Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

2161 Lượt xem

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho các thiết bị xây dựng và máy móc do lũ lụt và ngập nước.

Ngoài ra trong bài viết này mời các bạn tham khảo thêm một số điều khoản bổ sung khác trường hợp bạn muốn thêm điều khoản này vào hợp đồng bảo hiểm vui lòng báo cho nhân viên tư vấn của Bảo hiểm Petrolimex nhé.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Một số điều khoản như Điều kiện đặc biệt về các thiết bị chữa cháy và an toàn về cháy trên công trường, Điều kiện đặc biệt về các biện pháp an toàn đối với mưa, lũ và lụt, Điều kiện đặc biệt liên quan đến chi phí dọn dẹp đất đá do sụt lở,điều khoản Cam kết an toàn cho vật liệu xây dựng, Những đảm bảo liên quan đến lán trại và kho, Cam kết về việc thi công theo từng đoạn, Các điều kiện đặc biệt về xây dựng đập và hồ chứa nước,điều khoản Loại trừ tổn thất xảy ra đối với mùa màng, rừng và các loại cây trồng.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng hiện nay

MR 103 – Loại trừ tổn thất xảy ra đối với mùa màng, rừng và các loại cây trồng

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, PJICO không có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra đối với mùa màng, rừng và cây trồng trong thời gian tiến hành công việc xây dựng.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

MR 104 – Các điều kiện đặc biệt về xây dựng đập và hồ chứa nước

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo hiểm PJICO không có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với

  • việc phun vữa vào các khu vực đá mềm và/hoặc các biện pháp an toàn tăng cường khác, dù là sự cần thiết bắt buộc của chúng chỉ là phát sinh trong quá trình xây dựng;

  • các chi phí phát sinh cho việc tháo nước, dù là khối lượng nước tháo vượt quá khối lượng nước dự định ban đầu;

  • tổn thất hoặc thiệt hại do vỡ hệ thống thoát nước nếu việc vỡ này có thể tránh được khi có đầy đủ các phương tiện trợ giúp khác;

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

  • các chi phí phát sinh cho việc ngăn cách nước hoặc chống thấm và các phương tiện bổ sung cho việc tháo nước và/hoặc rút nước ngầm;

  • tổn thất hoặc thiệt hại do lún nếu nguyên nhân là do thiếu biện pháp an toàn làm cho rắn chắc;

  • rạn nứt và rò rỉ.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

MR 106 – Cam kết về việc thi công theo từng đoạn

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo hiểm PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra đối với hoặc gây ra bởi nền đường, sườn ta luy, sườn dốc đánh bậc, hào, kênh rạch nếu chúng được thi công dần theo từng đoạn và tổng chiều dài của mỗi đoạn không vượt quá chiều dài quy định dưới đây, bất kể mức độ hoàn thành công việc đó như thế nào và số tiền bồi thường cho mỗi trường hợp tổn thất sẽ chỉ giới hạn cho chi phí sửa chữa lại đoạn đó.

Chiều dài tối đa cho mỗi đoạn:…………… mét.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

MR 107 – Những đảm bảo liên quan đến lán trại và kho

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, Bảo hiểm PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các lều kho xảy ra do lửa, hoặc ngập lụt với điều kiện các lều kho này đã được đặt ở chỗ cao hơn mức nước cao nhất trong toàn bộ khu vực đã được thống kê trong 20 (hai mươi) năm gần nhất và các đơn vị kho phải được đặt cách nhau ít nhất 50m hoặc được ngăn bởi tường chịu lửa.

Các bên cũng thỏa thuận rằng Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ sự cố nào song chỉ ở mức giới hạn bồi thường đối với

– các lán trại:……………………

– mỗi đơn vị kho:……………….

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

MR 108 – Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng, trang thiết bị và máy móc

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm  hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho các thiết bị xây dựng và máy móc do lũ lụt và ngập nước nếu sau khi thực hiện công việc hoặc trong trường hợp bị gián đoạn mà thiết bị xây dựng và máy móc được bảo quản trong khu vực trong vòng 20 (hai mươi) năm không bị đe dọa của lũ lụt.

MR 109 – Cam kết an toàn cho vật liệu xây dựng

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với vật liệu xây dựng do lũ hoặc lụt, nếu khối lượng vật liệu xây dựng này không vượt quá nhu cầu để thi công trong 03 (ba) ngày và số lượng vật liệu vượt quá được bảo quản trong các khu vực không bị đe dọa của lũ lụt trong 20 (hai mươi) năm.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

MR 110 – Điều kiện đặc biệt về các biện pháp an toàn đối với mưa, lũ và lụt

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được qui định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng  này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi mưa, lũ hoặc lụt nếu như các biện pháp an toàn đã được thực hiện đầy đủ trong khi thiết kế và thi công công trình.

Các biện pháp an toàn được thực hiện đầy đủ phải tính đến tình hình mưa, lũ và lụt tại khu vực được bảo hiểm trong toàn bộ thời gian bảo hiểm trên cơ sở đã được xem xét kỹ lưỡng các số liệu thống kê với chu kỳ 20 (hai mươi) năm do cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh do Người được bảo hiểm không di chuyển ngay các chướng ngại vật như: đất cát, cây cối…khỏi dòng chảy của nước dù là có nước hay không để duy trì sự thông thoáng của dòng chảy thì sẽ không được bồi thường.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

MR 111 – Điều kiện đặc biệt liên quan đến chi phí dọn dẹp đất đá do sụt lở

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với

các chi phí dọp dẹp đất đá do sụt lở vượt quá chi phí đào xúc lượng đất đá thực tế phải đào ban đầu ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng của việc sụt lở ở đó;

các chi phí liên quan đến công việc sửa chữa các mặt dốc hoặc các mặt dốc đánh bậc bị xói mòn khác nếu Người được bảo hiểm không tiến hành hoặc tiến hành không kịp thời các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất thích hợp.

MR 112 – Điều kiện đặc biệt về các thiết bị chữa cháy và an toàn về cháy trên công trường

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại do cháy hoặc nổ trực tiếp hay gián tiếp gây ra với điều kiện là:

Công trình phải được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy và chất chữa cháy thích hợp trong suốt quá trình thi công và các phương tiện này luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt.

Các vòi phun nước hoạt động tốt phải được sẵn sàng hoạt động tại một mức thấp hơn mức hoạt động cao nhất có thể và được chốt lại bằng khoá vòi tạm thời.

Các tủ, khoang chứa các vòi cứu hỏa và thiết bị cứu hỏa di động phải được kiểm tra thường xuyên, ít nhất mỗi tuần 2 lần.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Phải lắp đặt các cửa chắn lửa theo quy định hiện hành càng sớm càng tốt ngay sau khi tháo dỡ cốp pha.

Các lỗ đục trên tường để lắp tời, lắp dây điện và các lỗ trống khác phải được bịt kín tạm thời càng sớm càng tốt nhưng không được muộn hơn thời điểm bắt đầu hoạt động của thiết bị.

Phải thường xuyên thu dọn các vật phế thải. Sau mỗi ngày làm việc phải thu dọn các chất thải dễ cháy ra khỏi các tầng nhà nơi công việc đang được thực hiện.

Phải thực hiện “Nội quy” đảm bảo an toàn khi tiến hành bất cứ công đoạn nào có sử dụng nhiệt đối với những công việc sau và cũng không chỉ giới hạn ở những công việc đó:

  • các công đoạn mài, cắt hoặc hàn;

  • sử dụng các đèn hàn hoặc mỏ hàn;

  • sử dụng nhựa đường nóng;

       hoặc bất cứ việc gì làm phát sinh nhiệt.

Các công đoạn sử dụng nhiệt chỉ được thực hiện khi có mặt ít nhất 01 (một) người được trang bị bình cứu hỏa và đã được huấn luyện về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Một giờ sau khi kết thúc các công đoạn sử dụng nhiệt, phải kiểm tra lại khu vực đã thực hiện công đoạn đó.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng
Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Các nguyên vật liệu dùng cho công việc xây dựng lắp đặt nếu cần phải lưu kho thì phải được để ở từng khu vực kho khác nhau với trị giá nguyên vật liệu ở mỗi kho không vượt quá số tiền được ấn định dưới đây. Mỗi đơn vị kho phải cách xa nhau 50m hoặc được ngăn cách bởi tường chống lửa.

Tất cả các thứ dễ cháy, đặc biệt là các chất lỏng và khí phải được để cách ly với các tài sản trên công trường và các khu vực đang thực hiện công việc có sử dụng nhiệt ở một khoảng cách đủ đảm bảo an toàn.

Phải cử một nhân viên chuyên trách giám sát việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy trên công trường.

Phải bố trí một hệ thống báo cháy đủ tin cậy và duy trì liên lạc trực tiếp với một đội cứu hỏa ở nơi gần nhất vào bất cứ lúc nào.

Phải có kế hoạch phòng cháy chữa cháy khi có cháy xảy ra tại công trường và các tài liệu này phải thường xuyên được cập nhật để phù hợp với điều kiện hiện tại.

Công nhân viên của nhà thầu phải được huấn luyện về công tác chữa cháy và các cuộc thưc tập về phòng cháy chữa cháy phải được tiến hành hàng tuần.

Đội cứu hỏa nơi gần nhất phải biết rõ địa hình, vị trí trên công trường và ở mọi thời điểm phải duy trì một đường dây liên lạc trực tiếp giữa công trường và đội cứu hỏa đó.

Công trường phải được rào chắn xung quanh và lối ra vào công trường phải được kiểm soát.

Giá trị nguyên vật liệu ở mỗi khu vực kho:……………………………

Đề xuất xây dựng hai dự án khép kín vành đai 2 TP.HCM

4:32:53 PM 11/16/2022

Dự án xây dựng Vành đai 2 TP.HCM dài 64km hiện còn 11km, chia làm ba đoạn chưa được đầu tư khép kín. Sở Giao thông vận tải đề xuất đầu tư trước hai đoạn bằng vốn ngân sách với tổng vốn hơn 17.000 tỉ đồng.

bao-hiem-thiet-bi-xay-dung-2023
bao-hiem-thiet-bi-xay-dung-2023

Sở Giao thông vận tải vừa báo cáo UBND TP.HCM danh mục bảy dự án xây dựng giao thông dự kiến chuẩn bị trình HĐND TP xem xét thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm nay.

Trong danh mục, đáng chú ý là hai dự án xây dựng khép kín đường vành đai 2 gồm đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội (khoảng 8.591 tỉ đồng) và đoạn từ Xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng  (khoảng 8.458 tỉ đồng).

Con đường này hiện có 11km chưa được đầu tư khép kín, nhiều năm qua TP cũng đã nghiên cứu triển khai bằng vốn đầu tư đối tác công tư (PPP) nhưng không khả thi.

Vành đai 2 có vai trò rất quan trọng trong việc điều phối giao thông ở nội thành, kết nối cảng biển; còn vành đai 3, 4 phân luồng giao thông ở ngoại thành.

Hai dự án xây dựng tiếp theo là nâng tĩnh không hai cầu trên quốc lộ 1A gồm: cầu Bình Triệu 1 khoảng 133,1 tỉ đồng và cầu vượt Bình Phước 1 khoảng 111,6 tỉ đồng.

Ba dự án còn lại là xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ khai thác, vận hành metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) với 179 tỉ đồng; lắp đặt hệ thống thang máy tại cầu vượt bộ hành các nhà ga trên cao metro số 1 với 30 tỉ đồng; đóng mới hai ponton chốt kiểm soát trên sông Đồng Nai.

Cùng với các dự án dự kiến trình, Sở Giao thông vận tải cũng báo cáo kết quả triển khai nghị quyết của HĐND TP với các dự án giao thông đang triển khai.

Đối với dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, dự kiến UBND huyện Bình Chánh sẽ hoàn thành bồi thường mặt bằng trong năm nay, chủ đầu tư triển khai thi công hoàn thành công trình trong năm 2024.

Đối với dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối xe buýt với nhà ga metro số 1, hiện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đang lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến trong tháng 11-2022, Sở Giao thông vận tải sẽ phê duyệt dự án để khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm sau.

Với dự án cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu, TP Thủ Đức dự kiến bàn giao mặt bằng vào quý 2-2023; chủ đầu tư sẽ thi công hoàn thành công trình trong năm 2024.

Còn cầu Phước Long (quận 7 và Nhà Bè), Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 và huyện Nhà Bè đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Cây cầu này dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022 – 2025.

Liên hệ hỗ trợ Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giá bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị của thiết bị mua bảo hiểm.

⭐️ Mua bảo hiểm thiết bị xây dựng ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *