Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

2202 Lượt xem

Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn là phần mở rộng của hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng. Bảo hiểm Petrolimex mở rộng điều khoản này mà không thu thêm phí bảo hiểm. Ngoài ra chúng tôi cũng giới điệu 2 điều khoản khác có thể mở rộng trong bảo hiểm là điều khoản mở rộng bảo hành tiêu chuẩn và bảo hành mở rộng, điều kiện đặc biệt liên quan đến tiến độ xây dựng lắp đặt.

Giới thiệu điều khoản mở rộng

Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

Bảo hiểm gây ra bởi đình công gây rối bạo loạn của quần chúng

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này và với điều kiện Người được bảo hiểm trả cho PJICO số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Hợp đồng bảo hiểm  này được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi đình công, gây rối, bạo loạn của quần chúng mà theo điều khoản sửa đổi bổ sung này (và luôn theo đúng các điều kiện đặc biệt được đề cập dưới đây) có nghĩa là những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây nên bởi

  Tính Phí Bảo Hiểm

  hành động của bất kỳ người nào cùng với những người khác gây rối trật tự công cộng (cho dù có liên quan tới bãi công hoặc phong toả nhà máy hay không), nhưng không phải là những sự kiện nêu tại Điều 2 thuộc “Các điều kiện đặc biệt” của điều khoản sửa đổi bổ sung này;

  Mời tham khảo thêm: mua bảo hiểm công trình xây dựng

  hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm trấn áp hoặc cố gắng trấn áp bất kỳ sự gây rối nào như đã nói ở trên hoặc làm giảm tới mức tối đa hậu quả của sự gây rối đó;

  hành động cố ý của bất kỳ người nào tham gia bãi công hoặc công nhân bị chủ từ chối cho vào nhà máy nhằm mục đích ủng hộ bãi công hoặc nhằm mục đích chống lại việc chủ đóng cửa nhà máy để gây áp lực;

  hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động trên hoặc làm giảm tới mức tối đa hậu quả của những hành động đó.

  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  Với điều kiện là các bên thỏa thuận và xác nhận thêm như sau:

  Tất cả các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng sẽ được áp dụng đầy đủ với điều khoản sửa đổi bổ sung này, trừ trường hợp những quy định đó đã được thay đổi theo “Các điều kiện đặc biệt” dưới đây và bất kỳ khi nào nói đến tổn thất trong Hợp đồng bảo hiểm này đều có nghĩa là những tổn thất do những rủi ro được bảo hiểm gây ra;

  “Các điều kiện đặc biệt” dưới đây sẽ chỉ được áp dụng cho Điều khoản sửa đổi bổ sung này, còn các qui định trong Hợp đồng bảo hiểm vẫn được áp dụng về mọi phương diện như trong trường hợp chưa áp dụng Điều khoản bổ sung này;

  Các điều kiện đặc biệt:

  Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này sẽ không bảo hiểm cho

  a) những tổn thất hoặc thiệt hại bắt nguồn từ việc ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc hoặc do bất kỳ quá trình hoặc hoạt động nào bị chậm trễ, trì hoãn hoặc gián đoạn;

  b) những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra từ việc mất quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn do các hành động tịch thu, trưng thu hoặc trưng dụng theo lệnh của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào;

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường

  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  c) những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra từ việc mất quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với một ngôi nhà nào đó do sự chiếm hữu trái phép của bất kỳ người nào đối với khu nhà đó;

  d) những tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ khoản chi trả nào vượt quá số tiền bồi thường đối với thiệt hại vật chất mà bảo hiểm này quy định.

  Tuy nhiên, Bảo hiểm PJICO vẫn phải chịu trách nhiệm ở các trường hợp b) và c) kể trên trong trường hợp những tổn thất vật chất đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra trước hoặc trong thời gian bị mất quyền sở hữu tạm thời.

  2. Bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào gây ra bởi hoặc do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ biến cố nào nêu dưới đây:

  a) chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến hoặc hành động hiếu chiến (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;

  b) khởi nghĩa, sự nổi loạn của quần chúng có quy mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền;

  c) hành động của bất kỳ người nào dưới danh nghĩa hoặc có liên quan tới bất kỳ một tổ chức nào nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp hay chính quyền nào đang tồn tại trên thực tế hoặc dùng khủng bố hay bạo lực để gây ảnh hưởng tới chính quyền đó.

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cao tốc

  Trong bất kỳ vụ kiện tụng hoặc xét xử nào, nếu Bảo hiểm PJICO cho rằng theo những qui định nêu trong điều kiện này mà tổn thất nào đó không thuộc phạm vi bảo hiểm, thì việc chứng minh các tổn thất đó thuộc phạm vi bảo hiểm thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  3. Bảo hiểm Petrolimex có thể hủy bỏ điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp này, PJICO có trách nhiệm hoàn lại số phụ phí bảo hiểm tương ứng với thời gian hủy bỏ điều khoản này.

  4. Giới hạn bồi thường nêu dưới đây đối với mỗi sự cố được hiểu là giới hạn bồi thường cho tất cả mọi tổn thất được bảo hiểm theo điều khoản sửa đổi bổ sung này trong một thời hạn không gián đoạn là 168 giờ.

  Tổng mức trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex trong toàn thời hạn bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm công trình xây dựng này sẽ được giới hạn bằng hai lần hạn mức bồi thường đối với một sự cố.

  Giới hạn bồi thường:…………………….…………

  bao-hiem-gay-ra-boi-dinh-cong-bao-loan
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  Mức khấu trừ:……………………….…./mỗi sự cố

    Phí bảo hiểm bổ sung:………………………………     

  MR 002 – Bảo hiểm trách nhiệm chéo

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này và với điều kiện Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, phần bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được áp dụng cho các bên được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm giống như trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm được cấp cho từng bên riêng biệt, với điều kiện là Bảo hiểm PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm theo điều khoản bổ sung này những trách nhiệm đối với

  tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho những hạng mục được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần I của Hợp đồng bảo hiểm này, kể cả trường hợp không được bồi thường do có mức khấu trừ hoặc một hạn mức nào đó;

  những tổn thất về người (chết người hoặc không chết người) hoặc bệnh tật của người làm công mà những người này đã được hoặc đáng lẽ có thể được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm bồi thường người lao động và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của người chủ sử dụng lao động.

  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  Tuy nhiên, trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO đối với các bên được bảo hiểm gộp lại đối với một tai nạn hoặc một loạt tai nạn phát sinh từ cùng một sự cố không vượt quá giới hạn bồi thường được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /Hợp đồng bảo hiểm.

  Phí bảo hiểm bổ sung:………………………………..    

  Mời tham khảo thêm: Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng

  MR 003 – Bảo hiểm bảo hành tiêu chuẩn

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm  hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Hợp đồng bảo hiểm  được mở rộng cho thời gian bảo hành được quy định cụ thể dưới đây để duy nhất bảo hiểm cho các tổn thất hay thiệt hại do Người nhận thầu (Người được bảo hiểm) gây ra đối với công trình xây dựng trong khi tiến hành công tác bảo hành theo quy định trong điều khoản bảo hành của Hợp đồng xây dựng.

  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  Thời gian bảo hành :……tháng

  Phí bảo hiểm bổ sung:………………………………

  Tham khảo thêm: mua bảo hiểm công trình xây dựng 2022

  MR 004 – Bảo hiểm bảo hành mở rộng

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với các hạng mục công việc xây dựng/lắp đặt được bảo hiểm tại phần I trong thời gian bảo hành được quy định cụ thể dưới đây trong các trường hợp sau:

  tổn thất do người nhận thầu có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (là một bên được bảo hiểm) gây ra khi tiến hành công tác bảo hành nhằm mục đích tuân theo các bổn phận được quy định trong điều khoản liên quan đến bảo hành của Hợp đồng xây dựng/lắp đặt;

  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn
  Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  tổn thất xảy ra trong thời gian bảo hành với điều kiện là tổn thất hay thiệt hại đó gây ra do một nguyên nhân phát sinh tại công trường trong thời gian công trình còn đang trong quá trình xây dựng hoặc lắp đặt trước khi việc xây dựng hoặc lắp đặt của phần hạng mục bị thiệt hại được chứng nhận là đã hoàn tất.

  Tham khảo thêm: Đấu thầu mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Điều kiện đặc biệt liên quan tới tiến độ xây dựng/lắp đặt

  Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, những qui định dưới đây sẽ được áp dụng khi tiến hành bảo hiểm cho công trình:

  Lịch trình tiến độ thi công xây/lắp cùng bất kỳ khai báo nào do Người được bảo hiểm ghi lại bằng văn bản nhằm thu xếp bảo hiểm cho công trình cũng như các tài liệu về kỹ thuật cung cấp cho PJICO sẽ là một bộ phận của Hợp đồng bảo hiểm;

  PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất phát sinh hoặc làm trầm trọng thêm do lịch trình tiến độ thi công xây/lắp bị kéo dài vượt quá thời gian quy định dưới đây, trừ khi PJICO đã chấp nhận bằng văn bản việc kéo dài đó trước khi xảy ra tổn thất.

  Liên hệ mua Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Giá bảo hiểm xây dựng bao nhiêu ?

  Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

  ⭐️ Mua bảo hiểm công trình ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

  One thought on “Bảo hiểm gây ra bởi đình công bạo loạn

  1. Pingback: Đấu thầu mua bảo hiểm công trình xây dựng – baohiempetrolimex.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *