Bảo hiểm hàng hóa loại a

2323 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa loại a hay còn gọi là bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện a. Bảo hiểm hàng hóa loại a là điều kiện bảo hiểm cao nhất trong 3 điều kiện bảo hiểm có thể lựa chọn trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Điều kiện bảo hiểm này có thể áp dụng cho hàng hóa đóng trong container hoặc chở xá. Điều kiện bảo hiểm hàng hóa loại a này tại bảo hiểm Petrolimex tuân theo luật lệ và tập quán của hiệp hội London của Anh quốc. 

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa pjico

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a                                              

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ (A) 1.1.1982 

Những rủi ro được bảo hiểm hàng hóa loại a 

Điều khoản rủi ro

Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều 4,5,6 và 7 dưới đây, bảo hiểm hàng hóa loại a này bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng được bảo hiểm.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các điều khoản đã quy định trong các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành

Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa loại a này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Loại trừ bảo hiểm hàng hóa loại a 

Điều khoản loại trừ chung

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hóa loại a này sẽ không bảo hiểm cho:

Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường

Tham khảo thêm:// Bảo hiểm hàng hóa loại c 

Mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 4.3 này việc “đóng gói” phải được coi như bao gồm cả việc xếp hàng vào “container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)

4.4    Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm

4.5       Mất mát hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả theo điều 2 kể trên)

4.6       Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu

Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/ hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hóa loại a này cũng sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

Tham khảo thêm:  Bảo hiểm hàng hóa loại b

 • Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển,

 • Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công- tên- nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm,

Nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.

Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Điều khoản loại trừ chiến tranh

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hóa loại a này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến

 • Bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ (loại trừ cướp biển) và hậu quả của những hành động đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó.

 • Mìn, thuỷ lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Điều khoản loại trừ đình công

Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm này cũng không bảo hiểm cho những mất mát hư hại hoặc chi phí

 • Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

 • Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

 • Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Thời hạn bảo hiểm hàng hóa loại a

Điều khoản vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa loại a này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong các thời điểm sau đây tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước

 • Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm

 • Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc

  • Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc

  • Để chia hay phân phối hàng hoặc

 • Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.

 • Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hàng hoá được gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong hợp đồng vận chuyển, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới nơi đến khác đó.

 • Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉêm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy chệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi giao hàng như quy định của điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc trừ khi Người được bảo hiểm có giấy báo gửi ngay cho bảo hiểm Petrolimex hàng hóa loại a  yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm hàng hóa đường biển yêu cầu, hoặc

9.1 Cho tới khi hàng được bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc

9.2 Nếu hàng hoá được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm  hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của điều 8 kể trên.

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm hàng hóa loại a này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm  thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện dược thoả thuận.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm hàng hóa loại a

Điều khoản quyền lợi bảo hiểm:

Để có thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hóa loại a này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất

Tuân theo điều 11.1 nói trên, Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết trừ khi Người được bảo hiểm đã được biết trước về những tổn thất đó và Người bảo hiểm hàng hóa đường biển chưa hay biết.

Điều khoản chi phí gửi hàng

Nếu do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm mà hành trình được bảo hiểm  lại kết thúc tại một cảng hoặc một nơi không phải nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm thì bảo hiểm Petrolimex sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm  mọi khoản chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và thoả đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi đến được bảo hiểm theo hợp đồng này.

Điều 12 này không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và phải tuân theo các điểm loại trừ ở các điều 4,5,6 và 7 kể trên và không bao gồm những chi phí phát sinh từ hành vi sai lầm, bất cẩn và tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển, bao hiem hang hoa loai a

Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

Bảo hiểm hàng hóa loại a này sẽ không bồi thường cho các khiếu nại về tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do chi phí phục hồi, tu bổ lại và gửi hàng tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ vượt quá giá trị hàng tại nơi đến.

Điều khoản giá trị tăng thêm

 • Nếu người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được xem như đã gia tăng tới tổng của số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho bảo hiểm Petrolimex bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác

 • Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm gia trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và của tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện cùng bảo hiểm cho tổn thất đó, và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

Quyền lợi bảo hiểm hàng hóa loại a

Điều khoản không áp dụng

Bảo hiểm này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác.

Giảm nhẹ tổn thất

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:

 • Phải thực hiện mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

 • Phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ thứ ba khác và Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng đẻ thực hiện nghĩa vụ này.

Điều khoản từ bỏ

Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc bảo hiểm Petrolimex thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên.

Tránh chậm trễ 

Điều khoản khẩn trương hợp lý

Điều kiện của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu  này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ.

Luật pháp và tập quán 

Điều khoản luật pháp và tập quán Anh

Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh.

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài: 1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *