Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

3224 Lượt xem

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyểnbảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm những trách nhiệm là hậu quả của những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra do chấn động hoặc do trụ đỡ bị chuyển dịch hoặc suy yếu.

Bên cạnh đó, dưới đây còn nhiều điều khoản bổ sung khác như Bảo hiểm những tài sản có sẵn hay thuộc quyền sở hữu, trông coi  hoặc quản lý của Người được bảo hiểm, Công việc khoang giếng nước, Các điều kiện đặc biệt về việc lắp đặt đường ống cấp thoát nước, Bảo hiểm các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng, Rủi ro thiết kế, Tổn thất hàng loạt, Vận chuyển nội địa.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng hiện nay

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

MR 113 – Vận chuyển nội địa

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này và với điều kiện Người được bảo hiểm trả cho Bảo hiểm Petrolimex– PJICO số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, phần I (tổn thất vật chất) của Hợp đồng bảo hiểm  sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm khi vận chuyển nội địa (mà không phải là vận chuyển bằng đường thủy hoặc đường hàng không) tới vị trí công trường trong phạm vi giới hạn lãnh thổ Việt Nam, miễn là số tiền bồi thường tối đa theo điều khoản bổ sung này không vượt quá ……………. /mỗi chuyến.

Tổng giá trị tài sản:………………………………………

Mức khấu trừ:……………………………………………

Phí bảo hiểm bổ sung:……………………………………

MR 114 – Tổn thất hàng loạt

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, điều khoản sau đây sẽ được áp dụng đối với:

Những tổn thất hay thiệt hại do thiết kế sai (nếu đã được mở rộng bằng điều khoản bổ sung), khuyết tật của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề công nhân phát sinh từ cùng một nguyên nhân đối với các cấu trúc, các bộ phận của các cấu trúc, máy móc hoặc thiết bị cùng loại sẽ được bồi thường theo các mức sau đây sau khi áp dụng mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cho mỗi tổn thất:

 • 100% đối với 2 tổn thất đầu tiên;

 • 80% đối với tổn thất thứ 3;

 • 60% đối với tổn thất thứ 4;

 • 50% đối với tổn thất thứ 5;

Các tổn thất tiếp theo không được bồi thường.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

MR 115 – Rủi ro thiết kế

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, điểm loại trừ c) trong “Điều khoản loại trừ áp dụng riêng cho Phần I” của Quy tắc bảo hiểm sẽ bị loại bỏ và điểm loại trừ d) sẽ được sửa đổi lại như sau:

“d) Những chi phí sửa chữa, thay thế hoặc tu sửa đối với các hạng mục bị tổn thất gây ra bởi khuyết tật của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề công nhân và hoặc thiết kế sai, song điểm loại trừ này sẽ chỉ áp dụng đối với các hạng mục bị tác động trực tiếp và sẽ không bị coi là loại trừ đối với tổn thất của các hạng mục đã được thực hiện hoàn chỉnh không có khiếm khuyết gây ra bởi khuyết tật của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề công nhân và hoặc thiết kế sai đó.”

Phí bảo hiểm bổ sung:…………………………………..

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

MR 116 – Bảo hiểm các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, và với điều kiện là Người được bảo hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Hợp đồng bảo hiểm  được mở rộng để bảo hiểm cho:

Các tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với các bộ phận thuộc các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng nếu như những tổn thất hoặc thiệt hại đó bắt nguồn từ công việc xây dựng các hạng mục được bảo hiểm trong Phần I của Quy tắc bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm.

Phí bảo hiểm bổ sung:…………………………………..

MR 117 – Các điều kiện đặc biệt về việc lắp đặt đường ống cấp thoát nước

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm  hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng này, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do lũ lụt hoặc bùn cát làm tắc đường ống, các mương rãnh hoặc cửa cống khi chiều dài tối đa thi công toàn phần hoặc từng đoạn được qui định dưới đây, cho bất kỳ một tổn thất nào.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Bảo hiểm Petrolimex– PJICO chỉ chịu trách nhiệm trong các trường hợp:

 1. Sau khi lắp đặt các đường ống, phải cho lấp đất ngay để giữ cho chúng không thể dịch chuyển trong trường hợp đường rãnh đào bị ngập nước;

 2. Các đường ống sau khi lắp đặt phải được đóng ngay để ngăn nước, bùn đất và các vật liệu khác xâm nhập vào đường ống;

 3. Các mương rãnh sau khi lắp đặt đường ống và các đường ống đã được kiểm tra áp lực phải được lấp đất ngay.

Chiều dài tối đa:……….m

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

MR 118 – Công việc khoang giếng nước

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này, việc bảo hiểm đối với công việc khoan giếng sẽ bị giới hạn cho các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ các rủi ro có tên dưới đây:

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

 • động đất, núi lửa, sóng thần;

 • bão, lốc xoáy, lũ, lụt, đất lở;

 • sự nổ và/hoặc phun trào của núi lửa;

 • cháy/nổ;

 • giếng phun;

 • tổn thất do bùn mà không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp hiện nay đang được áp dụng;

 • sụt lở, sụt đổ của hố khoan kể cả việc sụp đổ của hệ thống cốp pha chống do áp lực không bình thường hoặc do rơi những tấm đá phiến nặng, điều mà không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp hiện nay đang được áp dụng.

Việc bồi thường sẽ được tính trên cơ sở của các chi phí (kể cả vật liệu) được sử dụng cho việc khoan giếng tính tại thời điểm khi mà hiện tượng đầu tiên của những hiểm họa trên xuất hiện và phải hủy bỏ giếng khoan do những mối nguy hiểm trên, và người được bảo hiểm sẽ phải chịu mức khấu trừ là 10% của giá trị tổn thất, mức khấu trừ tối thiểu được qui định dưới đây cho mỗi một sự cố.

Điều khoản loại trừ đặc biệt

Bảo hiểm Petrolimex– PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị khoan (những máy móc, trang thiết bị mà chủ thầu khoan có thể mua bảo hiểm đặc biệt);

các chi phí cho việc đánh bắt các loại;

chi phí cho các công tác phục hồi, tu bổ để sửa chữa giếng bao gồm tất cả các công việc phụ trợ (giếng bị acid hoá, nứt thành giếng …).

Mức khấu trừ: …….. % của các tổn thất, nhưng thấp nhất là  ……… /mỗi sự cố.

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

MR 119 – Bảo hiểm những tài sản có sẵn hay thuộc quyền sở hữu, trông coi  hoặc quản lý của Người được bảo hiểm

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này và với điều kiện Người được bảo hiểm trả cho Bảo hiểm Petrolimex– PJICO số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Phần I của Quy tắc bảo hiểm này sẽ được mở rộng bồi thường cho những tổn thất hoặc thiết hại xảy ra đối với những tài sản có sẵn hoặc thuộc quyền sở hữu, trông nom, cai quản của Người được bảo hiểm gây ra bởi hoặc phát sinh từ các công việc xây dựng/lắp đặt đã được bảo hiểm ở phần I.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Tài sản được bảo hiểm: …………………………

Số tiền bảo hiểm: ……………………………….          

Bảo hiểm Petrolimex– PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng những tổn thất hoặc thiệt hại cho những tài sản nói trên với điều kiện là trước khi bắt đầu tiến hành công việc xây dựng, các tài sản đó phải ở trong điều kiện tốt và các biện pháp an toàn cần thiết đã được thực hiện.

Đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi chấn động hoặc do các bộ phận chống đỡ bị dịch chuyển hoặc suy yếu thì Bảo hiểm PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại là hậu quả của việc sụp đổ toàn bộ hoặc một phần tài sản được bảo hiểm, không bồi thường cho những rạn nứt bề mặt đó không làm suy yếu độ bền vững của tài sản được bảo hiểm hoặc gây nguy hiểm cho người sử dụng chúng.

Bảo hiểm PJICO sẽ không bồi thường cho người được bảo hiểm đối với

tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được nếu xét theo bản chất của công việc xây dựng hoặc cách thức thực hiện chúng;

các chi phí để thực hiện các biện pháp cần thiết đề phòng hạn chế tổn thất trong thời hạn bảo hiểm.

Mức khấu trừ:  ……………………………………….

Phí bảo hiểm bổ sung: ……………………………….

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

MR 120 – Chấn động, dịch chuyển hoặc suy yếu của các bộ phận chống đỡ

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm  này và với điều kiện Người được bảo hiểm trả cho Bảo hiểm PJICO số phí bảo hiểm bổ sung theo thỏa thuận, Phần II của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm những trách nhiệm là hậu quả của những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra do chấn động hoặc do trụ đỡ bị chuyển dịch hoặc suy yếu.

Luôn với điều kiện là:

Bảo hiểm PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những mất mát hay tổn thất tài sản, đất đai hoặc nhà cửa nếu những thiệt hại đó dẫn đến đổ vỡ hoàn toàn hoặc từng phần của tài sản đó;

Bảo hiểm PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng về trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại của tài sản, đất đai hoặc nhà cửa nếu như trước khi tiến hành công việc xây dựng những tài sản đó ở trong điều kiện tốt và và các biện pháp cần thiết phòng ngừa thiệt hại đều đã được áp dụng;

Người được bảo hiểm, nếu được yêu cầu thì trước khi bắt đầu xây dựng, bằng chi phí của mình phải làm một bản báo cáo về tình hình của từng tài sản, đất đai, nhà cửa nằm trong khu vực nguy hiểm.

Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển
Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

Bảo hiểm PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm bảo hiểm công trình xây dưng về trách nhiệm đối với

tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được đối với tính chất của công việc xây dựng hoặc cách thức thực hiện chúng;

những tổn hại bề mặt không làm suy yếu độ bền vững của tài sản, đất đai, nhà cửa và không gây nguy hiểm cho người sử dụng chúng;

chi phí thực hiện các biện pháp đề phòng tổn thất cần thiết trong thời hạn bảo hiểm.

Hạn mức bồi thường cho mỗi vụ: ………………………

Tổng hạn mức bồi thường: ………………………………

Mức miễn thường: ……………………………………….

Phí bảo hiểm bổ sung: ……………………………………

Liên hệ hỗ trợ Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giá bảo hiểm công trình xây dựng bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *