Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

1843 Lượt xem

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất là mở rộng để bảo hiểm cho Tổn thất  đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất tại khu vực được bảo hiểm, phát sinh trong thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Và chúng tôi cũng giới thiệu thêm nhiều điều khoản bổ sung mà bên mua có thể yêu cầu thêm vào hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như Điều khoản mở rộng bảo hiểm cho lún và sụt lở đất, Điều khoản về chủ đất, Điều khoản cấm vận thương mại quốc tế (nma 3100), Điều khoản về di chuyển nội bộ, Điều khoản về chi phí hạn chế tổn thất, Điều khoản về va chạm với các phương tiện xe cơ giới, Điều khoản vận chuyển nội địa.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất
Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Điều khoản về rò rỉ, ô nhiễm và nhiễm bẩn công nghiệp (nma1685)

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này không bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm nào đối với:

Tổn thương về Thân Thể hoặc Cá Nhân hoặc tổn thất, thiệt hại hoặc mất khả năng sử dụng của tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi sự rò rỉ, ô nhiễm, nhiễm bẩn, với điều kiện là loại trừ này không áp dụng đối với trách nhiệm về Thương Tật Thân Thể hoặc Thương Tật Cá Nhân hoặc tổn thất hoặc thiệt hại vật chất hoặc hủy hoại của tài sản hữu hình, hoặc việc mất khả năng sử dụng của tài sản bị thiệt hại hoặc hủy hoại đó, khi mà sự rò rỉ, ô nhiễm, nhiễm bẩn như vậy gây ra bởi sự kiện ngẫu nhiên, không mong đợi, không cố ý trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Chi phí di dời, vô hiệu hoặc dọn dẹp chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn trừ khi rò rỉ gây ô nhiễm, ô nhiễm, nhiễm bẩn gây ra bởi sự kiện ngẫu nhiên, không mong đợi, không cố ý trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Tiền phạt, tiền án phạt, những thiệt hại mang tính chất hình phạt khác.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn thoát hiểm khi có cháy nổ

Điều khoản này sẽ không mở rộng Bảo Hiểm này để bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm nào mà đáng lý ra không được bảo hiểm dưới bộ hợp đồng bảo hiểm này nếu không có Điều Khoản này trong bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất
Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Điều khoản về va chạm với các phương tiện xe cơ giới

Các bên đồng ý và hiểu rằng đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm và/hoặc bất cứ bức tường, cổng ra vào, hàng rào nào bao quanh và thuộc về các tài sản trên xảy ra trực tiếp do va chạm với bất kỳ phương tiện xe cơ giới hoặc các vật thể từ các phương tiện đó rơi .

Với điều kiện là các điều khoản của Đơn bảo hiểm này vẫn sẽ được áp dụng như thể chúng là phần hợp thành của Điều khoản này và bất cứ tổn thất  nào như đề cập ở trên sẽ được coi là tổn thất được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này.

Cam kết rằng các Điều khoản, Điều kiện và các điểm Loại trừ quy định của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này vẫn được tuân thủ.

Tham khảo thêm: Những Sửa đổi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

#Điều khoản về chi phí hạn chế tổn thất

Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này mở rộng bảo hiểm cho những tài sản bị hư hại hoặc phá hủy với mục đích để dập tắt hoặc ngăn ngừa lửa cháy lan hoặc ngăn ngừa những hiểm họa được bảo hiểm khác. Trách nhiệm tối đa của công ty bảo hiểm  theo điều khoản này sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục.

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất
Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Điều khoản vận chuyển nội địa

Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này mở rộng cho trường hợp có mất mát hoặc tổn thất đối với Tài sản được bảo hiểm (loại trừ hàng hóa) trong khi vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam ngoài đường thủy hoặc hàng không với điều kiện trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO không vượt quá hạn mức quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản về di chuyển nội bộ

Các bên đồng ý rằng trong trường hợp tài sản được di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác trong bất kỳ khu vực được bảo hiểm nào mà Người được bảo hiểm do vô ý không thông báo cho Bảo hiểm PJICO về việc di chuyển đó, Đơn bảo hiểm này vẫn được áp dụng đối với các tài sản được di chuyển đó và việc điều chỉnh cần thiết về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ được thực hiện kể từ ngày di chuyển ngay sau khi việc sơ ý đó được phát hiện.

Tham khảo thêm : Ai Bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

Điều khoản cấm vận thương mại quốc tế (nma 3100)

Bảo hiểm PJICO sẽ không bảo hiểm và không chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ vụ khiếu nại hay bất cứ lợi ích nào trong đó việc bảo hiểm, chi trả bồi thường hoặc lợi ích này khiến Bảo hiểm Petrolimex bị trừng phạt, cấm vận hay hạn chế theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc các trừng phạt kinh tế, hoặc thương mại, theo pháp luật hoặc quy định của Liên minh Châu Âu, Anh hoặc Mỹ (miễn là việc này không vi phạm bất kỳ quy định và pháp luật của quốc gia cụ thể nào được áp dụng đối với nhà tái bảo hiểm có liên quan).

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất
Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Điều khoản về trưng dụng đất

Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng dù cho đã có bất kỳ quy định trái ngược nào trong Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này, Đơn này sẽ thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm trên cơ sở sau đây mà không theo bất kỳ một cách thức nào khác: Trong trường hợp bất cứ khu đất nào chứa tài sản được bảo hiểm bị hư hại trực tiếp hay gián tiếp do các rủi ro được bảo hiểm theo Đơn này gây ra và vì hậu quả của hư hại đó mà chính quyền địa phương bắt buộc trưng dụng tài sản bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được quyền nhận bồi hoàn số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi :

(1) số tiền được bồi thường theo bất kỳ Đơn bảo hiểm hoả hoạn nào đứng tên Người được bảo hiểm, nhưng chỉ là số tiền được bồi thường cho những ngôi nhà.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về đổ vỡ máy móc

(2) số tiền đền bù cuối cùng mà chính quyền trả cho người được bảo hiểm theo Điều luật về trưng dụng đất đai ( nếu có) do hậu quả của việc trưng dụng tài sản được bảo hiểm.

Các bên cũng thoả thuận rằng trách nhiệm bồi thường của (bảo hiểm Petrolimex) sẽ giới hạn ở mức 75% giá trị thực tế tại thời điểm tổn thất hoặc số tiền bảo hiểm (áp dụng với số tiền nhỏ hơn) và khi nhận được bất kỳ thông báo hoặc lệnh của chính quyền địa phương về việc trưng dụng đất trong thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm cam kết sẽ thông báo ngay lập tức cho (bảo hiểm Petrolimex).

Trên cơ sở tuân theo các điều kiện và hạn chế của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này.

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất
Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Điều khoản về chủ đất

Quyền lợi của Người được bảo hiểm trong Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ không bị phương hại bởi bất cứ hành vi hoặc sơ xuất nào của người đang chiếm dụng bất cứ ngôi nhà nào được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này làm cho khả năng phá huỷ hoặc hư hại của tài sản  tăng lên mà Người được bảo hiểm chưa biết hoặc chưa cho phép thực hiện hành vi đó, với điều kiện là Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm ngay khi biết về những hành vi đó và theo yêu cầu của Bảo hiểm Petrolimex, phải thanh toán một khoản  phí bảo hiểm bổ sung hợp lý.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản mở rộng bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Các bên thoả thuận và cam kết rằng dù cho có bất kỳ quy định nào khác trong Đơn bảo hiểm này, kể từ ngày bắt đầu hiệu lực, Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được mở rộng để bảo hiểm cho Tổn thất  đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất tại khu vực được bảo hiểm, phát sinh trong thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng loại trừ:

(a) Tổn thất gây ra bởi hoặc là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ một trong các sự cố sau:

(i) xói mòn bờ biển, xói mòn hoặc sạt lở bờ sông

Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất
Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

(ii) sự dịch chuyển ngang của địa chất,

(iii) lún lớp nền của các kết cấu hoặc sự lún  của lớp đất đắp; sự lún hoặc rạn nứt trong kết cấu gây nên do sự xê dịch dần dần hoặc thông thường của đất, sự co ngót hay giãn nở của nền móng, sàn, tường, mái hoặc trần nhà;

(b) Tổn thất đối với sân, bãi đậu xe, đường, vỉa hè, lối đi, hàng rào, tường, cổng, tường bao, tường chắn trừ khi tòa nhà đặt tại cùng khu vực đó cũng bị hư hại do các sự cố trên;

(c) Chi phí dọn dẹp, làm sạch hiện trường của sự cố sạt lở và/hoặc sụt lún đất, hoặc chi phí khôi phục lại hiện trường sau các sự cố đó, trừ khi các chi phí này được bảo hiểm theo các quy định cụ thể khác hoặc đó là các chi phí cần thiết để sửa chữa tài sản được bảo hiểm.

(d) Tổn thất phát sinh trực tiếp bởi hoặc từ lỗi thiết kế hoặc tay nghề kém hoặc sử dụng nguyên vật liệu có khiếm tật

(e) Tổn thất phát sinh trong khi các tòa nhà hoặc các bộ phận của chúng đang trong quá trình xây dựng hoặc đang trong quá trình phá bỏ, thay đổi về kết cấu  hoặc sửa chữa về kết cấu;

(f) Tổn thất gây ra bởi công việc thi công nền móng hoặc đào đất tại cùng khu vực được bảo hiểm;

(g) Tổn thất gây ra bởi nguyên nhân xảy ra từ trước ngày hiệu lực của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này;

(h) Tổn thất mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào.

(i) mức khấu trừ như được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Các điều kiện đặc biệt

(a) Người được bảo hiểm phải luôn duy trì bảo dưỡng các tài sản được bảo hiểm trong tình trạng tốt và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa các tài sản khỏi bị hư hại  bởi các rủi ro được bảo hiểm.

(b) Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm:

(i) bất kỳ việc đào đất nào được bắt đầu từ bên dưới, xung quanh hoặc các khu vực lân cận với tài sản được bảo hiểm. Trong trường hợp đó Người bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ  việc bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này;

(ii) về tác động của rủi ro được bảo hiểm gây ảnh hưởng đến bất kỳ khu vực nào tại nơi được bảo hiểm (cho dù có liên quan đến tài sản được bảo hiểm hay không) hoặc các vùng lân cận

Với điều kiện là ngoài quy định nêu trong Điều khoản này, các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này vẫn phải được tuân thủ.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Liên hệ hỗ trợ Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất và các điều khoản khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi trộm cướp không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *