Bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động

2764 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động dân sự là một trong những rủi ro người mua có thể mở rộng trong hợp đồng bảo hiểm tài sản của mình. Ở Việt nam, tình hình chính trị khá ổn định tuy nhiên chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên sự kiện năm 2015 khi Trung quốc dùng giàn khoan hải dương 981 làm cái cớ để lấn chiếm biển việt nam.

Giới thiệu bảo hiểm đình công nổi loạn

Nhiều cuộc biểu tình bạo động đã diễn ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhiều công ty không chỉ của Trung quốc đã bị đốt phá, cướp một phần cũng do nhiều kẻ xấu đã lợi dụng tình hình cướp phá.

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

Thông thường mọi người chỉ quan tâm đến 2 rủi ro cháy nổ trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do loại bảo hiểm này bắt buộc phải mua. Công an phòng cháy chữa cháy kiểm tra nếu không mua có thể bị phạt.

Nội dung điều khoản bảo hiểm đình công nổi loạn và bạo động cụ thể như sau:

Mời tham khảo thêm: Quy định mua bảo hiểm nhà xưởng

Điều khoản đình công nổi loạn bạo động

Đơn bảo hiểm tài sản này sẽ mở rộng để bồi thường cho các tổn thất gây ra bởi đình công, nổi loạn, hoặc bạo động dân sự. Theo phạm vi áp dụng của Điều khoản này (tuân theo mục “Các điều kiện đặc biệt” được nêu ở phần sau), thì đó là là những tổn thất xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi:

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

Hành động của bất kỳ cá nhân nào liên kết với những người khác gây rối trật tự công cộng (cho dù có liên quan tới bãi công hoặc bế xưởng hay không) nhưng không nằm trong các hành động được đề cập đến ở điều 2 của mục “Các điều kiện đặc biệt” của Điều khoản này;

Hành động của bất kỳ tổ chức quyền lực hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự gây rối nào như đã nói ở trên hoặc làm giảm thiểu hậu quả của sự gây rối đó;

Hành động cố ý của bất kỳ người nào tham gia bãi công hoặc công nhân bế xưởng nhằm mục đích thúc đẩy việc bãi công hoặc chống lại việc bế xưởng;

Mời tham khảo thêm: Bán bảo hiểm nhà xưởng

Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động trên hay làm giảm thiểu hậu quả của những hành động đó.

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

Với điều kiện là :

(a)   Tất cả các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động này phải được áp dụng toàn diện cho phần phạm vi bảo hiểm được mở rộng bởi Điều khoản này, trừ những trường hợp được thay đổi được nêu cụ thể trong mục “các điều kiện đặc biệt” dưới đây, và bất kỳ việc tham chiếu nào về tổn thất  trong văn bản của Đơn bảo hiểm hỏa hoạn này phải bao gồm cả việc xét  đến các rủi ro được bảo hiểm theo Điều khoản  này.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà xưởng kho bãi

(b)  Mục “Các điều kiện đặc biệt” dưới đây sẽ chỉ áp dụng riêng cho Điều khoản bổ sung này, trong khi văn bản quy tắc bảo hiểm chung nêu trong Đơn bảo hiểm này vẫn sẽ được áp dụng cho toàn bộ phạm vi của Đơn bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động này như trường hợp giả sử  Điều khoản bổ sung này chưa được áp dụng.

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

Các điều kiện đặc biệt:

Loại trừ bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động

Đơn bảo hiểm tài sản này sẽ không bảo hiểm cho:

(a)   tổn thất là hậu quả của việc ngừng toàn bộ hay một phần công việc hoặc chậm trễ, gián đoạn của bất kỳ một quá trình hay hoạt động nào;

(b)  tổn thất gây ra do tạm thời hoặc vĩnh viễn bị mất quyền sở hữu phát sinh từ việc tịch thu, trưng dụng cho quân đội hay từ yêu cầu của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng ở tphcm

(c) tổn thất gây ra do tạm thời hoặc vĩnh viễn bị mất quyền sở hữu đối với một tòa nhà nào đó phát sinh từ sự chiếm giữ ngụ trái phép của bất kỳ người nào;

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

(d)  tổn thất hậu quả hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, các khoản chi trả vượt trên mức bồi thường của phần thiệt hại vật chất như đã đề cập trong đây.

Tuy nhiên quy định rằng Công ty bảo hiểm sẽ vẫn chịu trách nhiệm trong trường hợp (b) và (c) nêu trên đối với Người được bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động liên quan đến tổn thất vật chất đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra trước hoặc trong quá trình tạm thời bị mất quyền sở hữu.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm kho bãi

Bảo hiểm cháy nổ này không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất gây ra bởi hoặc do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ nguyên nhân sau:

(a)   chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù  nước ngoài, các hoạt  động thù địch hay  hoặc có tính chất chiến tranh (cho dù có tuyên chiến hay không),  nội chiến.

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

(b)  tiếm quyền, xung đột dân sự là một phần của một cuộc nổi dậy quần chúng hoặc dẫn tới nổi dậy quần chúng đó, binh biến, khởi nghĩa, bạo động, cách mạng, đảo chính, quyền lực quân sự hay quyền lực bị chiếm đoạt;

(c)   bất kỳ hành động khủng bố hoặc bạo lực nào;

Trong bất kỳ việc kiện tụng hay khởi tố nào mà Công ty bảo hiểm, dựa trên cơ sở các quy định của điều kiện này, cho rằng tổn thất nào đó không thuộc phạm vi của Đơn bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động này, thì việc chứng minh các tổn thất đó thuộc phạm vi bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

  1. Đơn bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động này có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào bởi Công ty bảo hiểm bằng cách thông báo cho Người được bảo hiểm bằng thư bảo đảm theo địa chỉ sau cùng được biết của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp này Công ty bảo hiểm có trách nhiệm hoàn lại một phần phí tính theo tỷ lệ với khoảng thời gian bảo hiểm chưa có hiệu lực.

  2. Hạn mức bồi thường cho một sự cố được hiểu là giới hạn bồi thường cho tất cả tổn thất được bảo hiểm bởi Điều khoản này trong một khoảng thời gian 168 giờ liên tục.

Trách nhiệm tổng cộng của Công ty bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm tài sản này sẽ giới hạn ở mức gấp đôi giới hạn bồi thường cho mỗi sự cố.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động.

bảo hiểm đình công,bảo hiểm nổi loạn,bảo hiểm bạo động,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ

Năm 2015, cả nước xảy ra 245 cuộc đình công 

VOV.VN – Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2015, trên phạm vi cả nước xảy ra 245 cuộc đình công, giảm 24 cuộc so với năm 2014. 

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2013 đến nay, nhờ hoạt động có hiệu quả của Hội đồng Tiền lương Quốc gia với vai trò tích cực trong cải thiện cơ chế xác định tiền lương tối thiểu theo nguyên tắc thị trường và hội nhập, mức lương tối thiểu vùng năm 2015 đã tăng gần 2,3 lần so với năm 2011. Đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao. 

Năm 2015, thu nhập bình quân/tháng của người lao động tăng 1,8 triệu đồng so với năm 2011. Nhờ đó, quan hệ lao động trong giai đoạn 2011 – 2015 cũng được cải thiện, số vụ đình công trên cả nước có xu hướng giảm dần qua các năm. 

Đến hết tháng 10/2015 số vụ đình công giảm xuống còn 1/4 so với năm 2011. Riêng năm 2015, trên phạm vi cả nước xảy ra 245 cuộc đình công, giảm 24 cuộc so với năm 2014./.

Mua bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động 

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 

⭐️ bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động là gì ?

Trả lời: Là bảo hiểm bồi thường khi có đình công nổi loạn bạo động.

⭐️ Bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm tùy theo giá trị tài sản mua bảo hiểm.

⭐️ Bảo hiểm PJICO có bán bảo hiểm này không?

Trả lời: Có. Chúng tôi bán loại hình bảo hiểm này từ năm 1995 .

One thought on “Bảo hiểm đình công nổi loạn bạo động

  1. Pingback: Bảo hiểm đình côn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *