Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường

2870 Lượt xem

Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường và nhiều điều khoản mở rộng khác trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng đang áp dụng tại Bảo hiểm Petrolimex. Mọi người có thể lựa chọn những điều khoản sau đây để đưa vào cho phù hợp với hợp đồng, loại công trình của mình.

Nội dung của điều khoản bảo hiểm kho chứa

Trong bài viết này chúng tôi cũng giới thiệu một số điều khoản bổ sung khác như Các điều kiện đặc biệt liên quan tới đường cáp ngầm, đường ống ngầm và các thiết bị ngầm khác,Các điều kiện đặc biệt liên quan đến việc xây dựng đường hầm và các đường hầm ở các hầm mỏ, cấu trúc/thiết bị tạm thời hoặc vĩnh cửu nằm dưới bề mặt,

Bảo hiểm đối với việc chạy thử máy móc và các thiết bị lắp đặt,Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm do bão hay thiệt hại do nước có liên quan đến gió,Loại trừ tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm do lũ và lụt, Loại trừ tổn thất hay trách nhiệm do động đất, Cam kết liên quan đến cấu trúc công trình trong khu vực động đất,Bảo hiểm đối với các chi phí phát sinh do vận chuyển bằng đường hàng không, Bảo hiểm đối với các chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ, chi phí vận chuyển nhanh.

Tham khảo thêm: mua bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường
Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường

MR 013 – Bảo hiểm cho các kho chứa ngoài phạm vi công trường

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm cho các kho chứa ngoài phạm vi công trường này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, phần I của Quy tắc bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại cho tài sản được bảo hiểm (loại trừ tài sản đang được sản xuất, gia công hoặc tồn trữ tại cơ sở của nhà sản xuất, phân phối hoặc cung cấp) tại kho nằm ngoài phạm vi công trường trong giới hạn lãnh thổ được qui định cụ thể dưới đây.

  Tính Phí Bảo Hiểm

  Bảo hiểm PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại gây ra do sơ suất trong việc thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất cho các kho. Các biện pháp này có thể bao gồm:

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho rủi ro gây ra bởi đình công gấy rối bạo loạn quần chúng

  Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường
  Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường
  • việc đảm bảo cho khu vực tồn trữ phải khép kín (nằm trong nhà hoặc có hàng rào bao quanh) được canh gác, bảo vệ chống lại hỏa hoạn phù hợp với địa hình và/hoặc loại tài sản tồn kho;

  • ngăn cách các kho bằng tường chống cháy hoặc khoảng cách giữa chúng ít nhất là 50 (năm mươi) m;

  • bố trí và thiết kế các kho sao cho có thể ngăn ngừa được tổn thất do nước dâng cao hoặc lụt do mưa hoặc lũ lụt với chu kỳ thống kê 20 (hai mươi) năm do cơ quan khí tượng thuỷ văn cung cấp;

  • giới hạn trị giá của từng kho.

  Giới hạn lãnh thổ: Nước Cộng hòa Xã hộ chủ nghĩa Việt Nam

  Trị giá tối đa của mỗi kho:………………………………

  Hạn mức bồi thường cho mỗi sự cố:……………………

  Mức khấu trừ:……% của giá trị mỗi tổn thất, tối thiểu là ………/mỗi sự cố

  Phí bảo hiểm bổ sung:……………………………………

  Tham khảo thêm: mua bảo hiểm công trình xây dựng 2022

  Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường
  Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường

  MR 006 – Bảo hiểm đối với các chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ, chi phí vận chuyển nhanh

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Hợp đồng bảo hiểm  này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ và chi phí vận chuyển nhanh (trừ chi phí vận chuyển bằng đường hàng không).

  Luôn luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm đó phải liên quan đến việc khắc phục tổn thất hoặc thiệt hại của các hạng mục được bảo hiểm có thể được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.

  Nếu số tiền bảo hiểm của các hạng mục bị thiệt hại thấp hơn số tiền lẽ ra phải được bảo hiểm thì số tiền trả theo điều khoản bổ sung này cho các chi phí nói trên sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng.

  Giới hạn trách nhiệm: ………………………………….

  Mức khấu trừ: ………………………………/vụ tổn thất

  Phí bảo hiểm bổ sung: ……………………………………

  Tham khảo thêm: Đấu thầu mua bảo hiểm công trình xây dựng

  MR 007 – Bảo hiểm đối với các chi phí phát sinh do vận chuyển bằng đường hàng không

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phát sinh thêm do vận chuyển bằng đường hàng không.

  Tuy nhiên, luôn luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm này phải liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại của các hạng mục được bảo hiểm có thể được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.

  Với điều kiện là số tiền bồi thường theo điều khoản bổ sung này về cước phí hàng không sẽ không vượt quá số tiền quy định dưới đây trong suốt thời hạn bảo hiểm.

  Giới hạn trách nhiệm: ……………………………………

  Mức khấu trừ: ……………………………………………..     

  Phí bảo hiểm bổ sung: ……………………………………

  MR  008 – Cam kết liên quan đến cấu trúc công trình trong khu vực động đất

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, PJICO chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh từ rủi ro động đất nếu Người được bảo hiểm chứng minh được rằng rủi ro động đất đã được tính đến trong bản thiết kế công trình, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về xây dựng cho các công trình tại khu vực có rủi ro động đất và chất lượng của nguyên vật liệu xây dựng, công tác thi công và kích thước của công trình đều được tính toán dựa trên cơ sở của các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

  Mời tham khảo thêm: Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng

  MR 009 – Loại trừ tổn thất hay trách nhiệm do động đất

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, PJICO không bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro động đất.

  MR 010 – Loại trừ tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm do lũ và lụt

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này, PJICO không bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro lũ và lụt.

  MR 012 – Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm do bão hay thiệt hại do nước có liên quan đến gió

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm  hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, Bảo hiểm PJICO không bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro bão có tốc độ gió tương đương hoặc vượt quá cấp 8 theo thang độ Beaufort (có nghĩa là tốc độ gió trên 62 km/h) hoặc thiệt hại do nước phát sinh liên quan đến hoặc do hậu quả của bão.

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cao tốc

  MR 100 – Bảo hiểm đối với việc chạy thử máy móc và các thiết bị lắp đặt

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm  hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này, thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài bao gồm cả việc chạy thử không tải hoặc chạy thử có tải nhưng không quá 04 (bốn) tuần kể từ ngày chạy thử.

  Tuy nhiên, nếu một phần của nhà máy hoặc một số máy móc đã được chạy thử xong và/hoặc đã đưa vào sử dụng hoặc đã được bàn giao thì việc bảo hiểm cho phần máy móc nói trên được chấm dứt. Số máy móc còn lại vẫn được bảo hiểm cho đến khi chạy thử xong hoặc được đưa vào sử dụng hoặc đã được bàn giao.

  Hơn nữa, các bên thỏa thuận và hiểu rằng đối với các máy móc đã được lắp đặt và chạy thử, các điểm loại trừ c) và d) trong điều khoản loại trừ của Phần I của Quy tắc bảo hiểm được hủy bỏ và điều khoản loại trừ sau được áp dụng:

  Tổn thất hoặc thiệt hại do thiết kế sai, khuyết tật của vật liệu hoặc khuôn mẫu, tay nghề kém khác với các lỗi trong khi lắp đặt“.

  Đối với việc lắp đặt các máy móc đã qua sử dụng (second-hand), việc bảo hiểm sẽ được chấm dứt ngay sau khi việc chạy thử máy bắt đầu.

  MR 101 – Các điều kiện đặc biệt liên quan đến việc xây dựng đường hầm và các đường hầm ở các hầm mỏ, cấu trúc/thiết bị tạm thời hoặc vĩnh cửu nằm dưới bề mặt

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với

  • những thay đổi trong phương pháp xây dựng hoặc do các điều kiện trở ngại không lường trước được của đất đá;

  • các biện pháp cần thiết để cải thiện hoặc làm ổn định điều kiện của đất đá hoặc để ngăn nước vào trừ khi là cần thiết để khôi phục lại các tổn thất hoặc thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm;

  • vận chuyển các vật liệu khác phát sinh trong quá trình đào đất, hoặc do phần đất đào vượt quá so với thiết kế và/hoặc lấp đầy lại các hố do phần đất đã đào vượt quá so với thiết kế;

  • công việc tháo nước trừ khi là cần thiết để khắc phục tổn thất hoặc thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm;

  • tổn thất hoặc thiệt hại do hỏng hóc hệ thống tháo nước nếu những tổn thất hoặc thiệt hại này có thể phòng tránh được bằng cách sử dụng các phương tiện dự phòng;

  • việc vứt bỏ đi hoặc khôi phục lại các máy đào/khoan hầm;

  • tổn thất đối với chất làm cứng đất (bentonite), các thiết bị/hệ thống treo, giảm xóc hoặc bất kỳ thiết bị hay vật liệu nào dùng cho việc hỗ trợ công việc đào đất hoặc bất kỳ chất, vật liệu nào khác dùng để thay đổi điều kiện của đất.

  Trong trường hợp có tổn thất hoặc thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì số tiền bồi thường tối đa sẽ được giới hạn cho các chi phí phát sinh nhằm khôi phục tài sản được bảo hiểm đạt đến mức độ hoặc điều kiện kỹ thuật tương đương với điều kiện như ngay trước khi xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định dưới đây trên chi phí xây dựng bình quân 1m ban đầu ngay tại khu vực bị tổn hại.

  Tỷ lệ phần trăm tối đa có thể tr:…….%

  MR 102 – Các điều kiện đặc biệt liên quan tới đường cáp ngầm, đường ống ngầm và các thiết bị ngầm khác

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất đối với đường cáp và/hoặc ống ngầm và/hoặc các thiết bị ngầm khác đã có trên khu vực công trường nếu Người được bảo hiểm trước khi tiến hành thi công xây dựng đã tìm hiểu và nắm được đầy đủ, chính xác sơ đồ về các tuyến cáp, ống ngầm hay các thiết bị ngầm khác thông qua các nhà chức trách có thẩm quyền liên quan và đã đề ra các biện pháp cần thiết để đề phòng, hạn chế tổn thất cho các công trình ngầm này trong quá trình thi công xây dựng.

  Việc bồi thường các tổn thất của các công trình ngầm đã có mà vị trí của nó được chỉ rõ trong sơ đồ (bản vẽ các công trình ngầm) thì mức khấu trừ trong trường hợp này sẽ là 20% giá trị của tổn thất nhưng không thấp hơn số tiền quy định ở mục (a) dưới đây.

  Việc bồi thường các tổn thất của các công trình ngầm đã có mà vị trí của nó không được xác định chính xác thì sẽ áp dụng mức khấu trừ ở mục (b) dưới đây.

  Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO chỉ giới hạn trong việc sửa chữa, khắc phục các đường cáp, ống ngầm hoặc các thiết bị ngầm khác như đã đề cập ở trên. Bất kỳ thiệt hại nào là hậu quả của các tổn thất trên hay các khoản tiền phạt đều không thuộc trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm PJICO.

  Mức khấu trừ:

  • …… % giá trị bồi thường, nhưng thấp nhất là: ……………/ mỗi tổn thất

  ………………/ mỗi tổn thất.

  Tư vấn thêm Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Giá bảo hiểm công trình xây dựng bao nhiêu ?

  Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

  ⭐️ Mua bảo hiểm công trình ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *