/2023

Michelle Fairburn nhập viện vì ngộ độc sau gần hai tuần tham gia trò chơi thử thách giảm cân bằng cách uống 3,7 lít nước một ngày.

Fairburn là một trong nhiều người tham gia thử thách giảm cân và rèn luyện sức khỏe 75 Hard challenge phổ biến trên mạng xã hội gần đây. Thử thách kéo dài 75 ngày, yêu cầu người thực hiện ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt, tập hai bài thể dục và uống 3,7 lít nước mỗi ngày.

Cô gặp tình trạng chán ăn, phải thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh rất nhiều lần. Cảm thấy quá mệt mỏi vì chế độ ăn uống bất hợp lý, Fairburn cân nhắc nghỉ ngơi một ngày và tự lắng nghe cơ thể. Tuy nhiên, theo quy định của chương trình, nếu nghỉ dù chỉ một ngày, cô sẽ phải thực hiện lại thử thách từ đầu. “Tôi không muốn từ bỏ, không muốn quay lại ngày đầu tiên. Tôi muốn vượt qua giới hạn và thúc đẩy bản thân”, cô chia sẻ.

cong-ty-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-uy-tin
cong-ty-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-uy-tin

Vì cách sinh hoạt cực đoan này, Fairburn nhập viện sau 12 ngày thực hiện thử thách. Bác sĩ chẩn đoán cô bị ngộ độc nước, thiếu natri nghiêm trọng.

Theo Mayo Clinic, tình trạng thiếu hạ natri máu có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh bao gồm buồn nôn và nôn, đau nhức đầu, mệt mỏi và buồn ngủ. Người bệnh có biểu hiện bồn chồn, dễ cáu kỉnh, lú lẫn, mất ý thức, rối loạn chức năng thần kinh trung ương.

Fairburn cho biết cô vẫn tiếp tục thực hiện 75 Hard challenge, song sẽ giảm lượng nước mỗi ngày.

Theo khuyến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học quốc gia Mỹ, nam giới trưởng thành nên uống khoảng 3,7 lít chất lỏng, nữ giới uống khoảng 2,7 lít chất lỏng mỗi ngày. Khoảng 20% lượng chất lỏng đến từ thức ăn, còn lại là từ đồ uống.

75 Hard challenge do doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng (influencer) Andy Frisella thiết kế để kiểm tra “sức mạnh tinh thần” của mỗi người. Thử thách đã thu hút 1,8 tỷ lượt xem trên Tiktok. “Tôi thiết kế thử thách này để bạn có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Dù đã không tập thể dục thời gian dài, chưa từng ăn uống lành mạnh, bạn vẫn có thể làm điều này nhằm thay đổi cuộc đời”, Frisella nói.

Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích thông điệp do Frisella đưa ra, bởi chúng quá cực đoan và ảnh hưởng xấu sức khỏe. Trả lời The Post, huấn luyện viên, cố vấn thể hình Lauren Schramm của hãng trang phục thể thao Nike, cho rằng thử thách phi thực tế, thiếu an toàn với phần đông dân số, đồng thời cũng không đề cao chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động lành mạnh.

57 học sinh bị đau bụng nghi bị ngộ độc thực phẩm

4:27:13 PM Ngày 16/01/2024

Sáng nay, nhiều học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, TP Thủ Đức, TP.HCM phải nghỉ học ở nhà vì có triệu chứng sốt, đau bụng, một số bị tiêu chảy. sốt

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-gia-re-2024-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-gia-re-2024-o-dau

Sáng 16-1, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, TP Thủ Đức, TP.HCM phản ánh với báo Tuổi Trẻ về việc con, em mình có triệu chứng sốt, đau bụng và một số em bị tiêu chảy sau khi đi học về ngày 15-1.

Một phụ huynh lớp 2 cho biết sáng nay con anh phải nghỉ học ở nhà vì bị tiêu chảy. Tối qua cháu bắt đầu bị tiêu chảy, sáng nay vẫn tiếp tục bị nên con đang nghỉ học ở nhà. Buổi trưa qua cháu ăn trưa ở trường, chiều về thì ăn tối với gia đình. Tối mới bị tiêu chảy – phụ huynh này nói.

Một phụ huynh khối 3 thì kể rằng trưa qua 15-1, anh phải đón con về nhà sau khi cháu ăn trưa tại trường vì cô giáo thông báo con bị đau đầu. Về nhà nghỉ ngơi buổi chiều và buổi tối thì sáng nay con đến trường được, không đau đầu nữa – anh này kể.

Trong khi đó, có hai con đều là học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, anh N. kể rằng trong hai đứa con của anh thì một trẻ không bị gì, một trẻ thì bị đau bụng, tiêu chảy.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, con số phụ huynh báo học sinh bị triệu chứng đau đầu, đau bụng, tiêu chảy nằm rải rác ở khoảng 11 lớp (trên tổng số 35 lớp của trường này).

Mỗi lớp có 1, 3 học sinh bị, có lớp đến 6, 8 học sinh, nhưng có lớp có đến 13 học sinh được ba mẹ ghi nhận có triệu chứng.

Đặc biệt, ghi nhận cho thấy khối lớp 2 có đến 5 lớp có nhiều học sinh gặp triệu chứng đau bụng, tiêu chảy. Theo thống kê đầu giờ sáng có khoảng 57 học sinh bị triệu chứng đau bụng, sốt…

Sáng 16-1, trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức , TP.HCM – cho biết sau khi nhận được phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức đã cho xác minh và được nhà trường báo cáo sơ lược có một số trường hợp học sinh bị như vậy.

Tuy nhiên chưa thể khẳng định sự việc đó là do ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, ông Nguyên đã yêu cầu một đoàn làm việc có sự tham gia của Phòng Y tế TP Thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức để xác minh kỹ.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-gia-re-2024-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-gia-re-2024-o-dau

Theo thông tin từ ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, qua buổi làm việc trong sáng 16-1 của các bên gồm ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, ban giám hiệu trường, và đoàn làm việc gồm: Phòng Y tế TP Thủ Đức, Công an TP Thủ Đức, UBND phường An Phú, Trung tâm Y tế phường An Phú, Trạm y tế phường An Phú và qua thông tin kiểm tra đã xác minh việc các con bị đau bụng, sốt chưa phải lý do bởi thực phẩm từ bữa ăn trưa 15-1 tại trường.

Trà lời Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Văn Khuôn – trưởng Phòng y tế TP Thủ Đức, TP.HCM – cũng khẳng định các triệu chứng đau bụng, sốt của 24 trẻ trùng lặp với nhiều bệnh khác.

Đoàn đã tiến hành điều tra các bước và nhận thấy chưa đủ cơ sở để nhận định có ngộ độc thực phẩm.

Nhà trường yêu cầu phụ huynh theo dõi và báo cáo về các trường hợp học sinh bị đau bụng, sốt, nghỉ học từ ngày 16-1 và đề nghị phụ huynh tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh, báo cáo lên ban đại diện phụ huynh cũng như nhà trường.

Sức khỏe 22 học sinh đau bụng tiêu chảy

Trong số 22 học sinh có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức), không có trường hợp nào nguy kịch, 4 em được chẩn đoán viêm dạ dày ruột.

Ngày 17-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã thông tin nhanh về trường hợp nhiều học sinh nghỉ học tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Cụ thể, trong ngày 16-1, Trường tiểu học Nguyễn Hiền đã ghi nhận 22 học sinh nghỉ học có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt nhẹ.

Đến sáng 17-1, 10/22 học sinh đã đi học lại bình thường, 12/22 học sinh nghỉ học gồm 2 em còn đau bụng nhẹ và 10 em đã hết các triệu chứng nhưng còn mệt.

Trong sáng 17-1, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp với Trung tâm Y tế TP Thủ Đức điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp dự phòng cần thiết tại trường tiểu học trên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông tin thêm Trường tiểu học Nguyễn Hiền có 1.557 học sinh với 35 lớp học, trung bình mỗi ngày có 60-70 học sinh nghỉ học vì nhiều lý do khác nhau.

mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-gia-re-2024-o-dau
mua-bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham-gia-re-2024-o-dau

Trước đó, ngày 16-1, qua điểm danh đầu giờ ghi nhận 54 học sinh nghỉ học, trong đó có 22 em thông báo có các triệu chứng như đau bụng (chiếm đa số), tiêu chảy và sốt nhẹ.

Các triệu chứng này xuất hiện từ chiều 15-1 sau khi học sinh từ trường về nhà.

Trong số 22 học sinh bị bệnh, có 4 em được gia đình đưa đi khám bệnh và được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, 18 em còn lại được chăm sóc tại nhà, không có trường hợp nào nguy kịch.

Điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy cả 22 học sinh có triệu chứng theo học ở 7 lớp khác nhau. Các học sinh này sống rải rác trên địa bàn phường An Phú (TP Thủ Đức) và chưa ghi nhận sinh hoạt chung nào ngoài phạm vi nhà trường.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra tìm hiểu nguyên nhân sự việc, đồng thời hướng dẫn nhà trường thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về vệ sinh phòng bệnh trong trường học.

Chưa thể khẳng định học sinh bị ngộ độc thực phẩm

Ngày 17-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Phòng y tế Thủ Đức cho biết hiện tại chưa tìm ra nguyên nhân của sự việc, chưa đủ cơ sở để xác định được có phải ngộ độc thực phẩm hay không.

Hiện trong ngày 17-1 chưa ghi nhận thêm học sinh mới nào có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy tương tự.

Mua bảo hiểm ngộ độc thực phẩm tại Bảo hiểm PJICO để yên tâm hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với mức phí bảo hiểm đóng hàng năm không nhiều đây thực sự là loại bảo hiểm cần thiết. Với kinh nghiệm bảo hiểm gần 30 năm tại Việt nam chúng tôi tự tin có thể đáp ứng các nhu cầu về bảo hiểm. Thông tin liên hệ bên dưới.

Mua bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua bảo hiểm ngộ độc thực phẩm ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất hoặc hotline 0932377138.

⭐️ Giá Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm bao nhiêu ?

Trả lời: Phụ thuộc vào mức bồi thường vui lòng liên hệ ngày 0932377138 để được báo giá cụ thể.

⭐️ Bảo hiểm PJICO có tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm PJICO khá uy tín thành lập và hoạt động từ 1995 đến nay.

3 thoughts on “Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm cần biết những gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *