Bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà

2043 Lượt xem

Bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà là loại hình bảo hiểm tự nguyên chủ tòa nhà mua cho tài sản của mình. So với các loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro tài sản thì bảo hiểm mọi rủi ro là loại hình bảo hiểm phạm vi rộng nhất

Phạm vi bảo hiểm – Mọi rủi ro tài sản

Tài sản để mua bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà

Là toàn bộ những tài sản có thể bị hư hỏng thiệt hại gây ra bởi thiên tai, những rủi ro không lường trước được.

Xem thêm: Mua bảo hiểm tòa nhà

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

Khi cần báo giá vui lòng thông báo tổng giá trị tài sản chúng tôi sẽ báo giá kèm theo điều kiện điều khoản mở rộng bổ sung của bảo hiểm.

Tuy nhiên, bảo hiểm này cũng có những điểm loại trừ cụ thể như sau:

Loại trừ nguyên liệu vũ khí hạt nhân của Bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà

Thỏa thuận này sẽ loại trừ các rủi ro năng lượng hạt nhân cho dù các rủi ro đó được bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà trực tiếp và/hoặc bằng cách tái bảo hiểm và/hoặc qua Nhóm liên kết chia sẻ rủi ro và/hoặc Hiệp hội

Xem thêm: Bảo hiểm hỏa hoạn tòa nhà

Vì tất cả mục đích của Thỏa thuận này, rủi ro năng lượng hạt nhân sẽ có nghĩa là tất cả các loại bảo hiểm cho bên thứ nhất và/hoặc cho bên thứ ba hay tái bảo hiểm (loại trừ bảo hiểm bồi thường cho người lao động và trách nhiệm của chủ lao động) về:

Tất cả tài sản tại địa điểm của một nhà máy điện hạt nhân. Lò phản ứng hạt nhân, nhà chứa lò phản ứng và máy móc thiết bị bên trong tại bất kỳ địa điểm nào mà không phải là nhà máy điện hạt nhân

Tất cả tài sản, tại bất kỳ địa điểm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các địa điểm nêu tại mục (I) nói trên) được sử dụng hay đã sử dụng để:

Sản sinh năng lượng hạt nhân; hay

Sản xuất, sử dụng hay lưu chứa nguyên liệu hạt nhân

Bất kỳ tài sản nào khác đủ điều kiện bảo hiểm tại Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội bảo hiểm hạt nhân địa phương liên quan nhưng chỉ trong phạm vi các yêu cầu của Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội địa phương đó

Cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho bất kỳ địa điểm nào được mô tả ở mục (I) đến (II) nói trên, trừ khi hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm đó loại trừ các hiểm họa bức xạ và nhiễm bẩn bởi nguyên liệu hạt nhân

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

Ngoại trừ như được nêu dưới đây, rủi ro năng lượng hạt nhân không bao gồm:

Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà hay tái bảo hiểm liên quan đến xây dựng hay lắp đặt hay lắp ráp hay thay thế hay sửa chữa hay bảo dưỡng hay ngừng vận hành tài sản theo mô tả tại mục (I) đến (III) nói trên (bao gồm cả máy móc và thiết bị xây dựng)

Hợp đồng bảo hiểm hay tái bảo hiểm hư hỏng máy móc hay kỹ thuật khác không nằm trong phạm vi của điểm nói trên

Luôn luôn với điều kiện là hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà hay tái bảo hiểm đó sẽ loại trừ các hiểm họa bức xạ và nhiễm bẩn bởi nguyên liệu hạt nhân.

Tuy nhiên, các điểm miễn trừ trên sẽ không mở rộng cho:

Việc cung cấp bất kỳ hợp đồng bảo hiểm hay tái bảo hiểm nào về:        

 Nguyên liệu hạt nhân;

Bất kỳ tài sản nào trong vùng phóng xạ cao hay khu vực của trạm hạt nhân từ việc giới thiệu các nguyên liệu hạt nhân hay thiết bị lò phản ứng – từ việc nạp nhiên liệu hay độ phân kỳ thứ nhất nếu có thỏa thuận Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội bảo hiểm hạt nhân địa phương liên quan

Xem thêm: Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Việc cung cấp bất kỳ hợp đồng bảo hiểm hay tái bảo hiểm nào cho các hiểm họa dưới đây:

–           Cháy, sét, nổ

–           Động đất

–           Máy bay hay các thiết bị trên không khác hay vật thể rơi từ máy bay hay thiết bị trên không

–           Bức xạ và nhiễm phóng xạ

–           Các hiểm họa khác được bảo hiểm bởi Nhóm liên kết và/hoặc Hiệp hội bảo hiểm hạt nhân địa phương liên quan

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha
bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

Đối với bất kỳ Tài sản nào khác không được nêu  trong mục (1) nói trên trực tiếp liên quan đến việc sản xuất, sử dụng hay lưu chứa Nguyên liệu hạt nhân kể từ khi đưa ra nguyên liệu hạt nhân vào Tài sản đó

Định nghĩa

“Nguyên liệu hạt nhân” có nghĩa là:

 • (1) Nhiên liệu hạt nhân, trừ uranium tự nhiên, uranium nghèo, khả năng sản sinh năng lượng bằng một quá trình dây chuyền tự duy trì sự phân hạch hạt nhân bên ngoài Lò phản ứng hạt nhân,  hoặc độc lập hoặc kết hợp với một số nguyên liệu khác; và

 • (2) Sản phẩm hay chất thải phóng xạ

“Sản phẩm hay Chất thải phóng xạ” có nghĩa là bất kỳ nguyên liệu phóng xạ nào được sản xuất, hoặc bất kỳ nguyên liệu nào sản sinh phóng xạ bằng cách tiếp xúc với nguồn bức xạ có liên quan đến việc sản xuất hay sử dụng nhiên liệu hạt nhân, nhưng không bao gồm các đồng vị phóng xạ đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của việc chế tạo để được có thể sử dụng cho bất kỳ mục đích khoa học, y tế, nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp.

Xem thêm: Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

 “Trạm hạt nhân” có nghĩa là:

 • Lò phản ứng hạt nhân

 • Bất kỳ nhà máy nào sử dụng nhiên liệu hạt nhân để sản xuất nguyên liệu hạt nhân, hoặc bất kỳ nhà máy nào để tái xử lý nhiên liệu hạt nhân được chiếu xạ; và

 • Bất kỳ cơ sở nào lưu trữ nguyên liệu hạt nhân, trừ việc lưu chứa có liên quan đến việc vận chuyển nguyên liệu đó

“Lò phản ứng hạt nhân” có nghĩa là kết cấu có chứa nhiên liệu hạt nhân trong sự sắp xếp đến mức một quá trình dây chuyền tự duy trì sự phân hạch hạt nhân có thể xảy ra trong đó mà không có thêm nguồn nơtron

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha
bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

“Sản xuất, sử dụng hay lưu chứa Nguyên liệu hạt nhân” có nghĩa là việc sản xuất, chế tạo, làm giàu, biến đổi, xử lý, tái xử lý, sử dụng, lưu chứa, gia công và loại bỏ nguyên liệu hạt nhân.

“Tài sản” có nghĩa là tất cả đất đai, nhà cửa, công trình, nhà máy, thiết bị, xe cộ, các thứ bên trong (bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lỏng và khí) và tất cả các nguyên liệu dù cố định hay không

 “Vùng hoặc khu vực phóng xạ cao” có nghĩa là:

Đối với nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân, tàu hoặc công trình trực tiếp chứa lõi (bao gồm cả giá đỡ và vỏ che vành đai) và tất cả các thứ bên trong, thanh nhiên liệu, cần điều khiển và kho chứa nhiên liệu chiếu xạ; và

Đối với các trạm hạt nhân không phản ứng, bất kỳ vùng nào mà mức độ phóng xạ đòi hỏi phải có lá chắn sinh học

Loại trừ rủi ro do ô nhiễm phóng xạ Bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này không chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, là kết quả của hoặc có liên quan tới bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

Các hoạt động phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải phóng xạ xảy ra trong quá trình đốt nguyên liệu hạt nhân

Sự phóng xạ, nhiễm độc, nổ các tài sản nguy hiểm từ việc lắp ráp nguyên tử nổ hoặc các cấu thành vật chất có liên quan

Bất kỳ vũ khí chiến tranh nào sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc phân hạch nguyên tử và/hoặc tổng hợp hạt nhân hoặc các phản ứng tương tự hoặc chất phóng xạ và năng lượng phóng xạ.

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha
bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

Loại trừ chiến tranh, nội chiến Bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà

Bộ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà này không bao gồm trách nhiệm pháp lý do được tái bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, phát sinh từ hoặc là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong tỏa, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hóa, tiêu hủy hoặc thiệt hại tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan công quyền địa phương

Loại trừ khủng bố Bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà

Bất kể các qui định nào trong bộ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà này hoặc điều khoản bổ sung nào đính kèm, các bên hiểu rằng điều khoản này không bảo hiểm đối với mất mát, thiệt hại, chi phí thuộc bất kỳ hình thức gì liên quan có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp do bất kỳ một hành động khủng bố nào, bất kể nguyên nhân hoặc sự cố gì đồng thời gây ra hoặc có hậu quả theo bất kỳ hình th­ức gì đối với tổn thất.

Theo điều khoản bổ sung này, hành động khủng bố là một hành động, bao gồm như­ng không chỉ là việc sử dụng vũ lực, bạo lực hay việc đe dọa sử dụng vũ lực, bạo lực của một ng­ười hay một nhóm ngư­ời, hành động một cách đơn lẻ hay đại diện, hay có liên quan tới một hay nhiều tổ chức hoặc một hoặc nhiều chính phủ, có liên quan tới mục đích hay nguyên nhân chính trị, tôn giáo, tín ngư­ỡng, nhóm sắc tộc hoặc nguyên nhân tương tự, kể cả ý định gây ảnh hư­ởng tới một chính phủ hoặc làm cho quần chúng hoặc một nhóm quần chúng lo sợ.

Điều khoản bổ sung này cũng loại trừ mất mát, thiệt hại, chi phí có bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp có nguyên nhân hoặc liên quan tới một hành động trong việc kiểm soát, đề phòng, đàn áp hoặc bất kỳ ph­ương thức nào liên quan đến hành động khủng bố.

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha
bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

Nếu nhà tái bảo hiểm quy kết rằng do có điều khoản loại trừ này, thì trách nhiệm chứng minh các chi phí đó thuộc phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng tái bảo hiểm sẽ thuộc về công ty như­ợng tái bảo hiểm.

Nếu bất kỳ phần nào trong điều khoản bổ sung này không phù hợp hoặc không thể thực hiện đư­ợc thì các phần còn lại sẽ vẫn có nguyên hiệu lực và vẫn phải thực hiện.

Có cháy lớn tại sân bay Đà Nẵng sẽ xử lý thế nào ?

6:14:55 PM Ngày 03/11/2022

Tình huống giả định, có cháy lớn tại nhà ga T1 thuộc CHK quốc tế Đà Nẵng, phương án khẩn nguy sân bay được kích hoạt…

mua-bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha-2023
mua-bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha-2023

Sáng 3/11/2022, Cảng hàng không (CHK) quốc tế Đà Nẵng tổ chức diễn tập khẩn nguy cứu nạn hàng không 2022 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2022.

Theo tình huống giả định, lúc 9h35 ngày 3/11/2022, nhân viên quầy hàng gần khu vực cửa boarding số 01, 02 (nhà ga T1) CHK quốc tế Đà Nẵng phát hiện khói và cháy nhỏ xuất hiện trong quầy hàng lưu niệm, hệ thống báo cháy tự động kêu.

Các lực lượng trực tại sân bay nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ sơ tán hành khách

Ngay lập tức nhân viên tại khu vực này hô hoán báo cháy và sử dụng thiết bị chữa cháy cầm tay dập lửa, đồng thời thông báo về Sở chỉ huy khẩn nguy – Cảng HKQT Đà Nẵng. Công tác triển khai khẩn nguy sân bay được kích hoạt.

Tại thời điểm xảy ra cháy, khu vực này có nhiều vật liệu dễ gây cháy, số lượng hàng hóa lớn nên tốc độ cháy lan truyền của ngọn lửa rất nhanh và đám cháy nhanh chóng lan rộng ra các khu vực khác, có nguy cơ cháy lên tầng 2.

Xe chữa cháy của CHK quốc tế Đà Nẵng đến hiện trường chữa cháy

Lửa và khói bao trùm toàn bộ khu vực hành lang, cầu thang, lối thoát nạn, gây cản trở công tác di dời tài sản và thoát nạn. Một số hành khách và nhân viên bị kẹt và bị ngạt do hít phải khói khí độc phát ra từ đám cháy.

gia-bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha-2023
gia-bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha-2023

Các nhân viên trực tại Nhà ga phối hợp với nhân viên an ninh trật tự, thực hiện theo quy trình chữa cháy, cắt điện khu vực xảy ra cháy, tổ chức huy động lực lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ, dùng bình chữa cháy, vòi chữa cháy vách tường để chữa cháy, huy động mọi người tham gia hướng dẫn hành khách thoát nạn và di chuyển hành lý bị cháy đến nơi an toàn.

Hàng loạt xe chữa cháy của các đơn vị phối hợp dập lửa

Vụ việc lập tức được báo cáo lên lãnh đạo Sở chỉ huy khẩn nguy (vị trí tại Trung tâm điều phối khai thác (AOCC)).

Phó giám đốc trực AOCC ra lệnh cho Trung tâm An ninh hàng không, Trung tâm Khai thác ga đưa hành khách ra khỏi vị trí nguy hiểm tại tầng 1 và 2 Nhà ga quốc nội, Trung tâm Điều hành sân bay phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển tàu bay tại các bến đỗ số 22, 23 ra khỏi khu vực đang cháy nổ, Trung tâm khai thác ga thông báo đổi của boarding của các chuyến bay liên quan…

Hành khách gặp nạn, bị thương trong đám cháy được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi khu vực cháy

Đồng thời, báo cáo Giám đốc Cảng hàng (CHK) không quốc tế Đà Nẵng – Chỉ huy trưởng khẩn nguy sân bay. Nhận thông tin, Giám đốc CHK quốc tế Đà Nẵng kích hoạt Trung tâm khẩn nguy sân bay và ra lệnh triển khai Phương án khẩn nguy sân bay.

Do gặp các vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng lên dữ dội, Giám đốc CHK quốc tế Đà Nẵng quyết định gọi các đơn vị phối hợp theo Phương án khẩn nguy sân bay như: Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Đà Nẵng, Trung đoàn 929, Nhà máy A32, Trung tâm cấp cứu 115.

Hàng chục nhân viên y tế sơ cứu cho người gặp nạn trong đám cháy

Hàng loạt xe chữa cháy của CHK quốc tế Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng cấp tốc đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu người, chữa cháy.

Báo giá bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà tốt nhất

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài: 1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

 • Facebook: bảo hiểm tòa nhà

bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha
bao-hiem-moi-rui-ro-toa-nha

⭐️ Mua bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất hoặc 0932377138

⭐️ Mua bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà thế nào ?

Trả lời: Liệt kê danh sách tài sản.

⭐️ Mua bảo hiểm mọi rủi ro tòa nhà ở PJICO uy tín không ?

Trả lời: Chúng tôi đã kinh doanh bảo hiểm này từ 1995 đến nay nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *