Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

3084 Lượt xem

Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành là loại hình bảo hiểm cho công trình dân dụng đã hoàn thành trước các rủi ro thiên tai như giông bão lũ lụt, sương, tuyết.. làm hư hỏng thiệt hại công trình đã thi công xong hoàn thành. Đây không phải là loại bảo hiểm công trình xây dựng cho công trình đang thi công. Bảo hiểm này được Bảo hiểm Petrolimex cung cấp từ năm 1995 và đang áp dụng hiện nay là Quy tắc Ban hành theo Quyết định số 200 /2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 01 /03 /2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là “PJICO”) bằng cách điền vào bản câu hỏi, bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của Người được bảo hiểm liên quan đến Quy tắc bảo hiểm là một bộ phận cấu thành bộ Hợp đồng bảo hiểm

Tham khảo thêm: Quận 1 cháy công trình cải tạo

Phạm vi bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Quy tắc bảo hiểm này xác nhận với điều kiện là Người được bảo hiểm đã thanh toán cho bảo hiểm PJICO số phí bảo hiểm nêu trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hoặc Sửa đổi bổ sung theo sau, Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và mức độ quy định dưới đây.

PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ hạng mục nào hay bộ phận nào của hạng mục được kê khai trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành /Hợp đồng bảo hiểm bị tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân sau đây:

 1. Hỏa hoạn, sét, nổ, các phương tiện trên bộ, dưới nước va chạm vào;

 2. Va chạm bởi máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

 3. Động đất, núi lửa, sóng thần;

 4. Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ mạnh hơn cấp 8 theo thang độ Beaufort);

 5. Lũ hoặc lụt, tác động của sóng hay nước;

 6. Lún sụt, đất lở, đá lở hay những dịch chuyển khác của đất;

 7. Sương giá, tuyết lở, băng;

 8. Sự phá hoại của những cá nhân đơn lẻ;

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

ở mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế và tổn thất xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm ghi trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ khoảng thời gian tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm trả phí và được PJICO chấp nhận đối với việc tái tục của Giấy Chứng nhận bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành /Hợp đồng bảo hiểm,

Tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại nêu trên bằng cách trả tiền mặt, thay thế hoặc sửa chữa tới một mức bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của hạng mục được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm và không vượt quá bất kỳ một giới hạn bồi thường nào khác (nếu áp dụng), và không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Ghi nhớ 1 – Số tiền bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Yêu cầu của Quy tắc bảo hiểm này là số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm không được thấp hơn giá trị thay thế những hạng mục được bảo hiểm bằng những hạng mục mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại, bao gồm tất cả các nguyên vật liệu, tiền lương, cước phí vận chuyển, thuế hải quan và các khoản lệ phí khác.

Người được bảo hiểm cam kết tăng giảm số tiền bảo hiểm trong trường hợp có sự biến động về tiền lương hay giá cả, luôn luôn với điều kiện là việc tăng giảm này chỉ có hiệu lực sau khi việc đó đã được PJICO ghi nhận trong bộ Hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền tham gia bảo hiểm thấp hơn số tiền lẽ ra phải được bảo hiểm theo yêu cầu trên thì số tiền Người được bảo hiểm được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành này sẽ giảm đi theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm so với số tiền lẽ ra phải được bảo hiểm như yêu cầu trên. Tất cả các hạng  mục được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm đều phải tuân theo điều kiện này một cách riêng biệt.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Ghi nhớ 2 – Cơ sở giải quyết bồi thường công trình dân dụng hoàn thành

Trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc thiệt hai, việc giải quyết bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được dựa trên cơ sở sau:

Trường hợp có thể sửa chữa được: là chi phí sửa chữa cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi phần thu hồi (không bao gồm chi phí dọn dẹp hiện trường),

Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ:

là chi phí thay thế của các hạng mục được bảo hiểm nếu tổn thất xảy ra trong thời hạn nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Là giá trị thực tế của các hạng mục ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi, giá trị thực tế này được tính bằng cách trừ đi một khoản khấu hao thích hợp vào giá trị thay thế của các hạng mục,

tuy nhiên, chỉ bồi thường ở mức độ chi phí mà Người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và ở mức độ mà các khoản đó được tính chung trong số tiền bảo hiểm và luôn luôn với điều kiện là các điều kiện và điều khoản này đều được tuân thủ đầy đủ.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

PJICO sẽ chỉ bồi thường sau khi thỏa mãn với việc xuất trình các hóa đơn và chứng từ cần thiết để chứng tỏ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Mọi tổn thất có thể sửa chữa phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa bằng hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm ngay trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định ở điểm b. trên.

PJICO cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi tổn thất xảy ra và được khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành này tại Ghi nhớ 3, với điều kiện là khoản mục đó phải được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời sẽ do bảo hiểm PJICO chịu nếu những công việc này là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Các chi phí trong việc làm thay đổi, bổ sung và/hoặc nâng cấp sẽ không được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Ghi nhớ 3 – Mở rộng phạm vi bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả thêm phụ phí bảo hiểm do bảo hiểm PJICO quy định, việc bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại thuộc phạm vi của Quy tắc bảo hiểm này sẽ được mở rộng cho các chi phí dọn dẹp hiện trường như là một bộ phận của các hạng mục được bảo hiểm bao gồm cả chi phí di chuyển hoặc phá hủy bất kỳ bộ phận nào của hạng mục được bảo hiểm đã không còn sử dụng được cho mục đích như đã dự định, nhưng chỉ trong trường hợp do quy định của pháp luật hiện hành buộc Người được bảo hiểm thực hiện việc di chuyển hay phá hủy đó và giới hạn bồi thường cho mỗi vụ tổn thất không vượt quá giới hạn được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành / Hợp đồng bảo hiểm công trình

Sập tường như ở Đồng Nai từng được cảnh báo

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nói rằng sau vụ sập tường ở Vĩnh Long khiến 7 người chết một năm trước đã cảnh báo, song sự cố tương tự vẫn xảy ra.

Kiểm tra hiện trường và làm việc với tỉnh Đồng Nai ngày 15/5, thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá vụ sập tường khiến 10 người chết, 15 người bị thương tại Công ty cổ phần AV Healthcare (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom) là “sự cố đặc biệt nghiêm trọng”. Việc sập mảng tường lớn trong nhà xưởng công nghiệp từng xảy ra ở Vĩnh Long, tháng 3/2019.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Theo ông Hùng, hai vụ tai nạn lao động có nhiều điểm giống nhau. “Tuy nhiên, giống và khác những điểm gì sẽ được chúng tôi vào cuộc thanh tra mới xác định được”, ông Hùng nói và cho biết, sau sự cố ở Vĩnh Long, Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện đúng quy định việc thi công các mảng tường lớn trong các khu công nghiệp, song “đáng tiếc sự cố vẫn lặp lại”.

Một năm trước, tại Khu công nghiệp Hòa Phú, bức tường dài 30 m, cao 10 m đang xây xưởng may sập đè chết bảy người. Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sau đó xác định nguyên nhân là “kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng được tính toán, thiết kế với sơ đồ kết cấu không hợp lý”.

Cụ thể, chiều cao, diện tích tường lớn và đứng độc lập với hệ thống khung thép công trình nên không đảm bảo khả năng chịu lực. Bức tường có độ mảnh theo phương ngoài mặt phẳng vượt quá giới hạn cho phép, bị mất ổn định dưới tác dụng của các tải trọng tác động trong quá trình thi công. Tường cũng không đảm bảo khả năng chịu lực như trọng lượng bản thân, tải trọng độ lệch tâm, dung sai trong thi công và tải trọng gió…

Để ngăn ngừa các sự cố tương tự, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng cùng Cục Quản lý an toàn lao động (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) nghiên cứu, ban hành nhanh chỉ thị những điều cần đặc biệt lưu ý khi thi công những mảng tường lớn, dễ sụp đổ…

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Trong khi đó, kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền (TP HCM) cho rằng, vụ sập tường ở Đồng Nai có sự chủ quan đáng trách của đơn vị thi công, khi một năm trước trường hợp tương tự xảy ra ở Vĩnh Long. Qua các hình ảnh từ hiện trường, ông Truyền cho rằng bức tường dài 109 m, cao 8 m nhưng không có khe lún sẽ vô tình đã tạo một cộng hưởng lực, khi liên kết tải trọng lại sẽ rất dễ ngã khi có gió.

“Những bức tường này, các cây đà giằng ngang, bêtông cốt thép, bổ trụ, khe lún… rất quan trọng”, ông Truyền nói và cho biết, việc tính toán tải trọng bản thân bức tường, tải trọng hoạt động và tải trọng gió đúng sẽ tạo sự vững chắc.

Kiến trúc sư cho biết, có hai loại tường trong xây dựng là tường chịu lực và tường bao che. Đối với các mảng tường lớn như tại công trình này, khi xây tuyệt đối phải đảm bảo các vấn đề cơ bản như: không trùng mạch vữa theo phương đứng; tường đủ dày tương ứng với diện tích; mác bêtông vữa đúng tiêu chuẩn quy định; giằng tường liên kết với hệ chịu lực của công trình, có bổ trụ đúng tiêu chuẩn; có giằng tường để bảo đảm mảng tường lớn dàn trải lực xuống móng, đà kiềng được đều.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

“Thiếu một trong năm yếu tố trên tường có nguy cơ đổ sập”, ông Truyền nói. Ông cho rằng tường quá dài và lớn phải làm bổ trụ 3 m một cây và có giằng tường. Trong nhà công nghiệp như xưởng này, tường làm nhiệm vụ bao che là chính, rất có thể đơn vị thi công bỏ lơ yếu tố giằng tường và bổ trụ.

Theo Công an Đồng Nai, hồi tháng 1, Công ty cổ phần AV Healthcare (chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa…) giao cho Công ty Hà Hải Nga xây dựng hơn 5.700 m2 nhà máy, tổng giá trị hợp đồng là 11,5 tỷ đồng. Dự án khởi công hồi tháng 2, dự kiến hoàn thành trong vòng bảy tháng.

Chiều 14/5, khoảng 55 công nhân đang thi công, bất ngờ bức tường rào cao 8 m, dài 109 m bị đổ sập khiến 10 người chết, 15 người bị thương.

bao hiem cong trinh dan dung hoan thanh, bảo hiểm công trình, bảo hiểm công trình xây dựng,mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Một ngày sau, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga) cùng ba cấp dưới để điều tra tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện, UBND Đồng Nai yêu cầu dừng thi công các hạng mục của chủ đầu tư, các công trình khác trong Khu công nghiệp Giang Điền để rà soát lại kỹ thuật.

Liên hệ với chúng tôi để mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài:1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website:baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành cần khi nào ?

Trả lời: Khi công trình đã thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng.

⭐️ Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành phí bao nhiêu ?

Trả lời: Phí bảo hiểm tùy thuộc vào giá trị của công trình.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành ở đâu ?

Trả lời: Trực tiếp tại chi nhánh PJICO hoặc trực tuyến vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *